DOPRAVNÝ ÚRAD

ŠOD Košice

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
Položka 93 c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla 32,00 EUR
Položka 93 d) Vykonanie opravnej skúšky podľa:
2.písmena c) 16,00 EUR
Položka 93 e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen b) až c) 10,00 EUR
Položka 93 f) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e) 10,00 EUR
Položka 94 a) Vykonanie technickej prehliadky malého plavidla:
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu 8,00 EUR
1.2. s vlastným strojným pohonom 10,00 EUR
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu 34,00 EUR
2.2. s vlastným strojným pohonom 50,00 EUR
Položka 94 b) Vydanie lodného osvedčenia malého plavidla
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu 34,00 EUR
1.2. s vlastným strojným pohonom 70,00 EUR
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu 66,00 EUR
2.2. s vlastným strojným pohonom 116,00 EUR
Položka 94 c) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia malého plavidla alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení malého plavidla alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia malého plavidla
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu 16,00 EUR
1.2. s vlastným strojným pohonom 44,00 EUR
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu 34,00 EUR
2.2. s vlastným strojným pohonom 66,00 EUR
Položka 94 m) Zápis do Registra plavidiel Slovenskej republiky
1.malých plavidiel 20,00 EUR
Položka 94 o) Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky 10,00EUR
Položka 94 p) Konanie o zápise zmeny údajov do registra plavidiel 30,00 EUR
Položka 95 a) Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácií alebo vydanie jeho duplikátu
1.s dĺžkou rovnakou alebo menšou ako 20 m 33,00 EUR
2.s dĺžkou väčšou ako 20 m 66,00 EUR
Položka 95 e) Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel
1.plavidlá s vlastným strojovým pohonom 132,50 EUR
1.plavidlá bez vlastného strojového pohonu 33,00 EUR
Položka 95 h) Vydanie povolenia na usporiadanie verejného podujatia, za každý úkon 20,00 EUR

Oslobodenie:
1.Od poplatku podľa položky 93 c) a e) sú oslobodení príslušníci Hasičského a záchranného zboru na služobné účely a plavební inšpektori.
2. Od poplatku podľa položky 94 o) je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.

Poznámka:
1. Za  vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa položky 94 b) z dôvodov nezavinených ich držiteľom sa správny orgán poplatok nevyberá.
2. Poplatky podľa položky 93, 94 a 95 sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia