DOPRAVNÝ ÚRAD

Interné predpisy a postupy

 

Číslo Typ Názov
1/2014 organizačná norma Organizačný poriadok
2/2014 organizačná norma Podpisový poriadok
3/2014 organizačná norma Riadená dokumentácia
4/2014 organizačná norma Služobný poriadok Dopravného úradu
5/2014 organizačná norma Pracovný poriadok Dopravného úradu
1/2016 organizačná norma Registratúrny poriadok 
1/2017 organizačná norma Kvalifikačný predpoklad – študijný odbor
1/2023 organizačná norma Systém riadenia kompetencií DDDD
     
2/2014 smernica    Smernica pre skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla v rámci divízie vnútrozemskej plavby
3/2014 smernica    Vykonávanie odborného vyšetrovania plavebných nehôd 
4/2014 smernica    Smernica o vydávaní dokladov fyzických osôb v rámci divízie vnútrozemskej plavby
5/2014 smernica    Smernica o vydávaní súhlasu na výkon činností na vodnej ceste
7/2014 smernica    Smernica o registrácii veľkých plavidiel
8/2014 smernica    Smernica o vykonávaní technických prehliadok a overení prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
9/2014 smernica    Smernica o registrácii malých plavidiel
10/2014 smernica    Smernica o vydávaní lodných listín
11/2014 smernica   Služobný čas a pracovný čas
13/2014 smernica   Určenie podmienok poskytnutia príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo
15/2014 smernica    Priznanie príplatku za zmennosť
20/2014 smernica     Licencovanie leteckého personálu
21/2014 smernica     Schvaľovanie organizácie pre výcvik údržby v súlade s nariadením (EÚ) č. 1321/2014, časť 147
22/2014 smernica     Činnosť skúšobnej komisie (oblasť licencovania leteckého personálu)
24/2014 smernica     Postupy a požiadavky na vydanie, zmenu, pozastavenie a zrušenie osvedčenia pre palubných sprievodcov
25/2014 smernica     Požiadavky na stavbu mikroľahkých letúnov a preukazovanie ich spôsobilosti
28/2014 smernica     Postupy pre uznávanie spôsobilosti poverených a oprávnených právnických a fyzických osôb pre činnosti v civilnom letectve
32/2014 smernica   Metrologický poriadok
33/2014 smernica     Vydanie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve pre služby pozemnej obsluhy a údržbu pohybových plôch letísk
34/2014 smernica   Obeh a kontrola účtovných dokladov
35/2014 smernica   Evidencia majetku štátu
37/2014 smernica   Používanie služobných telefónov a dátových kariet
38/2014 smernica   Organizácia autodopravy
40/2014 smernica     Smernica na vypracovanie technických podmienok na výrobky leteckej techniky
41/2014 smernica   Smernica o činnosti škodovej komisie
43/2014 smernica   Verejné obstarávanie zákaziek
45/2014 smernica   Rokovací poriadok rozkladovej komisie Dopravného úradu
47/2014 smernica    Prevádzka plavidiel
48/2014 smernica     Systém stanovenia a použitia výdavkov za poskytovanie dohľadu nad leteckými navigačnými službami
50/2014 smernica   Vydávanie preukazov zamestnancom vykonávajúcim štátny odborný dozor a dohľad
52/2014 smernica     Uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1321/2014, časť 66 Dopravným úradom
54/2014 smernica   Vybavovanie sťažností a petícií
56/2014 smernica     Vydávanie bezpečnostných príkazov
58/2014 smernica     Vykonávanie dohľadu v oblasti interoperability siete manažmentu letovej prevádzky
59/2014 smernica     Povoľovanie leteckých pozemných zariadení
62/2014 smernica     Priebežné monitorovanie bezpečnosti ANS vrátane ATFM a ASM a stanovenie priorít dohľadu
63/2014 smernica   Vykonávanie štátneho odborného dozoru
1/2015 smernica     Vykonávanie štátneho odborného dozoru v rámci divízie civilného letectva
2/2015 smernica     Osvedčovanie a dohľad nad schválenými výcvikovými organizáciami (ATO)
3/2015 smernica   Tvorba a použitie sociálneho fondu
4/2015 smernica     Vykonávanie teoretických skúšok leteckého personálu, okrem technikov údržby lietadiel
5/2015 smernica   Analýza nebezpečenstiev a posúdenie rizík pri poskytovaní OOPP zamestnancom Dopravného úradu
6/2015 smernica     Hodnotenie FSTD a vydanie osvedčenia o kvalifikácii FSTD
7/2015 smernica   Systém vnútornej kontroly a vykonávanie finančnej kontroly
9/2015 smernica   Vnútorný systém pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
11/2015 smernica Systém vzdelávania zamestnancov Dopravného úradu – divízie civilného letectva
1/2016 smernica Zabezpečenie ochrany pred požiarom v podmienkach Dopravného úradu 
2/2016 smernica Postupy pre činnosť odboru licencovania leteckého personálu pre oblasť osvedčovania zdravotnej spôsobilosti 
3/2016 smernica Postup na vydanie súhlasu na nájom/prenájom lietadla prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy a na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel SR mimo územia SR
4/2016 smernica Postup Dopravného úradu pre prvé vydanie AOC
5/2016 smernica Postup Dopravného úradu pre zmenu AOC/PŠ na žiadosť prevádzkovateľa
6/2016 smernica Kontrola nad systémom letiskových poplatkov
7/2016 smernica Vykonávanie nepretržitého dohľadu na CAT, NCC a NCO prevádzkou
8/2016 smernica Vydanie, predĺženie a zmena schválenia subjektu poskytujúceho služby podľa ustanovenia 6.3.1.1 písm c)vykonávanie nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998
9/2016 smernica Postup Dopravného úradu na overenie vyhlásenia pre NCC prevádzku
10/2016 smernica Postup Dopravného úradu pre získanie/zmenu predchádzajúceho povolenia v súlade s ustanovením ARO.GEN 310© nariadenia Komisie (EU) č. 965/2012
11/2016 smernica  Postupy špeciálneho stavebného úradu
1/2017  smernica  Tvorba návrhov leteckých predpisov
2/2017  smernica  Odborné jazykové preklady pre potreby divízie civilného letectva
3/2017  smernica  Vykonávanie štátneho odborného dozoru v rámci divízie vnútrozemskej plavby
4/2017  smernica  Krízový štáb Dopravného úradu
5/2017  smernica  Vykonávanie dohľadu nad prevádzkovateľmi letísk
1/2018 smernica Vystrojenie zamestnancov DÚ – DVP rovnošatou
2/2018 smernica Ochrana osobných údajov
3/2018 smernica Vykonávanie letových meraní leteckých pozemných zariadení a overovanie letových postupov
1/2019 smernica Osvedčovanie a dohľad nad organizáciami oprávnenými na overovanie jazykovej spôsobilosti podľa požiadaviek ICAO2
2/2019 smernica Výkon štátneho dozoru na dráhach a v doprave na dráhach
1/2020 smernica Postupy OLNS – vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/373
2/2020 smernica Vykonávanie auditov odborom leteckých navigačných služieb
3/2020 smernica Vykonávanie dohľadu nad riadením zmien u poskytovateľov služieb a výcvikových organizácií pre riadiacich letovej prevádzky
4/2020 smernica Prideľovanie kódov núdzového vysielača polohy a individuálnych kódov módu S
5/2020 smernica Udelenie/zmena osobitného schválenia na prevádzku jednomotorových letúnov s turbínovým motorom v noci, alebo v meteorologických podmienkach na let podľa prístrojov (SPA SET-IMC)
6/2020 smernica Stanovenie a použitie odplát z činností pre Železničnú agentúru Európskej únie a iné bezpečnostné orgány
7/2020 smernica Schválenie prevádzky vrtuľníkovej zdravotníckej záchrannej služby (HEMS)
8/2020 smernica Schválenie prevádzky vrtuľníkového zdvíhacieho zariadenia (HHO)
9/2020 smernica Schválenie prevádzky so zobrazovacími systémami nočného videnia (NVIS)
1/2021 smernica Vydanie/zmena súhlasu s prevádzkou vrtuľníka bez zaistenia schopnosti bezpečného vynúteného pristátia počas fáz vzletu a pristátia
2/2021 smernica Vydanie/zmena súhlasu s prevádzkou vrtuľníka nad nehostinným prostredím mimo husto osídlených oblastí
3/2021 smernica Vydanie/zmena súhlasu s prevádzkou vrtuľníka na/z miesta verejného záujmu
4/2021 smernica Bezpečnostná politika
6/2021 smernica Smernica o pracovných cestách
1/2022 smernica Činnosť skúšobnej komisie revíznych technikov
2/2022 smernica Smernica pre skúšky z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky
1/2023 smernica Stratégia informačnej a kybernetickej bezpečnosti
2/2023 smernica Riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti
3/2023 smernica Smernica o postupoch pri analýze rizík
4/2023 smernica Smernica riadenia aktív
5/2023 smernica Riadenie bezpečnostných incidentov
6/2023 smernica Používanie IT systémov a služieb
7/2023 smernica Smernica riadenia prístupových práv
8/2023 smernica Smernica klasifikácie informačných aktív a kategorizácie IS
 9/2023 smernica  Riadenie dodávateľských služieb
10/2023 smernica  Bezpečnostné požiadavky na IS
11/2023 smernica  Smernica výkon kontrolných činností
12/2023 smernica  Smernica zvyšovanie bezpečnostného povedomia
13/2023 smernica  Smernica fyzickej a objektovej bezpečnosti
14/2023 smernica  Zálohovanie a obnova
15/2023 smernica  Smernica o informačnej bezpečnosti pre koncových používateľov
16/2023 smernica  Smernica pre administrátorov
17/2023 smernica  Smernica riadenia prístupov
18/2023 smernica  Smernica riadenia súladu
19/2023 smernica  Povoľovanie leteckých prác s bezpilotným lietadlom
20/2023 smernica  Činnosť kapitanátu
21/2023 smernica  Politika BCM
1/2024 smernica  Vykonávanie teoretických skúšok pilotov na diaľku UAS
2/2024 smernica  Schvaľovanie prevádzky UAS v „osobitnej“ kategórii
3/2024 smernica Schvaľovanie prevádzky UAS v rámci klubov a združení leteckých modelárov
5/2024 smernica Postup na zhromažďovanie, analýzu, výmenu a uverejňovanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti UAS
     
3/2014 metodický pokyn     Určovanie minimálnej bezpečnej výšky nad prekážkami v hornatom teréne a v chladnom počasí
5/2014 metodický pokyn     Požiadavky a postupy Dopravného úradu na priznanie, predĺženie a obnovu kvalifikácií a preukazov spôsobilosti pilotov vrtuľníkov podľa požiadaviek JAR-FCL 2
6/2014 metodický pokyn     Obmedzené oprávnenia FI(A/H) – podľa JAR-FCL 1.325/2.320B
8/2014 metodický pokyn     Stanovenie podrobnosti o rozsahu požadovaných praktických skúseností na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel, o rozsahu oprávnení technikov údržby lietadiel a ich zápisu do preukazov spôsobilosti
2/2016 metodický pokyn Vedenie záznamov v zmysle  ARO.GEN.220 a) 8) nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení
4/2016 metodický pokyn Postup pri vykonávaní praktického preskúšania pilotov inšpektorom (examinátorom) Dopravného úradu
5/2016 metodický pokyn Systém výmeny akýchkoľvek informácií v súvislosti s uplatňovaním základného nariadenia a jeho vykonávacích predpisov
5/2017 metodický pokyn Vydanie a predĺženie preukazu spôsobilosti pilota vetroňov, získanie, predĺženie a obnova príslušných kvalifikácií
2/2022 metodický pokyn Doplňujúce technické požiadavky pre osvedčovanie letúnov schopných prevádzky v cestnej premávke
4/2022 metodický pokyn Usmernenie k proporcionálnemu prístupu osvedčovania malých letúnov
2/2023 metodický pokyn Modifikácie a konštrukčné zmeny letúnov
3/2023 metodický pokyn Uznanie platnosti dokladov pre lietadlo
4/2023 metodický pokyn Typové osvedčovanie lietadiel
1/2024 metodický pokyn Systém zhromažďovania a výmeny a analýzy informácií v súvislosti s uplatňovaním základného nariadenia a jeho vykonávacích predpisov
2/2024 metodický pokyn Analýza nedostatkov a hlásení a okamžitá reakcia na bezpečnostný problém
     
2/2014 príručka Monitorovanie zachovávania letovej spôsobilosti
3/2014 príručka     Schvaľovanie organizácií pre zachovanie letovej spôsobilosti a ďalší dohľad v súlade s nariadením (EÚ) č. 1321/2014
4/2014 príručka     SAFA manuál
5/2014 príručka     Posudzovanie spoľahlivosti osôb
1/2016 príručka     Príručka inšpektora pre oblasť spôsobilosti lietadiel
1/2020
príručka
Schvaľovanie výrobných organizácií a ďalší dohľad podľa časti 21 podčasť G
1/2021
príručka
Schvaľovanie výrobných organizácií a vykonávanie štátneho odborného dozoru podľa leteckého zákona
1/2022 príručka Manuál riadenia bezpečnosti (SMM) a monitorovanie súladu činnosti DCL s predpismi (CMS)
     
8/2014 postup DÚ   Postupy pre vydávanie oprávnení k údržbe, opravám, modifikáciám a konštrukčným zmenám leteckej techniky
10/2014 postup DÚ   Filetype iconSkúšobné osnovy_pre_teoretické skúšky pilotov_voľných balónov
11/2014 postup DÚ   Filetype iconSkúšobné osnovy pre_teoretické skúšky leteckých_navigátorov
12/2014 postup DÚ   Filetype iconSkúšobné osnovy_pre teoretické skúšky palubných_inžinierov_letúnov a vrtuľníkov
13/2014 postup DÚ   Filetype iconSkúšobné osnovy pre teoretické skúšky technikov_údržby lietadiel
14/2014 postup DÚ   Filetype iconSkúšobné osnovy pre teoretické skúšky dispečerov leteckej_dopravy
15/2014 postup DÚ   Filetype iconSkúšobné osnovy pre teoretické skúšky pilotov_klzákov a pilotov motorových klzákov
16/2014 postup DÚ   Filetype iconSkúšobné osnovy_pre teorteické skúšky_technikov_údržby ultraľahkých_letúnov inerčne a aerodynamicky riadených
17/2014 postup DÚ   Filetype iconSkúšobné osnovy pre teoretické skúšky technikov_údržby kltákov a motorových klzákov
18/2014 postup DÚ   Filetype iconSkúšobné osnovy pre teoretické skúšky technikov údržby vrtuľníkov
19/2014 postup DÚ   Filetype iconSkúšobné osnovy pre teoretické skúšky technikov_voľných balónov
20/2014 postup DÚ   Filetype iconSkúšobné osnovy pre_získanie_kvalifikácie skúšobné lety (bez obmedzenia) a skúšobné lety prevádzkové
26/2014 postup DÚ   Postup Dopravného úradu na osvedčovanie leteckých škôl poskytujúcich výcvik v zmysle predpisu L1, dodatku 2
Filetype icon26_2014_Postup_DU_na_osvedcovanie_leteckych_skol_podla_L1_dodatok_2
28/2014 postup DÚ   Filetype iconPostup_DÚ_na_vymedzené_konania, na_ktoré_sa_nevzťahuje zákon_o_správnom_konaní
12/2016 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu pre žiadateľov na realizáciu ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1321/2014, časť 147 pre zriadenie organizácie pre výcvik údržby, vrátane postupov pre už zriadené organizácie
13/2016 postup DÚ Filetype iconPožiadavky na prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie AME/AeMC
16/2016 postup DÚ Postup Dopravného úradu na udelenie výnimky a schválenie AltMOC podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
12/2017 postup DÚ  Filetype iconPostup Dopravného úradu pre prevod národného preukazu spôsobilosti pilota vetroňa za preukaz spôsobilosti pilota vetroňa (SPL)/preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vetrone (LAPL(S))
15/2017 postup DÚ  Príručka examinátora TRE(A), SFE(A)
16/2017 postup DÚ  Príručka letového examinátora (vrtuľníky)
17/2017 postup DÚ  Príručka examinátora (letúny)
2/2018 postup DÚ Certifikačné požiadavky spôsobilosti pre jednotlivo zhotovené letúny
4/2018 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu k implementácii nariadenia ADQ pre dodávateľov údajov
3/2019 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu pre vydanie, vykonanie zmeny a zrušenie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy
6/2019 postup DÚ Postup Dopravného úradu – Poskytovanie počiatočného výcvikového kurzu palubných sprievodcov
8/2019 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu pre uznávanie skúšajúcich rušňovodičov
9/2019 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu pre udelenie, vykonanie zmeny a odňatie licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb
10/2019 postup DÚ Filetype iconUznávanie orgánov pre posudzovanie rizika
11/2019 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu pre udelenie, vykonanie zmeny a odňatie licencie na poskytovanie dopravných služieb na lanovej dráhe
14/2019 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu na  vykonávanie a posudzovanie analýzy rizík spojených s vykonaním letu bezpilotným lietadlom v kategórií prevádzky B
18/2019 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu pre udelenie, vykonanie zmeny a odňatie licencie na poskytovanie dopravných služieb na špeciálnej dráhe
21/2019 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu pre vydanie, vykonanie zmeny a zrušenie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy
1/2020 postup DÚ Certifikačné špecifikácie pre letovú spôsobilosť jednomiestnych alebo dvojmiestnych letúnov s maximálnou vzletovou hmotnosťou nepresahujúcou 600 kg spadajúcich do osobitnej kategórie určenej na letecký šport a rekreačné lietanie
2/2020 postup DÚ Filetype iconPostup pre posudzovanie hospodárskej rovnováhy v osobnej železničnej doprave a pre obmedzenie práva prístupu k železničnej infraštruktúre
3/2020 postup DÚ Postupy – Kritériá pre uznanie praxe v údržbe lietadiel získanej mimo prostredia údržby civilných lietadiel u žiadateľov žiadajúcich prvé vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel (realizácia ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení, príloha III (časť 66))
6/2020 postup DÚ Filetype iconSchválenie, vydanie a zrušenie značky držiteľa železničného vozidla
7/2020 postup DÚ Pridelenie, zmena a zrušenie európskeho evidenčného čísla železničného vozidla, zápis a zmena údajov v národnom registri železničných vozidiel
9/2020 postup DÚ Povolenie na uvedenie pevných subsystémov do prevádzky v železničnom systéme
1/2021 postup DÚ Examiner Procedure
3/2021 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu na vydanie povolenia na výrobu a vykonávanie štátneho odborného dozoru podľa leteckého zákona
4/2021 postup DÚ Postup Dopravného úradu pri podávaní žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia
6/2021 postup DÚ Postup Dopravného úradu na požiadavky na výcvikové kurzy v oblasti leteckého lekárstva
7/2021 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu na vydávanie poverení právnickým osobám v oblasti určených technických zariadení a určených činností
8/2021 postup DÚ Postup Dopravného úradu pre vydanie, vykonanie zmeny a zrušenie povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy
9/2021 postup DÚ Filetype iconPovolenie na uvedenie železničného vozidla na trh a povolenie typu vozidla
10/2021 postup DÚ Filetype iconPostup pre činnosť AeMC, AME
1/2022 postup DÚ Filetype iconSkúšobný poriadok pre skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
2/2022 postup DÚ Postup Dopravného úradu pre vydanie povolenia na vysokorizikovú obchodnú špeciálnu prevádzku
4/2022 postup DÚ Filetype iconSkúšobný poriadok pre skúšky člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky
5/2022 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu na osvedčovanie a monitorovanie činnosti examinátorov
6/2022 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu pre vydávanie preukazov rušňovodiča
7/2022 postup DÚ Postup Dopravného úradu na oprávňovanie nezávislého osvedčujúceho personálu
8/2022 postup DÚ Postup Dopravného úradu na skúšky revíznych technikov, elektrotechnikov špecialistov na vykonávanie činnosti elektrodispečera a kontrolórov činností vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní
10/2022 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu stanovujúci podmienky údržby lietadiel vykonávanej na neschválených miestach
11/2022 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu v konaniach týkajúcich sa prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry na medzinárodných koridoroch nákladnej dopravy
15/2022 postup DÚ Overovanie spôsobilosti lietadiel a ostatných výrobkov leteckej techniky nepodliehajúcich legislatíve Európskej únie
1/2023 postup DÚ Filetype iconPovoľovanie železničných vozidiel na trh alebo do prevádzky v špecifických prípadoch
2/2023 postup DÚ Filetype iconAdministratíva žiadateľa pred praktickou skúškou ATPL (Applicant’s Administration Prior to ATPL Skill Test)
4/2023 postup DÚ Filetype iconPostup Dopravného úradu na výrobu bez schválenia výrobnej organizácie podľa nariadenia (EÚ) č. 748/2012
5/2023 postup DÚ Postup Dopravného úradu, ktorým sa stanovujú požiadavky na poskytovateľov služieb týkajúce sa výcviku a posudzovania odbornej spôsobilosti pracovníkov ATSEP
6/2023 postup DÚ Postup Dopravného úradu Stratégia dohľadu divízie dráh a dopravy na dráhach na roky 2023-2025
7/2023 postup DÚ Postup Dopravného úradu pre vydávanie preukazov na riadenie chodu lanovej dráhy
8/2023 postup DÚ Postup Dopravného úradu pre vydávanie preukazov na vedenie hnacieho železničného vozidla
9/2023 postup DÚ Postup Dopravného úradu pre vydávanie preukazov na vedenie hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy
10/2023 postup DÚ Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve
2/2024 postup DÚ Postup Dopravného úradu na vydanie osvedčenia o schválení výrobnej organizácie a vykonávanie dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 748/2012
3/2024 postup DÚ Postup Dopravného úradu pre žiadateľov pri podávaní žiadosti o vydanie jednotného bezpečnostného osvedčenia
4/2024 postup DÚ Postupy pre žiadateľov na prvé vydanie, zmenu, predĺženie, obnovu, zrušenie, pozastavenie a obmedzenie preukazu spôsobilosti technikov údržby lietadiel a na realizáciu ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení, príloha III (časť 66)
Aktualizované: 13.06.2024

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia