DOPRAVNÝ ÚRAD

  Podávanie sťažností

  Upozornenie

  Pre sťažnosti a žiadosti o kompenzácie a pomoc cestujúcim podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 je zodpovedným orgánom Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.soi.sk v sekcii práva cestujúcich.


  Prijímanie,  evidencia,  prešetrovanie  a  vybavenie sťažností sa riadi zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o sťažnostiach“).

  Čo je to sťažnosť a čo sa za sťažnosť nepovažuje sa uvádza v § 3 a §4 zákona o sťažnostiach.

  Vybavovanie a vybavenie (v zmysle zákona o sťažnostiach) v rámci Dopravného úradu zabezpečuje referát vnútornej kontroly v spolupráci s oddelením právnym a v súčinnosti s príslušnými odbornými útvarmi.

  Sťažnosť možno podať:

  • v listinnej podobe  tzn. sťažnosť podaná cez podateľňu osobne alebo poštou,
  • v elektronickej podobe tzn. sťažnosť je doručená do priečinku staznosti@nsat.sk alebo do elektronickej schránky Dopravného úradu, ktorú má úrad zriadenú na ústrednom portáli verejnej správy.

  Sťažnosť podaná e-mailom musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, inak je podávateľ sťažnosti povinný do piatich pracovných dní od podania,  sťažnosť potvrdiť vlastnoručným podpisom.

  V prípade, že sa sťažovateľ dostaví na Dopravný úrad podať sťažnosť osobne, musí ju mať vyhotovenú v listinnej podobe. Ak ju nemá vyhotovenú v listinnej podobe, tak sa mu umožní, aby si ju vyhotovil sám.

  Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podá sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a úkonoch súvisiacich s vybavovaním. V prípade, že splnomocnenie nepriloží sťažnosť sa odkladá.

  Sťažnosť musí obsahovať:

  a)     fyzická osoba – meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa,

  b)     právnická osoba – názov a sídlo právnickej osoby, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

  c)     sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa,

  d)     ak je možné sťažovateľovi doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.

  Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.


  Podávanie petícií

  Ako petície eviduje a vybavuje Dopravný úrad podania označené slovom „petícia“ak obsahujú predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Podrobnosti o postupe pri zostavovaní, podávaní, prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov( ďalej len „ zákon o petičnom práve“).

  V rámci Dopravného úradu petície vybavuje referát vnútornej kontroly v súčinnosti s príslušnými odbornými útvarmi, pričom  postupuje podľa zákona o petičnom práve a podľa vnútornej smernice č.54/2014 vybavovanie sťažností a petícií.

  Petíciu možno podať

  • písomne na adresu Dopravný úrad,  M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava,
  • osobne doručiť do podateľne Dopravného úradu v čase úradných hodín,
  • elektronicky do e-mailovej schránky peticie@nsat.sk,
  • elektronicky do elektronickej schránky Dopravného úradu, ktoré je vytvorená na ústrednom portáli verejnej správy.

  Na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

  Výsledok vybavenia petície Dopravný úrad zverejní na tomto webovom sídle  a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli.

  Dátum prijatiaPodávateľ petícieVýsledok prešetrenia petície
  20.02.2018JUDr. Igor ZelníkFiletype iconOznámenie o prešetrení petície

   

   

   

   

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

  Dodávateľ portálového riešenia