DOPRAVNÝ ÚRAD

Sprístupňovanie informácií podľa zákona

NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)

Podľa zákona o slobode informácií môže občan na Dopravnom úrade hľadať informáciu, ktorej zverejnenie iné predpisy výlučne nevylučujú a ktorú má Dopravný úrad k dispozícií.

Na nasledujúcich stránkach môžete nájsť informácie o spôsobe zriadenia Dopravného úradu,jeho právomociach a kompetenciách, informácie o jeho organizačnej štruktúre,  o opravných prostriedkoch voči rozhodnutiam Dopravného úradu a o postupoch a lehotách pri vybavovaní podaní.

Ostatné informácie v rámci povinného zverejňovania informácií nájdete na základnej stránke webového sídla Dopravného úradu a jeho podstránkach.

Informácie o konkrétnych postupoch pri podávaní a vybavovaní Vašich podaní a o súvisiacich predpisoch týkajúcich sa dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva, bezpilotných prostriedkov (drony) a vnútrozemskej plavby nájdete na jednotlivých podstránkach venovaných konkrétnej modalite dopravy.
Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti. Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať:

Spôsob komunikácie Kontaktné informácie
písomne na adresu Dopravný úrad
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
osobne do podateľne počas stránkových hodín Dopravný úrad
Letisko M. R. Štefánika
Budova III
823 05 Bratislava
e-mailom Otázky týkajúce sa dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby adresujte na
drahy@nsat.sk
letectvo@nsat.sk
plavba@nsat.sk
nsat@nsat.sk

Výlučne na žiadosti v zmysle info zákona info@nsat.sk
faxom +421 2 434 203 31
on-line formulárom uvedeným nižšie

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

  1. ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,
  2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  3. adresa pobytu žiadateľa alebo sídlo žiadateľa,
  4. aké informácie žiadateľ požaduje,
  5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne alebo emailom).

Tlačivo: Filetype iconŽiadosť o poskytnutie informácií

Vybavovanie žiadosti o informácie

Ak Dopravný úrad požadovanou informáciou disponuje, lehota na vybavenie žiadosti je osem pracovných dní odo dňa jej podania.

Ak Dopravný úrad požadovanou informáciou nedisponuje, ale má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa jej doručenia príslušnej povinnej osobe.

Ak Dopravný úrad nedisponuje požadovanou informáciou a ani nevie, kde je ju možné získať, vydá v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu. To vydá aj v prípade, ak informáciu nie je možné poskytnúť z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám. Ak sa tieto dôvody netýkajú celej informácie, ktorú občan žiada, Dopravný úrad mu poskytne len tú časť informácie, ktorá je verejná.

V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote pätnásť dní od jeho doručenia.

Sadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov.

Informácie o možnostiach podania žiadosti, návrhu, podnetu alebo iného podania nájdete na stránke úradných hodín.  Viac informácií o možnostiach podávania sťažností nájdete v menu Sťažnosti a petície.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia