DOPRAVNÝ ÚRAD

Správne poplatky

 INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV
k plateniu správnych poplatkov

Upozorňujeme žiadateľov, ktorí ako účastníci konania podávajú návrh na začatie konania v zmysle osobitných predpisov[1] Dopravnému úradu, na nasledujúce skutočnosti vo vzťahu k plateniu správnych poplatkov prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov:

V prípade, ak žiadateľ k žiadosti nepredloží elektronický kolok, následne, vo vzťahu k plateniu správnych poplatkov prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov postupuje nasledovne:

1. správny poplatok neuhrádza vopred bez vystavenia platobného predpisu a bez vyzvania zo strany Dopravného úradu,

2. k úhrade správneho poplatku bude každý žiadateľ vyzvaný formou platobného predpisu na základe prijatej žiadosti,

3. platobný predpis je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonu/úkonov označených na platobnom predpise, platobné údaje nie je možné použiť na opakovaný úkon,

4. úhradu platobného predpisu môže žiadateľ následne vykonať niekoľkými spôsobmi:

- prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti. V prípade zahraničnej platby je nevyhnutné uviesť E2E referenciu na platobnom príkaze zahraničného platiteľa v správnom tvare a taktiež variabilný symbol v správnom tvare,

- zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,

- v softvérovej pokladni na Dopravnom úrade na Letisku M.R Štefánika, 823 05 Bratislava počas stránkových hodín – pričom predpis je možné zaplatiť v hotovosti v sume do 300,-EUR alebo platobnou kartou  v neobmedzenej výške,

- na ktoromkoľvek kiosku na predaj E-kolkov použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom predpise (zoznam kioskov nájdete na www.e-kolky.sk),

- úhrada e-Kolkom v presnej výške správneho poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s.,

6. doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na úrad, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme správnych poplatkov,

7. je potrebné dodržať dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise,

8. pri úhrade prevodom na účet je potrebné správne uviesť číslo účtu a variabilný symbol uvedený na platobnom predpise,

9. pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole bude poplatok automaticky vrátený späť; pre opätovnú úhradu je potrebné vyhotoviť nový platobný predpis, o ktorý je potrebné žiadateľom požiadať opätovne osobne na podateľni počas stránkových hodín  alebo poštou na adrese: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, resp. prostredníctvom elektronickej schránky,

10. na dodržanie lehoty splatnosti uvedeného na platobnom predpise sa odporúča úhradu realizovať:

- pri úhrade bankovým prevodom 2 pracovné dni pred dátumom splatnosti uvedenom na platobnom predpise,

- pri úhrade poštovým poukazom 5 pracovné dni pred dátumom splatnosti uvedenom na platobnom predpise,

- pri úhrade v softvérovej pokladni v hotovosti alebo platobnou kartou, prebehne úhrada ihneď po zaplatení,

- pri úhrade e- Kolkom v presnej výške správneho poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s., v prípade osobného doručenia, prebehne úhrada ihneď po naskenovaní 2D kódu.

 

28.4.2016                                                                                                                           Ing. Ján Breja, predseda DÚ

___________________________

[1] Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
 

Spätná väzba

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia