DOPRAVNÝ ÚRAD

  Podávanie sťažností

  Podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností sa riadi zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

  Čo je to sťažnosť a čo sa za sťažnosť nepovažuje, definuje §3 a §4 vyššie uvedeného zákona.

  Vybavovanie sťažností v rámci Dopravného úradu zabezpečuje referát vnútornej kontroly v spolupráci s oddelením právnym a v súčinnosti s príslušnými odbornými útvarmi.

  Sťažnosť možno podať:

  písomne na adresuDopravný úrad
  Letisko M.R. Štefánika
  823 05 Bratislava
  ústne do záznamu, t.j. osobne
  (vyhotoví sa písomný záznam o ústnom podaní – formulár  F056-A)
  Referát vnútornej kontroly
  Budova č. III, 1. poschodie, č. dverí 21
  Letisko M.R. Štefánika
  823 05 Bratislava
  faxom+421 2 434 203 31 – sekretariát
  +421 2 434 244 86 – podateľňa
  e-mailomstaznosti@nsat.sk

  Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

  Sťažnosť musí byť čitateľná, zrozumiteľná a musí byť jednoznačný predmet sťažnosti. Sťažnosť musí byť podpísaná, v prípade podania sťažnosti v elektronickej forme alebo faxom musí byť sťažnosť do piatich pracovných dní od jej podania potvrdená vlastnoručným podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

  Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.


  Podávanie petícií

  Ako petície eviduje a vybavuje Dopravný úrad podania označené slovom „petícia“ak obsahujú predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Podrobnosti o postupe pri zostavovaní, podávaní, prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov( ďalej len „ zákon o petičnom práve“).

  V rámci Dopravného úradu petície vybavuje referát vnútornej kontroly v súčinnosti s príslušnými odbornými útvarmi, pričom  postupuje podľa zákona o petičnom práve a podľa vnútornej smernice č.54/2014 vybavovanie sťažností a petícií.

  Petíciu možno podať

  • písomne na adresu Dopravný úrad,  M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava,
  • osobne doručiť do podateľne Dopravného úradu v čase úradných hodín,
  • elektronicky do e-mailovej schránky peticie@nsat.sk,
  • elektronicky do elektronickej schránky Dopravného úradu, ktoré je vytvorená na ústrednom portáli verejnej správy.

  Na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z.z.

  Výsledok vybavenia petície Dopravný úrad zverejní na tomto webovom sídle  a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli.

  Dátum prijatiaPodávateľ petícieVýsledok prešetrenia petície

   

   

   

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

  Dodávateľ portálového riešenia