DOPRAVNÝ ÚRAD

Interné predpisy a postupy

 

Číslo TypNázov
1/2014organizačná normaOrganizačný poriadok
2/2014organizačná normaPodpisový poriadok
3/2014organizačná normaRiadená dokumentácia
4/2014organizačná normaSlužobný poriadok Dopravného úradu
5/2014organizačná normaPracovný poriadok Dopravného úradu
1/2016organizačná normaRegistratúrny poriadok 
1/2017organizačná normaKvalifikačný predpoklad – študijný odbor
   
1/2014smernica   Smernica pre skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla v rámci divízie vnútrozemskej plavby
2/2014smernica   Smernica pre skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla v rámci divízie vnútrozemskej plavby
3/2014smernica   Vykonávanie odborného vyšetrovania plavebných nehôd 
4/2014smernica   Smernica o vydávaní dokladov fyzických osôb v rámci divízie vnútrozemskej plavby
5/2014smernica   Smernica o vydávaní súhlasu na výkon činností na vodnej ceste
7/2014smernica   Smernica o registrácii veľkých plavidiel
8/2014smernica   Smernica o vykonávaní technických prehliadok a overení prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
9/2014smernica   Smernica o registrácii malých plavidiel
10/2014smernica   Smernica o vydávaní lodných listín
11/2014smernica  Služobný čas a pracovný čas
13/2014smernica  Určenie podmienok poskytnutia príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo
14/2014smernica  Podrobnosti o výberovom konaní a o výbere
15/2014smernica   Priznanie príplatku za zmennosť
20/2014smernica    Licencovanie leteckého personálu
21/2014smernica    Schvaľovanie organizácie pre výcvik údržby v súlade s nariadením (EÚ) č. 1321/2014, časť 147
22/2014smernica    Činnosť skúšobnej komisie (oblasť licencovania leteckého personálu)
24/2014smernica    Postupy a požiadavky na vydanie, zmenu, pozastavenie a zrušenie osvedčenia pre palubných sprievodcov
25/2014smernica    Požiadavky na stavbu mikroľahkých letúnov a preukazovanie ich spôsobilosti
28/2014smernica    Postupy pre uznávanie spôsobilosti poverených a oprávnených právnických a fyzických osôb pre činnosti v civilnom letectve
30/2014smernica    Postupy Dopravného úradu na schvaľovanie personálu overenia letovej spôsobilosti pre skupinu lietadiel ELA 1
32/2014smernica  Metrologický poriadok
33/2014smernica    Vydanie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve pre služby pozemnej obsluhy a údržbu pohybových plôch letísk
34/2014smernica  Obeh a kontrola účtovných dokladov
35/2014smernica  Evidencia majetku štátu
37/2014smernica  Používanie služobných telefónov a dátových kariet
38/2014smernica  Organizácia autodopravy
40/2014smernica    Smernica na vypracovanie technických podmienok na výrobky leteckej techniky
41/2014smernica  Smernica o činnosti škodovej komisie
42/2014smernica  Prevádzkový poriadok informačného systému
43/2014smernica  Verejné obstarávanie zákaziek
45/2014smernica  Rokovací poriadok rozkladovej komisie Dopravného úradu
46/2014smernica    Postupy na vykonávanie auditov v organizáciách poskytujúcich výcvik pre pilotov
47/2014smernica   Prevádzka plavidiel
48/2014smernica    Systém stanovenia a použitia výdavkov za poskytovanie dohľadu nad leteckými navigačnými službami
50/2014smernica  Vydávanie preukazov zamestnancom vykonávajúcim štátny odborný dozor a dohľad
52/2014smernica    Uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1321/2014, časť 66 Dopravným úradom
54/2014smernica  Vybavovanie sťažností a petícií
56/2014smernica    Vydávanie bezpečnostných príkazov
57/2014smernica    Vykonávanie dohľadu nad bezpečnosťou v prípade zmien funkčných systémov
58/2014smernica    Vykonávanie dohľadu v oblasti interoperability siete manažmentu letovej prevádzky
59/2014smernica    Povoľovanie leteckých pozemných zariadení
61/2014smernica    Vykonávanie auditov u poskytovateľov leteckých navigačných služieb
62/2014smernica    Priebežné monitorovanie bezpečnosti ANS vrátane ATFM a ASM a stanovenie priorít dohľadu
63/2014smernica  Vykonávanie štátneho odborného dozoru
1/2015smernica    Vykonávanie štátneho odborného dozoru v rámci divízie civilného letectva
2/2015smernica    Osvedčovanie a dohľad nad schválenými výcvikovými organizáciami (ATO)
3/2015smernica  Tvorba a použitie sociálneho fondu
4/2015smernica    Vykonávanie teoretických skúšok leteckého personálu, okrem technikov údržby lietadiel
5/2015smernica  Analýza nebezpečenstiev a posúdenie rizík pri poskytovaní OOPP zamestnancom Dopravného úradu
6/2015smernica    Hodnotenie FSTD a vydanie osvedčenia o kvalifikácii FSTD
7/2015smernica  Systém vnútornej kontroly a vykonávanie finančnej kontroly
8/2015smernica    Monitorovanie súladu činnosti divízie civilného letectva s predpismi
9/2015smernica  Vnútorný systém pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
11/2015smernicaSystém vzdelávania zamestnancov Dopravného úradu – divízie civilného letectva
1/2016smernicaZabezpečenie ochrany pred požiarom v podmienkach Dopravného úradu 
2/2016smernicaPostupy pre činnosť odboru licencovania leteckého personálu pre oblasť osvedčovania zdravotnej spôsobilosti 
3/2016smernicaPostup na vydanie súhlasu na nájom/prenájom lietadla prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy a na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel SR mimo územia SR
4/2016smernicaPostup Dopravného úradu pre prvé vydanie AOC
5/2016smernicaPostup Dopravného úradu pre zmenu AOC/PŠ na žiadosť prevádzkovateľa
6/2016smernicaKontrola nad systémom letiskových poplatkov
7/2016smernicaVykonávanie nepretržitého dohľadu na CAT, NCC a NCO prevádzkou
8/2016smernicaVydanie, predĺženie a zmena schválenia subjektu poskytujúceho služby podľa ustanovenia 6.3.1.1 písm c)vykonávanie nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998
9/2016smernicaPostup Dopravného úradu na overenie vyhlásenia pre NCC prevádzku
10/2016smernicaPostup Dopravného úradu pre získanie/zmenu predchádzajúceho povolenia v súlade s ustanovením ARO.GEN 310© nariadenia Komisie (EU) č. 965/2012
11/2016smernica Postupy špeciálneho stavebného úradu
1/2017 smernica Tvorba návrhov leteckých predpisov
2/2017 smernica Odborné jazykové preklady pre potreby divízie civilného letectva
3/2017 smernica Vykonávanie štátneho odborného dozoru v rámci divízie vnútrozemskej plavby
4/2017 smernica Krízový štáb Dopravného úradu
5/2017 smernica Vykonávanie dohľadu nad prevádzkovateľmi letísk
1/2018smernicaVystrojenie zamestnancov DÚ – DVP rovnošatou
2/2018smernicaOchrana osobných údajov
3/2018smernicaVykonávanie letových meraní leteckých pozemných zariadení a overovanie letových postupov
1/2019smernicaOsvedčovanie a dohľad nad organizáciami oprávnenými na overovanie jazykovej spôsobilosti podľa požiadaviek ICAO2
2/2019smernicaVýkon štátneho dozoru na dráhach a v doprave na dráhach
   
3/2014metodický pokyn    Určovanie minimálnej bezpečnej výšky nad prekážkami v hornatom teréne a v chladnom počasí
5/2014metodický pokyn    Požiadavky a postupy Dopravného úradu na priznanie, predĺženie a obnovu kvalifikácií a preukazov spôsobilosti pilotov vrtuľníkov podľa požiadaviek JAR-FCL 2
6/2014metodický pokyn    Obmedzené oprávnenia FI(A/H) – podľa JAR-FCL 1.325/2.320B
8/2014metodický pokyn    Stanovenie podrobnosti o rozsahu požadovaných praktických skúseností na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel, o rozsahu oprávnení technikov údržby lietadiel a ich zápisu do preukazov spôsobilosti
12/2014metodický pokyn    Podmienky vydávania a kontroly osvedčení o overení letovej spôsobilosti (ARC)
1/2016metodický pokynAnalýza nedostatkov a hlásení a okamžitá reakcia na bezpečnostný problém
2/2016metodický pokynVedenie záznamov v zmysle  ARO.GEN.220 a) 8) nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení
4/2016metodický pokynPostup pri vykonávaní praktického preskúšania pilotov inšpektorom (examinátorom) Dopravného úradu
5/2016metodický pokynSystém výmeny akýchkoľvek informácií v súvislosti s uplatňovaním základného nariadenia a jeho vykonávacích predpisov
5/2017metodický pokynVydanie a predĺženie preukazu spôsobilosti pilota vetroňov, získanie, predĺženie a obnova príslušných kvalifikácií
   
2/2014príručkaMonitorovanie zachovania letovej spôsobilosti
3/2014príručka    Príručka pre oblasť údržby
4/2014príručka    SAFA manuál
5/2014príručka    Posudzovanie spoľahlivosti osôb
1/2016príručka    Príručka inšpektora pre oblasť spôsobilosti lietadiel
   
2/2014postup DÚ  Filetype iconPostupy a požiadavky DÚ pri prevode národných preukazov spôsobilosti pilotov letúnov a  vrtuľníkov vydaných v súlade so štandardmi ICAO na preukazy spôsobilosti vydané v súlade s nariadením  Komisie (EÚ) č. 1178/2011 
3/2014postup DÚ  Filetype iconExaminer_Standardisation
4/2014postup DÚ  Filetype iconPostup_DÚ na získanie písomného súhlasu na výrobu podľa nariadenia Komisie (EÚ) č . 748/2012, časť 21, podčasť F
5/2014postup DÚ  Filetype iconPostup Dopravného úradu na získanie povolenia na výrobu a ďalší dohľad podľa § 23 leteckého zákona
8/2014postup DÚ  Postupy pre vydávanie oprávnení k údržbe, opravám, modifikáciám a konštrukčným zmenám leteckej techniky
10/2014postup DÚ  Filetype iconSkúšobné osnovy_pre_teoretické skúšky pilotov_voľných balónov
11/2014postup DÚ  Filetype iconSkúšobné osnovy pre_teoretické skúšky leteckých_navigátorov
12/2014postup DÚ  Filetype iconSkúšobné osnovy_pre teoretické skúšky palubných_inžinierov_letúnov a vrtuľníkov
13/2014postup DÚ  Filetype iconSkúšobné osnovy pre teoretické skúšky technikov_údržby lietadiel
14/2014postup DÚ  Filetype iconSkúšobné osnovy pre teoretické skúšky dispečerov leteckej_dopravy
15/2014postup DÚ  Filetype iconSkúšobné osnovy pre teoretické skúšky pilotov_klzákov a pilotov motorových klzákov
16/2014postup DÚ  Filetype iconSkúšobné osnovy_pre teorteické skúšky_technikov_údržby ultraľahkých_letúnov inerčne a aerodynamicky riadených
17/2014postup DÚ  Filetype iconSkúšobné osnovy pre teoretické skúšky technikov_údržby kltákov a motorových klzákov
18/2014postup DÚ  Filetype iconSkúšobné osnovy pre teoretické skúšky technikov údržby vrtuľníkov
19/2014postup DÚ  Filetype iconSkúšobné osnovy pre teoretické skúšky technikov_voľných balónov
20/2014postup DÚ  Filetype iconSkúšobné osnovy pre_získanie_kvalifikácie skúšobné lety (bez obmedzenia) a skúšobné lety prevádzkové
26/2014postup DÚ  Postup Dopravného úradu na osvedčovanie leteckých škôl poskytujúcich výcvik v zmysle predpisu L1, dodatku 2
Filetype icon26_2014_Postup_DU_na_osvedcovanie_leteckych_skol_podla_L1_dodatok_2
28/2014postup DÚ  Filetype iconPostup_DÚ_na_vymedzené_konania, na_ktoré_sa_nevzťahuje zákon_o_správnom_konaní
1/2015postup DÚ  Filetype iconPostup_DÚ pre_vydávanie_preukazov_na_vedenie_hnacieho železničného vozidla a na vedenia hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy
1/2016postup DÚPostup Dopravného úradu, ktorým sa stanovujú podmienky údržby lietadiel vykonávanej na neschválených miestach
8/2016postup DÚFiletype iconPostupy pre žiadateľov na prvé vydanie, zmenu, predĺženie, obnovu, zrušenie, pozastavenie a obmedzenie preukazu spôsobilosti technikov údržby lietadiel a na realizáciu ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení, príloha III (časť 66)
11/2016postup DÚPostup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve
12/2016postup DÚFiletype iconPostup Dopravného úradu pre žiadateľov na realizáciu ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1321/2014, časť 147 pre zriadenie organizácie pre výcvik údržby, vrátane postupov pre už zriadené organizácie
13/2016postup DÚFiletype iconPožiadavky na prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie AME/AeMC
16/2016postup DÚPostup Dopravného úradu na udelenie výnimky a schválenie AltMOC podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
2/2017postup DÚFiletype iconPostup Dopravného úradu pre posudzovanie základného účelu, hospodárskej rovnováhy medzinárodnej osobnej železničnej dopravy a pre rozhodovanie o obmedzení prístupu k železničnej infraštruktúre
3/2017postup DÚFiletype iconPostup Dopravného úradu pre vydávanie preukazov na riadenie chodu lanovej dráhy
4/2017postup DÚPovolenie na uvedenie pevných subsystémov do prevádzky v existujúcom železničnom systéme
5/2017postup DÚ Postup Dopravného úradu pre vydanie povolenia na vysokorizikovú obchodnú špeciálnu prevádzku
6/2017postup DÚFiletype iconPostup Dopravného úradu – Podmienky na používanie iných plôch ako letisko
7/2017postup DÚ Poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu palubných sprievodcov
10/2017postup DÚSchválenie, vydanie a zrušenie značky držiteľa železničného vozidla
11/2017postup DÚ Pridelenie, zmena a zrušenie európskeho čísla železničného vozidla, zápis a zmena údajov v národnom registri železničných vozidiel
12/2017postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu pre prevod národného preukazu spôsobilosti pilota vetroňa za preukaz spôsobilosti pilota vetroňa (SPL)/preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vetrone (LAPL(S))
13/2017postup DÚPovolenie na uvedenie mobilných subsystémov do prevádzky v existujúcom železničnom systéme
14/2017postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu na osvedčovanie a monitorovanie činnosti examinátorov
15/2017postup DÚ Príručka examinátora TRE(A), SFE(A)
16/2017postup DÚ Príručka letového examinátora (vrtuľníky)
17/2017postup DÚ Príručka examinátora (letúny)
18/2017postup DÚFiletype iconDodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky v existujúcom železničnom systéme
1/2018postup DÚPostup Dopravného úradu, ktorým sa stanovujú požiadavky na poskytovateľov služieb týkajúce sa výcviku a posudzovania odbornej spôsobilosti pracovníkov
2/2018postup DÚCertifikačné požiadavky spôsobilosti pre jednotlivo zhotovené letúny
3/2018postup DÚPostup Dopravného úradu pre žiadateľov pri podávaní žiadosti o vydanie bezpečnostného osvedčenia
4/2018postup DÚFiletype iconPostup Dopravného úradu k implementácii nariadenia ADQ pre dodávateľov údajov
5/2018postup DÚPostup Dopravného úradu pre žiadateľov pri podávaní žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia
6/2018postup DÚPostup pre žiadateľov a držiteľov povolenia na výrobu v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 748/2012
7/2018postup DÚPostup Dopravného úradu pre vydanie, vykonanie zmeny a zrušenie povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy
2/2019postup DÚFiletype iconPostup Dopravného úradu pre vydávanie preukazov rušňovodiča
3/2019postup DÚFiletype iconPostup Dopravného úradu pre vydanie, vykonanie zmeny a zrušenie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy
4/2019postup DÚFiletype iconPostup Dopravného úradu na požiadavky na výcvikové kurzy v oblasti leteckého lekárstva
5/2019postup DÚFiletype iconPostupy pre činnosť AeMC, AME
6/2019postup DÚPostup Dopravného úradu – Poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu palubných sprievodcov
8/2019postup DÚFiletype iconPostup Dopravného úradu pre uznávanie skúšajúcich rušňovodičov
9/2019postup DÚFiletype iconPostup Dopravného úradu pre udelenie, vykonanie zmeny a odňatie licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb
10/2019postup DÚFiletype iconUznávanie orgánov pre posudzovanie rizika
Aktualizované: 13.09.2019

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia