DOPRAVNÝ ÚRAD

Podmienky, informácie a zásady ochrany osobných údajov – Cookies

 Dopravný úrad,  Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava IČO  42 355 826 (ďalej len ““) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií. DÚ má momentálne iba vlastné cookies.

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

V prípade iných ako hore uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne na základe zákona.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookies obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookies akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookies považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookies lišty „Prijať všetky“ (znamená povoliť všetky cookies), ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Na úvodnej strane cookies lišty (prvá vrstva) vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Sú vám ponúknuté možnosti spravovania zberu cookies „Nastavenie.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo „Nastavenie“ ,ktoré vás presunie do druhej vrstvy našej cookies lišty. V rámci druhej vrstvy je možné oboznámiť s druhmi účelov a zvoliť si len tie účely na ktoré nám súhlas udelíte, alebo jedným tlačidlom     „ Prijať všetky“ udeliť súhlas na všetky cookies nachádzajúce sa na našej webovej stránke, alebo jedným tlačidlom „Odmietnuť všetky“ budeme spracúvať iba nevyhnutné cookies. Máte takisto právo v prípade partnerov/tretích strán sa rozhodnúť s ktorými tretími stranami súhlasíte resp. nesúhlasíte. Veríme, že takýto manažment preferencií je pre každého používateľa našej webovej stránky vyhovujúci.

Podľa druhu vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Účel spracúvania osobných údajov – Cookies
Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Kategória dotknutých osôb Doba spracúvania OÚ Príjemcovia alebo kategória príjemcov
NEVYHNUTNÉ COOKIES

 

Účelom spracúvania je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje používateľ webovej stránky

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – Zákonná povinnosť zákon č. 452/2021 Z. z.

 

 

Návštevníci webových stránok/užívatelia Lehota je upravená pri konkrétnej cookie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky
FUNKČNÉ COOKIES

 

Účelom spracúvania je zapamätať si preferencie používateľa webovej stránky ako napríklad jazykové nastavenia, užívateľské meno a podobne.

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

 

Návštevníci webových stránok/užívatelia Lehota je upravená pri konkrétnej cookie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky
ANALYTICKÉ COOKIES

 

Pozn. analytické cookies umožňujú prevádzkovateľovi rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To prevádzkovateľovi pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje jej webová stránka, napríklad tým, že používateľ môže ľahko nájsť to, čo hľadá.

 

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby Návštevníci webových stránok/užívatelia Lehota je upravená pri konkrétnej cookie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky
Uplatnenie práv dotknutej osoby spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona

Nevyhnutné cookies

Používame napríklad nasledovné nevyhnutné cookies:

Nevyhnutné cookies
NÁZOV SÚBORU COOKIES ID DOMÉNY DOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky) ÚČEL POUŽÍVANIA
session_cookie session (po dobu návštevy na stránke) spojenie používateľa
user_seen_job 10 minut zobrazenie pop-up okna
about_cookie_usage session administrácia používania cookies
consentUUID 365 dní cookie súhlas
oauth_session_cookie 7 dní prihlásenie používateľa

Funkčné cookies

Používame napríklad nasledovné funkčné cookies:

Funkčné cookies
NÁZOV SÚBORU COOKIES ID DOMÉNY DOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky) ÚČEL POUŽÍVANIA
user_country, user_language 10 rokov uchováme nastavenia jazyka a krajiny
check_referral 7dni pri registrácii anjela uchováme info o registrácii
ssupp.vid 6 mesiacov ID návštevníka
ssupp.chatid Expituje po zavretí prehliadača ID konverzácie
ssupp.group Expituje po zavretí prehliadača posledná skupina návštevníka
ssupp.opened Expituje po zavretí prehliadača indikátor otvoreia chat okna
ssupp.barclicked Expituje po zavretí prehliadača indikátor kliknutí na chat okno; potrebné pre automatické správy
ssupp.message Expituje po zavretí prehliadača obsah rozpísanej správy pri obnovení stránky
ssupp.unreaded Expituje po zavretí prehliadača počet neprečítaných správ
ssupp.position Expituje po zavretí prehliadača pozícia chat okna
AWSALB 7 dní generuje AWS (Amazon Web Services), potrebné pre správne posielanie requestov na server
AWSALBCORS 7 dní generuje AWS (Amazon Web Services), potrebné pre správne posielanie requestov na server

Analytické cookies

Používame napríklad nasledovné analytické cookies:

Analytické cookies
NÁZOV SÚBORU COOKIES ID DOMÉNY DOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky) ÚČEL POUŽÍVANIA
_gid https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision 365 dní analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google
_ga https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision 6 týždňov analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google
DV https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision 60 dní analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google
_fbp https://www.facebook.com/business/ads 2 mesiace analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Facebook

Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické účely

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

 Webové stránky prevádzkovateľa využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: Filetype iconhttps://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

DÚ nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. DÚ osobne neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). DÚ nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností DÚ, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 • na základe žiadosti vyžadovať od DÚ potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 • na základe žiadosti vyžadovať od DÚ opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na základe žiadosti vyžadovať od DÚ vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 • na základe žiadosti vyžadovať od DÚ obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho DÚ overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. DÚ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 • v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 • z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu DÚ ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by DÚ vykonával na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť na emailovej adrese ooudu@nsat.sk alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Cookies“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), DÚ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na DÚ. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza na webovom sídle prevádzkovateľa a osobne v sídle DÚ.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia