DOPRAVNÝ ÚRAD

Interoperabilita

 

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
70 a)Povolenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h …1 200 eur
70 b)Povolenie modernizácie alebo obnovy dráhového vozidla s vlastným pohonom  pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h …300 eur
70 c)Povolenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu …400 eur
70 d)Povolenie modernizácie alebo obnovy ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu …120 eur
71 e)Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla115 eur
71 f)Zmena registračných údajov vlastníka  železničného vozidla40 eur
71 g)Zrušenie skratky vlastníka železničného  vozidla20 eur
71 h)Povolenie na uvedenie dráhového vozidla  do prevádzky40 eur
71 i)Zmena povolenia na uvedenie dráhového  vozidla do prevádzky15 eur
71 j)Pridelenie evidenčného čísla  železničnému vozidlu40 eur
71 k)Zmena alebo zrušenie evidenčného čísla  železničného vozidla15 eur
71 l)Zaevidovanie železničného vozidla  do národného registra  železničných vozidiel40 eur
71 m)Dodatočné povolenie na uvedenie  železničného vozidla do prevádzky, ktoré  má povolenie na uvedenie do prevádzky  v železničnom systéme vydané v inom členskom štáte65 eur
71 n)Zmena alebo zrušenie dodatočného  povolenia podľa písmena m)20 eur
71 o)Vydanie duplikátu dokladu podľa písmen e) až k) a písmen m) a n)7 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia