DOPRAVNÝ ÚRAD

  Podávanie sťažností

  Upozornenie

  Pre sťažnosti a žiadosti o kompenzácie a pomoc cestujúcim podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 je zodpovedným orgánom Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.soi.sk v sekcii práva cestujúcich.


  Prijímanie,  evidencia,  prešetrovanie  a  vybavenie sťažností sa riadi zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o sťažnostiach“).

  Čo je to sťažnosť a čo sa za sťažnosť nepovažuje sa uvádza v § 3 a §4 zákona o sťažnostiach.

  Vybavovanie a vybavenie (v zmysle zákona o sťažnostiach) v rámci Dopravného úradu zabezpečuje referát vnútornej kontroly v spolupráci s oddelením právnym a v súčinnosti s príslušnými odbornými útvarmi.

  Sťažnosť možno podať:

  • v listinnej podobe  tzn. sťažnosť podaná cez podateľňu osobne alebo poštou,
  • v elektronickej podobe tzn. sťažnosť je doručená do priečinku staznosti@nsat.sk alebo do elektronickej schránky Dopravného úradu, ktorú má úrad zriadenú na ústrednom portáli verejnej správy.

  Sťažnosť podaná e-mailom musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, inak je podávateľ sťažnosti povinný do piatich pracovných dní od podania,  sťažnosť potvrdiť vlastnoručným podpisom.

  V prípade, že sa sťažovateľ dostaví na Dopravný úrad podať sťažnosť osobne, musí ju mať vyhotovenú v listinnej podobe. Ak ju nemá vyhotovenú v listinnej podobe, tak sa mu umožní, aby si ju vyhotovil sám.

  Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podá sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a úkonoch súvisiacich s vybavovaním. V prípade, že splnomocnenie nepriloží sťažnosť sa odkladá.

  Sťažnosť musí obsahovať:

  a)     fyzická osoba – meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa,

  b)     právnická osoba – názov a sídlo právnickej osoby, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

  c)     sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa,

  d)     ak je možné sťažovateľovi doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.

  Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.


  Podávanie petícií

  Ako petície eviduje a vybavuje Dopravný úrad podania označené slovom „petícia“ak obsahujú predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Podrobnosti o postupe pri zostavovaní, podávaní, prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov( ďalej len „ zákon o petičnom práve“).

  V rámci Dopravného úradu petície vybavuje referát vnútornej kontroly v súčinnosti s príslušnými odbornými útvarmi, pričom  postupuje podľa zákona o petičnom práve a podľa vnútornej smernice č.54/2014 vybavovanie sťažností a petícií.

  Petíciu možno podať

  • písomne na adresu Dopravný úrad,  M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava,
  • osobne doručiť do podateľne Dopravného úradu v čase úradných hodín,
  • elektronicky do e-mailovej schránky peticie@nsat.sk,
  • elektronicky do elektronickej schránky Dopravného úradu, ktoré je vytvorená na ústrednom portáli verejnej správy.

  Na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

  Výsledok vybavenia petície Dopravný úrad zverejní na tomto webovom sídle  a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli.

  Dátum prijatiaPodávateľ petícieVýsledok prešetrenia petície
  20.02.2018JUDr. Igor ZelníkFiletype iconOznámenie o prešetrení petície

   

   


   

  Dňa 1. marca 2019 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zrušil doterajší právny predpis upravujúci danú oblasť zákon č. 307/2014 Z. z..

  Oznámením je oznámenie týkajúce sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenskej činnosti“) o skutočnostiach, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

   

  Oznámenia preveruje zodpovedná osoba, ktorá preveruje všetky oznámenia vrátane anonymných. V zmysle zákona plní úlohu zodpovednej osoby za Dopravný úrad zamestnanec referátu vnútornej kontroly.

   

  Dopravný úrad upravuje vnútorný systém podávania oznámení interným predpisom č.9/2015 „Vnútorný systém pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti.“

   

   

  SPÔSOB PODÁVANIA OZNÁMENIA

   

  Oznámenie možno podať listinne alebo elektronicky.

   

  Listinné oznámenie sa podáva prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne v obálke označenej „Oznamovanie protispoločenskej činnosti“ s označením „NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

  Referát vnútornej kontroly

  Dopravný úrad

  Letisko M. R. Štefánika

  823 05 Bratislava

   

  Zamestnanci podateľne obálku neotvárajú, prezenčnú pečiatku s aktuálnym dátumom

  doručenia dajú na obálku a zalepenú obálku odovzdajú referátu vnútornej kontroly.

   

  Elektronické podanie oznámenia je možné podať:

  - na emailovú adresu: protispoločenská.činnosť@nsat.sk,

  - prostredníctvom elektronickej schránky, ktorú má Dopravný úrad zriadenú na

  ústrednom portáli verejnej správy.

   

  V predmete správy je nutné uviesť: „Oznamovanie protispoločenskej činnosti“

  Tento spôsob podávania je dostupný 24 hodín denne.

   

  Oznámenie prijaté inou osobou ako zamestnancom referátu vnútornej kontroly je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť referátu vnútornej kontroly a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela z oznámenia zachovávať mlčanlivosť.

   

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

  Dodávateľ portálového riešenia