DOPRAVNÝ ÚRAD

Prevádzka letísk a ochranné pásma

Odbor  letísk a stavieb

Referát prevádzky letísk referát ochranných pásiem

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
91 a)Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska
1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia80 eur
1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením140 eur
1.3. prístrojovou280 eur
1.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva360 eur
1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva500 eur
1.6. na presné priblíženie III. Kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva660 eur
2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia80 eur
2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením100 eur
2.3. prístrojovou200 eur
2.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva340 eur
2.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva500 eur
2.6. na presné priblíženie III. Kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva660 eur
Položka 91 b)Zmena alebo doplnenie povolenia alebo predĺženie platnosti povolenia podľa písmena a)25% príslušnej sadzby
Položka 91 e)Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem
1. letiska500 eur
2. vrtuľníkového letiska (heliportu)200 eur
3. leteckého pozemného zariadenia500 eur
4. ornitologických ochranných pásiem80 eur
Položka 91 g)Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním
1. vrtuľníkového letiska (heliportu) leteckej záchrannej služby180 eur
2. vrtuľníkového letiska (heliportu)280 eur
3. letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve280 eur
4. letiska pre všeobecné letectvo s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m340 eur
5. iného letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m660 eur
6. letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy
nad 1 200 m
1 660 eur
7. leteckého pozemného zariadenia60 eur
Položka 91 h)Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza, pre letisko so vzletovou a pristávacou dráhou a plochou konečného priblíženia a vzletu
1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia80 eur
2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením140 eur
3. prístrojovou na nepresné priblíženie a na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva300 eur
4. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva400 eur
5. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva500 eur
Položka 91 m)Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve podľa osobitného predpisu
1. prvé vydanie600 eur
2. predĺženie platnosti360 eur
3. zmena alebo doplnenie60 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia