DOPRAVNÝ ÚRAD

  Sprístupňovanie informácií podľa zákona

  NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)

  Podľa zákona o slobode informácií môže občan na Dopravnom úrade hľadať informáciu, ktorej zverejnenie iné predpisy výlučne nevylučujú a ktorú má Dopravný úrad k dispozícií.

  Na nasledujúcich stránkach môžete nájsť informácie o spôsobe zriadenia Dopravného úradu,jeho právomociach a kompetenciách, informácie o jeho organizačnej štruktúre,  o opravných prostriedkoch voči rozhodnutiam Dopravného úradu a o postupoch a lehotách pri vybavovaní podaní.

  Ostatné informácie v rámci povinného zverejňovania informácií nájdete na základnej stránke webového sídla Dopravného úradu a jeho podstránkach.

  Informácie o konkrétnych postupoch pri podávaní a vybavovaní Vašich podaní a o súvisiacich predpisoch týkajúcich sa dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva, bezpilotných prostriedkov (drony) a vnútrozemskej plavby nájdete na jednotlivých podstránkach venovaných konkrétnej modalite dopravy.
  Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti. Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať:

  písomne na adresuDopravný úrad
  Letisko M. R. Štefánika
  823 05 Bratislava
  osobne do podateľne počas stránkových hodínDopravný úrad
  Letisko M. R. Štefánika
  Budova III
  823 05 Bratislava
  e-mailomOtázky týkajúce sa dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby adresujte na
  drahy@nsat.sk
  letectvo@nsat.sk
  plavba@nsat.sk
  nsat@nsat.sk

  Výlučne na žiadosti v zmysle info zákona info@nsat.sk
  faxom+421 2 434 203 31
  on-line formulárom uvedeným nižšie

  Zo žiadosti musí byť zrejmé:

  a)     ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,
  b)     meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  c)     adresa pobytu žiadateľa alebo sídlo žiadateľa,
  d)     aké informácie žiadateľ požaduje,
  e)     aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne alebo emailom).

  Tlačivo: Filetype iconŽiadosť o poskytnutie informácií

  Vybavovanie žiadosti o informácie

  Ak Dopravný úrad požadovanou informáciou disponuje, lehota na vybavenie žiadosti je osem pracovných dní odo dňa jej podania.

  Ak Dopravný úrad požadovanou informáciou nedisponuje, ale má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa jej doručenia príslušnej povinnej osobe.

  Ak Dopravný úrad nedisponuje požadovanou informáciou a ani nevie, kde je ju možné získať, vydá v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu. To vydá aj v prípade, ak informáciu nie je možné poskytnúť z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám. Ak sa tieto dôvody netýkajú celej informácie, ktorú občan žiada, Dopravný úrad mu poskytne len tú časť informácie, ktorá je verejná.

  V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote pätnásť dní od jeho doručenia.

  Sadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov nájdete tu.

  Informácie o možnostiach podania žiadosti, návrhu, podnetu alebo iného podania nájdete na tejto stránke.  Viac informácií o možnostiach podávania sťažností nájdete na tejto stránke.

   

   

  Žiadosť o poskytnutie informácie

  Polia označené * sú povinné / Fields marked with a * are required

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

  Dodávateľ portálového riešenia