DOPRAVNÝ ÚRAD

Oznamovanie údajov Sociálnej poisťovni

Informácia o oznamovaní údajov Sociálnej poisťovni

Dopravný úrad si Vás dovoľuje informovať, že v zmysle ustanovenia § 233 ods. 9  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), je ako orgán, ktorý vydáva povolenie na výkon činnosti uvedenej v ustanovení § 5 zákona o sociálnom poistení, povinný oznámiť Sociálnej poisťovni vydanie takéhoto povolenia a jeho zrušenie do 15 dní od jeho vydania alebo zrušenia.

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa zákona o sociálnom poistení je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby dosahovala príjmy uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 tohto zákona, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Sociálna poisťovňa požaduje oznamovanie údajov na základe vydania povolenia fyzickej osobe bez ohľadu na skutočnosť, či reálne daná fyzická osoba využíva dané oprávnenie na vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti.

V zmysle ustanovení § 3 ods. 2 písm. g) a písm. u) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) nie sú následne uvedené samostatne zárobkové činnosti živnosťou, na základe čoho je ich možné vykonávať  ako podnikanie – po vydaní príslušných povolení (oprávnení/osvedčení/rozhodnutí a pod.) zo strany Dopravného úradu na základe osobitných predpisov: zákona č. 143/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z.z. v znení neskorších prepisov a priamo vykonateľných právne záväzných aktov Európskej únie:

g) prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe,

u) prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk.

Kód registra 060501 – divízia civilného letectva – zoznam konaní:

vyňatie zo živnostenského zákona isvs názov informačného systému vydaný dokument konanie v zmysle
Opravy a údržba výrobkov leteckej techniky 8528 Evidencia povolení FO na vykonávanie opráv a údržby výrobkov leteckej techniky Rozhodnutie Povolenie na vykonávanie iného podnikania v civilnom letectve vydané FO  (vykonávanie údržby  (iné podnikanie v civilnom letectve) § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti aj na nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení
Vývoj, výroba, vykonávanie, modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky 8530 Evidencia povolení FO na výrobu, vývoj, vykonávanie modifikácií a  skúšanie výrobkov leteckej techniky Rozhodnutie Povolenie na vykonávanie iného podnikania v civilnom letectve vydané FO  (povolenie na výrobu, projektovanie/ vývoj,  vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky) § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 143/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 v platnom znení
Poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel, údržba pohybových plôch letísk 8499 Register povolení na iné podnikanie v civilnom letectve Rozhodnutie Povolenie na vykonávanie iného podnikania v civilnom letectve vydané FOokremisvs 8530;isvs 8528 § 45 ods. 3 písm. c) až písm. e)  zákona č. 143/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov
vyňatie zo živnostenského zákona isvs názov informačného systému vydaný dokument konanie v zmysle
Činnosť leteckej školy 8094 Register osôb zodpovedných za riadenie leteckých škôl Ohlásenie Výcvik leteckého personálu na základe ohlásenia Dopravnému úradu do úrovne stanovenej osobitným predpisom (Letecká škola) § 21 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov
Letecké práce 8532 Evidencia povolení na letecké práce Rozhodnutie Letecké práce vydané FO § 44 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov
Prevádzkovanie leteckých pozemných zariadení 8250 Evidencia leteckých pozemných zariadení Rozhodnutie Povolenie na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia vydané FO § 32 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov
Prevádzkovanie civilných letísk 8498 Register povolení na prevádzkovanie letiska Rozhodnutie Povolenie na prevádzkovanie letiska vydané FO § 32 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov
Činnosť leteckej školy Register inštruktorov Osvedčenie Osvedčenie v preukaze spôsobilosti leteckého personálu – oprávnenie na poskytovanie výcviku v lietadle nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

Kód registra 060601 – divízia dráha a dopravy na dráhach – zoznam konaní

vyňatie zo živnostenského zákona isvs názov informačného systému vydaný dokument  konanie v zmysle
Podľa § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 455/1991 Zb. 8075 Evidencia povolení na prevádzkovanie dráhy vydaných pre fyzickú osobu Rozhodnutie Povolenie na prevádzkovanie špeciálnej dráhy a lanovej dráhy vydané fyzickej osobe § 29 zákona č. 513/2009 z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov
Podľa § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 455/1991 Zb. 8248 Licencia na poskytovanie dopravných služieb na dráhe vydaná pre fyzickú osobu Rozhodnutie Licencia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy a lanovej dráhy vydaná fyzickej osobe § 10 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Podľa § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 455/1991 Zb. 8075 Evidencia povolení na prevádzkovanie dráhy vydaných pre fyzickú osobu Rozhodnutie Povolenie na prevádzkovanie železničnej dráhy pre fyzické osoby § 29 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov
Podľa § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 455/1991 Zb. 8248 Licencia na poskytovanie dopravných služieb na dráhe vydaná pre fyzickú osobu Rozhodnutie Licencia na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach pre fyzické osoby § 10 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

V prípade, ak ste získali vyššie uvedené povolenie od Dopravného úradu a dané povolenie budete vykonávať len na účely dosahovania príjmov zo závislej činnosti v zmysle ustanovenia §3 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení, teda napr. v pracovnom vzťahu, odporúčame sa Vám riadiť zákonom o sociálnom poistení a informáciami zverejnenými Sociálnou poisťovňou a podať si príslušné čestné vyhlásenie (viď napr. SZČO a zmena formy výkonu činnosti): https://www.socpoist.sk/szco-vjr/55165s

–        Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávania činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO; (Pozri aktuálny formulár na webovom sídle Sociálnej poisťovne.).

V prípade, ak následne dané povolenie prestanete vykonávať len na účely dosahovania príjmov zo závislej činnosti

–        Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO. (Pozri aktuálny formulár na webovom sídle Sociálnej poisťovne.).

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby nájdete upravené v ustanovení § 21 zákona o sociálnom poistení. Podľa zákona o sociálnom poistení, povinné poistenie a s tým spojená odvodová povinnosť zaniká samostatne zárobkovo činnej osobe odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie tejto činnosti. Ak má samostatne zárobkovo činná osoba viac oprávnení, poistenie jej zaniká až zánikom posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie samostatne zárobkovej činnosti. Inak povedané, poistenie Vám pri ukončení Vašej podnikateľskej činnosti nezanikne, ak budete mať aktívne akékoľvek vyššie uvedené povolenie vydané zo strany Dopravného úradu, a teda jeho zánik sa bude posudzovať  až v rozhodnom období v zmysle § 21 zákona o sociálnom poistení.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia