DOPRAVNÝ ÚRAD

Letová spôsobilosť

Odbor letovej spôsobilosti

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
91b a) Vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti25ac) pre
1. balóny, vzducholode 60 eur
2. vetrone 100 eur
3. motorizované klzáky 200 eur
4. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) 320 eur
5. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) 500 eur
6. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) 1500 eur
7. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) 3 500 eur
8. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg 7 000 eur
b) Zmena alebo predĺženie osvedčenia letovej spôsobilosti 25 % príslušnej sadzby podľa
písm. a)
c) Vydanie typového certifikátu pre lietadlo 3 500 eur
1. schválenie modifikácie alebo dodatku k typovému osvedčeniu lietadla 25 % príslušnej sadzby
d) Uznanie osvedčenia o typovej spôsobilosti vydaného príslušnými orgánmi cudzieho štátu
1. balóny, vzducholode 60 eur
2. vetrone 100 eur
3. motorizované klzáky a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) 160 eur
e) Osvedčovanie   letovej    spôsobilosti   jednotlivo amatérsky stavaného lietadla 25ad) 2 000 eur
f) Vydanie letového povolenia
1 .vetroňa, motorizovaného vetroňa, lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450kg (vrátane) 100 eur
2. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) 200 eur
3. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg 1 500 eur
g) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti bez odporúčacej správy motorovým lietadlám
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) 700 eur
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) 2 000 eur
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) 4 000 eur
4. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg 9 000 eur
h) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti na základe odporúčacej správy motorovým lietadlám
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) 160 eur
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) 240 eur
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) 1 000 eur
4. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg 3 320 eur
i)  Vydanie osvedčenia o overení letovejspôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom na základe odporúčacej správy 200 eur
j)  Vydanie osvedčenia o overení letovejspôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom bez odporúčacej správy 600 eur
92 a) Zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky
 1. s    maximálnou    vzletovou    hmotnosťou
pod 2 750 kg (vrátane)
100 eur
2. s    maximálnou    vzletovou    hmotnosťou
od 2 751 kg do 5 700 kg (vrátane)
500 eur
3. s  maximálnou  vzletovou  hmotnosťou
nad 5 701 kg
1 000 eur
b) Výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky 20 eur
c) Zápis lietadla do evidencie lietajúcich športových zariadení 60 eur
d) Výmaz lietadla z evidencie lietajúcich športových zariadení 10 eur
e) Pridelenie poznávacej značky alebo špeciálnej poznávacej značky (za každú značku osobitne) 40 eur
f) Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy 40 eur
g) Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla 25% príslušnej sadzby podľa písmen a), c), e) a f)
h) Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti 20 eur
i)  Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 35 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia