DOPRAVNÝ ÚRAD

Prevádzka letísk a ochranné pásma

Odbor  letísk a stavieb

Referát prevádzky letísk referát ochranných pásiem

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
91 a) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska
1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia 80 eur
1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením 140 eur
1.3. prístrojovou 280 eur
1.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 360 eur
1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 500 eur
1.6. na presné priblíženie III. Kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 660 eur
2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia 80 eur
2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením 100 eur
2.3. prístrojovou 200 eur
2.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 340 eur
2.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 500 eur
2.6. na presné priblíženie III. Kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 660 eur
Položka 91 b) Zmena alebo doplnenie povolenia alebo predĺženie platnosti povolenia podľa písmena a) 25% príslušnej sadzby
Položka 91 e) Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem
1. letiska 500 eur
2. vrtuľníkového letiska (heliportu) 200 eur
3. leteckého pozemného zariadenia 500 eur
4. ornitologických ochranných pásiem 80 eur
Položka 91 f) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení 20 eur
Položka 91 g) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním
1. vrtuľníkového letiska (heliportu) leteckej záchrannej služby 180 eur
2. vrtuľníkového letiska (heliportu) 280 eur
3. letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve 280 eur
4. letiska pre všeobecné letectvo s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m 340 eur
5. iného letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m 660 eur
6. letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy
nad 1 200 m
1 660 eur
7. leteckého pozemného zariadenia 60 eur
Položka 91 h) Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza, pre letisko so vzletovou a pristávacou dráhou a plochou konečného priblíženia a vzletu
1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia 160 eur
2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením 200 eur
3. prístrojovou na nepresné priblíženie a na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 300 eur
4. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 400 eur
5. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 500 eur
Položka 91 m) Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve podľa osobitného predpisu
1. prvé vydanie 600 eur
2. predĺženie platnosti 360 eur
3. zmena alebo doplnenie 60 eur
Položka 91 x) Rozhodnutie o určení podmienok na prevádzkovanie osobitného letiska
1. prvé vydanie 250 eur
2. zmena 100 eur
Položka 91 y) Prevádzková príručka osobitného letiska
1. schválenie prevádzkovej príručky 160 eur
2. zmena prevádzkovej príručky 40 eur
Položka 91 z) Schválenie zmeny letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ju nahrádza 25 % príslušnej sadzby podľa písmena h)

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia