DOPRAVNÝ ÚRAD

Projekty

Projekty Dopravného úradu na rozvoj informačných systémov v súlade s platnou legislatívou

Prebiehajúce projekty Dopravného úradu:

Manažment údajov Dopravného úradu

Kybernetická bezpečnosť Dopravného úradu

Zavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS

Informačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby

Verejné pripomienkovanie projektového zámeru:

Prebiehajúce verejné pripomienkovania

Národný register prístavných polôh a ich polygónov (projekt_1606)

Dopravný úrad Slovenskej republiky pripravil projekt rozvoja na vybudovanie nového IS – Národného registra prístavných polôh a ich polygónov na slovenskom úseku Dunaja („Register“).

Vytvorenie Registra predpokladá v prvom rade vytvorenie jednotnej metodiky zamerania polygónov, ktorá aktuálne na Slovensku neexistuje; následne zameranie existujúcich polygónov podľa novovytvorenej metodiky, vytvorenie IS Registra a evidovanie týchto polôh v ňom, a v neposlednom rade vytvorenie a nastavenie procesov medzi dotknutými inštitúciami ohľadne vedenia Registra a procesovania zmien v polygónoch.

Projekt je pre viaceré inštitúcie v oblasti vodnej dopravy dôležitý nielen z hľadiska manažmentu vodného toku, resp. v budúcnosti aj možného rozšírenia na iné vodné toky a plochy, ale je nevyhnutný najmä z pohľadu bezpečnosti plavby a riadenia operácií v spolupráci so záchrannými zložkami, ktoré sú v kompetencii Dopravného úradu. Takisto je projekt v súlade s národnými a európskymi enviromentálnymi stratégiami, nakoľko priamo prispeje k zvýšeniu plynulosti vodnej dopravy, manažmentu prístavov a tým pádom k zníženiu emisií a negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie.

 

Zároveň je Register podmienkou pre budúce zapojenie Slovenska do napredovania v celoeurópskych projektoch RIS/COMEX, kde sa v blízkej budúcnosti predpokladá zapojenie vodnej dopravy do multimodálnych logistických reťazcov, ktorých súčasťou bude aj možnosť (online) rezervácie kotvísk.

Výsledkom projektu bude komplexná a aktuálna informácia o kotviskách na slovenskom úseku Dunaja, prístupná relevantným inštitúciám v online čase prostredníctvom moderného IS s webovým rozhraním a mapovým zobrazením. Zároveň bude Register schopný poskytovať potrebné údaje ďalším súvisiacim IS.

V neposlednom rade budú súčasťou riešenia open data – vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá sprístupní vybrané údaje o kotviskách verejnosti, čo rovnako povedie k zvýšeniu bezpečnosti plavby súkromných plavidiel na toku Dunaja.

Projekt „Národný register prístavných polôh a ich polygónov (projekt_1606)“ bol vypracovaný v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov, pričom dokumenty k projektu sú uvedené aj na stránke metais.vicepremier.gov.sk

Rovnako sú všetky dokumenty k projektu rozvoja sú k dispozícii v nižšie uvedenom komprimovanom súbore.

Filetype iconDokumentácia k projektovému zámeru – Národný register prístavných polôh a ich polygónov (projekt_1606)

Komprimovaný súbor obsahuje nasledovné dokumenty:

 • I_01_PRILOHA_2_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_Narodny_register_pristavnych_poloh_a_ich_polygonov.xlsx
 • I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_Narodny_register_pristavnych_poloh_a_ich_polygonov.xlsx
 • projekt_1606_Pristup_k_projektu_detailny.pdf
 • projekt_1606_Projektovy_zamer_detailny.pdf
 • Polygony_pripomienkovy-formular_verejne-pripomienkovanie.xlsx
 • Polygony_Verejne pripomienkovanie.docx

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať vo formulári na e-mailovú adresu: Miroslav.Bedlek@nsat.sk do 07.10.2022, do 16,00 hod. Vzor na pripomienkovanie je v uvedený komprimovanom súbore.


Ukončené verejné pripomienkovania

Vybudovanie Registra odborných spôsobilostí posádok plavidiel (projekt_1040)

Dopravný úrad Slovenskej republiky sa rozhodol pripraviť projekt rozvoja na vybudovanie nového IS, ktorým sa zabezpečí Implementácia Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/473, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy pre databázy preukazov odbornej spôsobilosti Únie, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov.

Projekt sa týka vytvorenia Registra odborných spôsobilostí posádok plavidla. V praxi to znamená, že sa požaduje dodať národný register resp. Národnú databázu posádok (NDBP) na správu preukazov odbornej spôsobilosti Únie, osobitných povolení a služobných lodníckych knižiek vydaných príslušnými orgánmi a zároveň uchovávať národné verzie dokumentov v rovnakom registri. Národné dokumenty nebudú prístupné orgánom iných krajín, ale iba administratívnym a výkonným orgánom Slovenska prostredníctvom aplikácie EÚ (ECDB). Účelom je poskytnúť Dopravnému úradu národný register na správu údajov  o členoch posádky a ich dokumentoch a tiež zabezpečiť, aby domáce aj zahraničné výkonné orgány mali prístup k týmto údajom pripojením k ECDB.

Z technického hľadiska sa bude jednať najmä o dodávku webovej aplikácie navrhnutej pre desktopové prehliadače s prístupom pre mobilné zariadenia (iOS a Android) s jadrom v podobe relačnej databázy.

Okrem dodania SW riešenia je súčasťou obstarávania aj poskytovanie služieb podpory prevádzky, údržby a rozvoja dodaného SW riešenia pod dobu 5 rokov od jeho uvedenia do prevádzky.

Projekt „Vybudovanie Registra odborných spôsobilostí posádok plavidiel (projekt_1040)“ bol vypracovaný v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov, pričom predmetné dokumenty k projektu sú uvedené aj na stránke metais.vicepremier.gov.sk

Rovnako sú všetky dokumenty k projektu rozvoja sú k dispozícii v nižšie uvedenom komprimovanom súbore.

Filetype iconDokumentácia k projektovému zámeru – Vybudovanie Registra odborných spôsobilostí posádok plavidiel (projekt_1040) Komprimovaný súbor obsahuje nasledovné dokumenty:

 • I_01_PROJEKTOVY_ZAMER_ROSPP_223105_v01_Draft.docx
 • I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_ROSPP_DU.xlsx
 • I_03_PRISTUP_k_PROJEKTU_ROSPP_223105_v01_Draft.docx
 • P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_ROSPP_DU.xlsx
 • ROSPP_pripomienkovy-formular_verejne-pripomienkovanie.xlsx
 • ROSPP_Verejne pripomienkovanie.docx

 

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať vo formulári na e-mailovú adresu: Miroslav.Bedlek@nsat.sk do 30.06.2022, do 16,00 hod. Vzor na pripomienkovanie je v uvedený komprimovanom súbore.


(Pre zobrazenie podrobností projektového zámeru je potrebné stlačiť ikonu „+“ zobrazenú pri názve projektu)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia