DOPRAVNÝ ÚRAD

Platby

Dopravný úrad používa od 1.1.2014 pre platobný styk nasledovné účty:

(tieto údaje NIE JE možné použiť na úhradu SPRÁVNYCH POPLATKOV, informácie pre žiadateľov k plateniu správnych poplatkov nájdete v sekcii Správne poplatky)

 

Pokuty Platby z predaja tovarov a služieb
číslo účtu: 7000499544/8180 číslo účtu: 7000499560/8180
IBAN SK94 8180 0000 0070 0049 9544 IBAN SK50 818 0 00 00 0 070  0049  9560

Pre platby zo zahraničia:
– 
použite vyššie uvedené bankové účty vo forme IBAN
– platby v cudzej mene aj v eurách
– použite SWIFT Štátnej pokladnice, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
– SWIFT CODE: SPSRSKBAXXX

Platobná inštrukcia – SEPA úhrady cez európsky platobný systém STEP2
Údaje potrebné pre vykonanie SEPA úhrady* v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom platobného systému STEP2 – povinné údaje**

Banka príjemcu:
STATNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT**: SPSRSKBAXXX

Číslo účtu príjemcu IBAN**: SK xx 8180 xxxx xxxx xxxx xxxx (v prípade potreby použite validátor IBAN)
Názov účtu príjemcu (overte u príjemcu)
Adresa príjemcu
Kód krajiny: SK
Účel prevodu: (napr. číslo faktúry, VS, KS, SS atď.)

*SEPA úhrada – úhrada v mene EUR, s uvedeným správnym BIC kódom banky príjemcu, s uvedeným účtom príjemcu v správnom tvare IBAN, s inštrukciou pre poplatky SHA – platiteľ/príjemca, banka platiteľa zapojená do SEPA Credit Transfer schémy.

SEPA krajiny – členské krajiny EÚ; zmluvné krajiny EHP; územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA
Upozornenie: SEPA úhradu je možné prijať na účet klienta Štátnej pokladnice len s použitím BIC: SPSRSKBAXXX

Spätná väzba od návštevníkov

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia