DOPRAVNÝ ÚRAD

Prideľovanie IČO FO – podnikateľom


Identifikačné číslo (IČO), jeho prideľovanie a zmena údajov o FO – SZČO v „Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci“ Dopravným úradom

 

Dopravný úrad je registrátorom viacerých zdrojových registrov podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákony: zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/2009 z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe čoho  prešli povinnosti registrácie IČO (identifikačného čísla) zo Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) na Dopravný úrad, v prípade, ak osoba podniká na základe následne uvedených oprávnení vydávaných Dopravným úradom (ďalej aj len „DÚ“), ktoré nie sú živnosťou.

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, živnosťou nie je:prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe“.

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. u) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, živnosťou nie je: „letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk“.

To znamená, že fyzickej osobe (ďalej len „FO“), ktorá na základe vyššie špecifikovaného oprávnenia vydaného Dopravným úradom bude vykonávať podnikateľskú činnosť ako FO SZČO (fyzická osoba samostatne zárobkovo činná), bude priamo Dopravný úrad prideľovať IČO, zapisovať o nej údaje do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“), resp. zapisovať zmeny v údajoch, ktoré vedie ŠÚ SR.

Dopravný úrad, ako orgán verejnej moci, ktorý koná vo veci vydania vyššie uvedených oprávnení, je povinný požiadať ŠÚ SR o pridelenie IČO.

2 postupy prideľovania IČO v závislosti od typu oprávnenia:

1. Dopravný úrad najneskôr s právoplatným rozhodnutím vykoná zápis, zmenu alebo výmaz údajov z/do RPO a pridelí prostredníctvom ŠÚ SR IČO pri nasledovných rozhodnutiach Dopravného úradu:

    DÚ/divízia civilného letectva:

 • Rozhodnutie – Povolenie na vykonávanie iného podnikania v civilnom letectve vydané FO (vykonávanie údržby (iné podnikanie v civilnom letectve) v zmysle ustanovenia § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „letecký zákon“) v nadväznosti aj na nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností v platnom znení (pozn.: opravy a údržba výrobkov leteckej techniky);
 • Rozhodnutie – Povolenie na vykonávanie iného podnikania v civilnom letectve vydané FO (povolenie na výrobu, projektovanie/ vývoj, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky) v zmysle ustanovenia § 45 ods. 1 písm. a) leteckého zákona v nadväznosti na nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z  3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií v platnom znení (Pozn.: vývoj, výroba, vykonávanie, modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky);
 • Rozhodnutie – Povolenie na vykonávanie iného podnikania v civilnom letectve vydané FO v zmysle ustanovenia § 45 ods. 3 písm. c) až písm. e) leteckého zákona. (Pozn.: poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel, údržba pohybových plôch letísk).

 2. Dopravný úrad vykoná zápis, zmenu alebo výmaz údajov z/do RPO a pridelí prostredníctvom ŠÚ SR IČO bezodkladne po tom, ako sa dozvie o začatí podnikania takejto fyzickej osoby, najneskôr však so žiadosťou od takejto osoby o pridelenie IČO, v nasledovných prípadoch:

DÚ/divízia civilného letectva: 

 • Ohlásenie – Výcvik leteckého personálu na základe ohlásenia Dopravnému úradu do úrovne stanovenej osobitným predpisom (letecká škola) v zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 leteckého zákona (Pozn.: Činnosť leteckej školy);
 • Rozhodnutie – Letecké práce vydané FO v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 leteckého zákona (Pozn.: letecké práce);
 • Rozhodnutie – Povolenie na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia vydané FO v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 leteckého zákona (Pozn.: prevádzkovanie leteckých pozemných zariadení);
 • Rozhodnutie – Povolenie na prevádzkovanie letiska vydané FO v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 leteckého zákona (Pozn.: prevádzkovanie civilných letísk);
 • Osvedčenie – Osvedčenie v preukaze spôsobilosti leteckého personálu – oprávnenie na poskytovanie výcviku v lietadle v zmysle ustanovení Predpisu L1 a nariadenia Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z  3. novembra 2011 , ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení (Pozn.: činnosť leteckej školy);

DÚ/divízia dráha a dopravy na dráhach:

 • Rozhodnutie – Povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy a lanovej dráhy vydané FO v zmysle ustanovenia § 29 zákona č. 513/2009 z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Rozhodnutie – Licencia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy a lanovej dráhy vydaná FO v zmysle ustanovenia § 10 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov;
 • Rozhodnutie – Povolenie na prevádzkovanie železničnej dráhy pre FO v zmysle ustanovenia § 29 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Rozhodnutie – Licencia na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach pre FO v zmysle ustanovenia § 10 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

IČO FO SZČO je len jedno jedinečné číslo, ale je dôležité, aké činnosti (oprávnenia) sú pod ním zaregistrované, preto každú formu činnosti treba registrovať samostatne.

Dopravný úrad oznamuje identifikačné číslo tomu, komu bolo pridelené, pričom rozhodnutie o pridelení identifikačného čísla sa nevyhotovuje.

Pridelenie identifikačného čísla podľa zákona o RPO je oslobodené od správnych poplatkov.

Formuláre žiadostí IČO

Filetype iconŽiadosť_o_pridelenie_IČO_FO_SZČO

Filetype iconŽiadosť_FO_SZČO_o_zmenu_údajov_v_RPO

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia