DOPRAVNÝ ÚRAD

Licencovanie

Odbor licencovania leteckého personálu

Teoretické skúšky

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
91d a) Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie
1. pilot voľného balóna 20 eur
    pilot lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) 20 eur
    pilot vetroňov 20 eur
    operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice 20 eur
2. súkromný pilot 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    obchodný pilot 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    dopravný pilot 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    letecký navigátor 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    palubný inžinier 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    palubný rádiotelefonista 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    palubný sprievodca 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    technik údržby lietadla
    dispečer leteckej dopravy 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
    riadiaci letovej prevádzky 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
3. získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky
4. jazyková skúška (pokiaľ sa vykonáva zvlášť a nie je zahrnutá v požiadavkách predpisu L 1 pre vydanie preukazu spôsobilosti 60 eur
b) Vydanie preukazu spôsobilosti
1. prvé vydanie 8 eur
2. vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie 20 eur
3. zmena alebo predĺženie 8 eur
4. vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu spôsobilosti vydaného iným štátom 50 eur
5. uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti 50 eur
c) Mimoriadne teoretické preskúšanie, ktorým je podmienené vrátenie odobratého preukazu spôsobilosti, kvalifikácie alebo oprávnenia 60 eur

Spôsobilosť

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
6 a) Vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov
(Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka)
4,50 eur
a) Zmena mena v osvedčení pre palubných sprievodcov
(Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka)
4,50 eur
 92 h) Vydanie preukazu spôsobilosti ako náhradný za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz 20 eur
i) Vydanie preukazu spôsobilosti ako náhradný za zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 35 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia