DOPRAVNÝ ÚRAD

ŠOD Bratislava

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
Položka 93 c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla 32,00 EUR
Položka 93 d) Vykonanie opravnej skúšky podľa:
2.písmena c) 16,00 EUR
Položka 93 e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen b) až c) 10,00 EUR
Položka 93 f) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e) 10,00 EUR
Položka 93 i) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu 10,00 EUR
Položka 95 a) Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácií alebo vydanie jeho duplikátu
1.s dĺžkou rovnakou alebo menšou ako 20 m 33,00 EUR
2.s dĺžkou väčšou ako 20 m 66,00 EUR
Položka 95 e) Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel
1.plavidlá s vlastným strojovým pohonom 132,50 EUR
1.plavidlá bez vlastného strojového pohonu 33,00 EUR
Položka 95 f) Vydanie súhlasu na vykonávanie činností na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby 116,00 EUR
Položka 95 h) Vydanie povolenia na usporiadanie verejného podujatia, za každý úkon 20,00 EUR

Oslobodenie:
Od poplatku podľa položky 93 c) a e) sú oslobodení príslušníci Hasičského a záchranného zboru na služobné účely a plavební inšpektori.

Poznámka:
Poplatky podľa položky 93 a 95 sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia