DOPRAVNÝ ÚRAD

ŠOTD

Štátny odborný technický dozor

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
203 a)Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú hodinu pracovného času13 eur,
najviac 995,50 eura
203 b)Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času13 eur
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenianajviac 995,50 eura
2. zdvíhacie a dopravné zariadenianajviac 265,50 eura
3. osobné lanové dráhynajviac 16 596,50 eura
4. tlakové zariadenianajviac 265,50 eura
5. plynové zariadenianajviac 265,50 eura
203 c)Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času13 eur
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenianajviac 663,50 eura
2. zdvíhacie a dopravné zariadenianajviac 82,50 eura
3. osobné lanové dráhynajviac 331,50 eura
4. tlakové zariadenianajviac 215,50 eura
5. plynové zariadenianajviac 165,50 eura
203 d)Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus39,50 eura
203 e)Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia33 eur
2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením16,50 eura
 Poznámky: Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

 

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
204Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov na dovoz určených technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času9,50 eura
 Splnomocnenie: Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.

 

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
205Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie určených technických zariadení, za každú
aj začatú hodinu pracovného času
9, 50 eura
najviac 829,50 eura
 Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické
osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo
alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú
sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, fyzické osoby a právnické osoby založené
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 Splnomocnenie: Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
 Poznámka: Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

 

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia