DOPRAVNÝ ÚRAD

Správne poplatky

 INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV
k plateniu správnych poplatkov


Transport Authority hereby informs applicants who submitted applications charged in accordance with Act no. 145/1995 Z.z., that due to the temporary outage of the „eKolok“ payment system, it is necessary to use/buy „Ekolok“ (administrative fee) with the validity of 2 years only. Thus, it will be possible to use the purchased „Ekolok“ after the Slovak Post payment system will be running again. Ekolok valid for 2 years can only be bought at the Slovak Post offices.

Thank you for your kind understanding and cooperation.

Dopravný úrad informuje žiadateľov, ktorých podané žiadosti sú spoplatnené v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, že vzhľadom na dočasnú nefunkčnosť systému úhrady eKolkom, je potrebné pri žiadostiach použiť eKolky s platnosťou dvoch rokov, aby bolo možné zakúpené eKolky dodatočne po sfunkčnení systému Slovenskej pošty spotrebovať.

Kolky s platnosťou 2 rokov je možné zakúpiť iba v prevádzkach Slovenskej pošty.


Upozorňujeme žiadateľov, ktorí ako účastníci konania podávajú návrh na začatie konania v zmysle osobitných predpisov[1] Dopravnému úradu, na nasledujúce skutočnosti vo vzťahu k plateniu správnych poplatkov prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov:

V prípade, ak žiadateľ k žiadosti nepredloží elektronický kolok, následne, vo vzťahu k plateniu správnych poplatkov prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov postupuje nasledovne:

 1. správny poplatok neuhrádza vopred bez vystavenia platobného predpisu a bez vyzvania zo strany Dopravného úradu,
 2. k úhrade správneho poplatku bude každý žiadateľ vyzvaný formou platobného predpisu na základe prijatej žiadosti,
 3. platobný predpis je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonu/úkonov označených na platobnom predpise, platobné údaje nie je možné použiť na opakovaný úkon,
 4. úhradu platobného predpisu môže žiadateľ následne vykonať niekoľkými spôsobmi:
  • prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti. V prípade zahraničnej platby je nevyhnutné uviesť E2E referenciu na platobnom príkaze zahraničného platiteľa v správnom tvare a taktiež variabilný symbol v správnom tvare,
  • zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,
  • v softvérovej pokladni na Dopravnom úrade na Letisku M.R Štefánika, 823 05 Bratislava počas stránkových hodín – pričom predpis je možné zaplatiť v hotovosti v sume do 300,-EUR alebo platobnou kartou  v neobmedzenej výške,
  • na ktoromkoľvek kiosku na predaj E-kolkov použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom predpise (zoznam kioskov nájdete na www.e-kolky.sk),
  • úhrada e-Kolkom v presnej výške správneho poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s.,
 5. doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na úrad, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme správnych poplatkov,
 6. je potrebné dodržať dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise,
 7. pri úhrade prevodom na účet je potrebné správne uviesť číslo účtu a variabilný symbol uvedený na platobnom predpise,
 8. pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole bude poplatok automaticky vrátený späť; pre opätovnú úhradu je potrebné vyhotoviť nový platobný predpis, o ktorý je potrebné žiadateľom požiadať opätovne osobne na podateľni počas stránkových hodín  alebo poštou na adrese: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, resp. prostredníctvom elektronickej schránky,
 9. na dodržanie lehoty splatnosti uvedeného na platobnom predpise sa odporúča úhradu realizovať:
  • pri úhrade bankovým prevodom 2 pracovné dni pred dátumom splatnosti uvedenom na platobnom predpise,
  • pri úhrade poštovým poukazom 5 pracovné dni pred dátumom splatnosti uvedenom na platobnom predpise,
  • pri úhrade v softvérovej pokladni v hotovosti alebo platobnou kartou, prebehne úhrada ihneď po zaplatení,
  • pri úhrade e- Kolkom v presnej výške správneho poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s., v prípade osobného doručenia, prebehne úhrada ihneď po naskenovaní 2D kódu.

28.4.2016                                                                                                                           Ing. Ján Breja, predseda DÚ

___________________________

[1] Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

Spätná väzba

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia