DOPRAVNÝ ÚRAD

ŠOD Komárno

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatku  Suma poplatku
Položka 93 c)Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla33,00 EUR
Položka 93 d)Vykonanie opravnej skúšky podľa:
2.písmena c)16,50 EUR
Položka 93 e)Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen b) až c)9,50 EUR
Položka 93 f)Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e)9,50 EUR
Položka 94 a)Vykonanie technickej prehliadky malého plavidla:
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu8,00 EUR
1.2. s vlastným strojným pohonom10,00 EUR
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu34,00 EUR
2.2. s vlastným strojným pohonom50,00 EUR
Položka 94 b)Vydanie lodného osvedčenia malého plavidla
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu34,00 EUR
1.2. s vlastným strojným pohonom70,00 EUR
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu66,00 EUR
2.2. s vlastným strojným pohonom116,00 EUR
Položka 94 c)Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia malého plavidla alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení malého plavidla alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia malého plavidla
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu16,00 EUR
1.2. s vlastným strojným pohonom44,00 EUR
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu34,00 EUR
2.2. s vlastným strojným pohonom66,00 EUR
Položka 94 d)Vydanie lodného osvedčenia Európskej únie (ďalej len “lodné osvedčenie”) pre plavidlá
1. bez vlastného strojného pohonu250,00 EUR
2. s vlastným strojným pohonom500,00 EUR
Položka 94 e)Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia pre plavidlá
1. bez vlastného strojného pohonu166,00 EUR
2. s vlastným strojným pohonom330,00 EUR
Položka 94 f)Vydanie dočasného lodného osvedčenia66,00 EUR
Položka 94 g)Predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu34,00 EUR
Položka 94 h)Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla50,00 EUR
Položka 94 i)Vydanie osobitného povolenia na prepravu plavidla50,00 EUR
Položka 94 j)Vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku plavidla alebo duplikátu osobitného povolenia na prepravu plavidla20,00 EUR
Položka 94 m)Zápis do registra plavidiel Slovenskej republiky
1.malých plavidiel20,00 EUR
Položka 94 n)Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky10,00 EUR
Položka 94 o)Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky10,00EUR
Položka 94 p)Konanie o zápise zmeny údajov do registra plavidiel30,00 EUR
Položka 94 q)Konanie o pridelení jedinečného kódu výrobcu20,00 EUR
Položka 95 a)Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácií alebo vydanie jeho duplikátu
1.s dĺžkou rovnakou alebo menšou ako 20 m33,00 EUR
2.s dĺžkou väčšou ako 20 m66,00 EUR
Položka 95 e)Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel
1.plavidlá s vlastným strojovým pohonom132,50 EUR
1.plavidlá bez vlastného strojového pohonu33,00 EUR
Položka 95 f)Vydanie súhlasu na vykonávanie činností na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby116,00 EUR
Položka 95 h)Vydanie povolenia na usporiadanie verejného podujatia, za každý úkon20,00 EUR

Oslobodenie:
Od poplatku podľa položky 93 c) a e) sú oslobodení príslušníci Hasičského a záchranného zboru na služobné účely a plavební inšpektori.
Od poplatku podľa položky 94 o) je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.

Poznámka:
1. Za  vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa položky 94 b) z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.
2. Poplatky podľa položky 93, 94 a 95 sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

 

Položka 94 k)Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich a nákladov166,00 EUR
2. neurčené na prepravu cestujúcich a nákladov100,00 EUR
Položka 94 l)Konanie o predĺžení platnosti ciachového preukazu alebo o vykonaní zmien v ciachovom preukaze alebo o vydaní jeho duplikátu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich a nákladov56,00 EUR
2. neurčené na prepravu cestujúcich a nákladov34,00 EUR
Položka 94 m)Zápis do Registra plavidiel Slovenskej republiky
1.malých plavidiel20,00 EUR
2.plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami40,00 EUR
Položka 94 n)Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky10,00 EUR
Položka 94 o)Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky10,00EUR
Položka 94 p)Konanie o zápise zmeny údajov do registra plavidiel30,00 EUR
Položka 94 q)Konanie o pridelení jedinečného kódu výrobcu20,00 EUR
Položka 95 a)Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácií alebo vydanie jeho duplikátu
1.s dĺžkou menšou ako 20 m33,00 EUR
2.s dĺžkou väčšou ako 20 m66,00 EUR
Položka 95 b)Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla, ktoré podlieha registrácií a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácií a vydanie súhlasu na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu tohto plavidla165,00 EUR
Položka 95 c)Schválenie typovej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácií a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácií a vydanie typového osvedčenia takéhoto plavidla99,50 EUR
Položka 95 d)Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácií a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácií podľa schválenej typovej dokumentácie16,50 EUR
Položka 95 g)Vydanie duplikátu typového osvedčenia malého plavidla, ktoré podlieha registrácií a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácií50,00 EUR
Položka 95 t)Vydanie osvedčenia o schválení plavidla alebo dočasného osvedčenia o schválení plavidla65,00 EUR
Položka 95 u)Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení plavidla alebo vydanie jeho duplikátu33,00 EUR
Položka 95 v)Vydanie schvaľovacieho osvedčenia33,00 EUR

Oslobodenie:
Od poplatku podľa položky 94 o) je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.

Poznámky:
1. Za  vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa položky 94 b) a za vykonanie zmien v ciachovacom preukaze podľa položky 94 l) z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.
2. Poplatky podľa položky 94 a 95 sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia