DOPRAVNÝ ÚRAD

Ochrana osobných údajov

INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Prevádzkovateľ: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov- nepodnikateľov) v  informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“), ktoré sú uvedené v prílohe (nižšie).

Vo väčšine IS prevádzkovateľ spracúva osobné údaje jednotlivcov na základe:

 • platných právnych predpisov  (zákonná požiadavka na poskytovaní osobných údajov dotknutých osôb) a
 • medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná.

Avšak prevádzkovateľ má aj IS, v ktorých spracúva osobné údaje jednotlivcov:

 • v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah),
 • na základe vlastného oprávneného záujmu (napr. prevádzkovanie kamerového systému na ochranu majetku),
 • na základe súhlasu.

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonom stanovených povinností prevádzkovateľa, plnenie uzavretých zmlúv (predmetu zmluvy), sledovanie svojho oprávneného záujmu (oprávnený záujem prevádzkovateľa musí prevyšovať záujem dotknutej osoby na ochrane súkromia a jej osobných údajov) a spracúvanie na účel uvedený v súhlase, záleží o aký IS ide.
Avšak vždy prevádzkovateľ dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov:

 • Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 • Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto spôsobom.
 • Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.
 • Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.
 • Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka ak ide o privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8  zákona č. 18/2018 Z. z.)
 • Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/ zničením  osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

Osobné údaje jednotlivcov prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch a registratúrach a podľa platného Registratúrneho poriadku vrátane registratúrneho plánu. Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov sa likvidujú/ vymazávajú po splnení účelu ich spracúvania, a to bez zbytočného odkladu.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu (), ktorej kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle (ooudu@nsat.sk). V niektorých IS pomáhajú prevádzkovateľovi pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovatelia (napr. v IS zadávanie zákaziek verejného obstarávania). Inak prevádzkovateľ osobné údaje jednotlivcov poskytuje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, kontrolným orgánom) alebo samotným dotknutým osobám (pri realizácii práv dotknutých osôb), vlastným oprávneným osobám (t. j. fyzické osoby, ktoré sú poverené a poučené vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti). Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa uskutočňuje (napr. v IS vnútroštátna databáza ohlasovaných udalostí a systém ECCAIRS).V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

K realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby majú:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  • vydať dotknutej osobe potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  • poskytnúť informácie podľa nariadenia (EU) 2016/679 21 ods. 1 a zákona č. 18/2018 Z.z.,
  • umožniť prístup k osobných údajom – kópie osobných údajov.
 • Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  • na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  • na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  • v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej lehote poskytla správne osobné údaje.
 • Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  • na žiadosť dotknutej osoby zlikvidovať/ vymazať osobné údaje v určitých prípadoch.
 • Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  • na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov (najmä prípady, keď si jednotlivec myslí, že jeho osobné údaje, ktoré o ňom prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné a na čas do zjednania nápravy, využije toto právo, alebo keď si myslí, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebujeme využívať- skončil účel spracúvania, alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku).
 • Právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  • prehodnotiť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa jednotlivec ocitol a na základe nej tvrdí, že jeho oprávnený záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jeho osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania:
  • Dotknutá osoba má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 2 návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom konania o ochrane osobných údajov je podľa ustanovenia § 99 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov. Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov (preddefinovaný elektronický formulár) je uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk. 

Pozn.: Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Práva dotknutých osôb je možné realizovať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa (Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava), alebo elektronicky emailom na emailovej adrese (ooudu@nsat.sk).

Príloha

Informačné systémy Dopravného úradu

Ústredie

Filetype iconIS personalistika a mzdy vrátane predzmluvných vzťahov

Filetype iconIS hospodárska mobilizácia a jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie

Filetype iconIS bezpečnostné previerky a určenia funkcií Dopravného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

Filetype iconIS evidencia správnych poplatkov

Filetype iconIS zadávanie zákaziek verejného obstarávania

Filetype iconIS evidencia majetku

Filetype iconIS účtovníctvo

Filetype iconIS konanie o proteste prokurátora

Filetype iconIS konania o riadnych opravných prostriedkoch

Filetype iconIS konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch

Filetype iconIS žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Filetype iconIS evidencia pohľadávok štátu v správe úradu a ich vymáhanie

Filetype iconIS evidencia priestupkov

Filetype iconIS súdne konania

Filetype iconIS zmlúv uzatvorených s fyzickými osobami

Filetype iconIS konania o opravných prostriedkoch upravených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Filetype iconIS k súčinnosti podľa osobitných právnych predpisov

Filetype iconIS správa registratúry

Filetype iconIS oznamovanie protispoločenskej činnosti

Filetype iconIS petície

Filetype iconIS sťažnosti

Filetype iconIS vnútorná kontrola

Filetype iconIS kamerový systém – verejne prístupné priestory

Filetype iconIS uplatňovanie práv dotknutých osôb

Filetype iconIS obchodné kontakty – kontaktné osoby

Divízia dráh a dopravy na dráhach

Filetype iconIS dohľad nad dodržiavaním práv cestujúcich

Filetype iconIS dohľadu zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trh

Filetype iconIS mimoriadnych udalostí v prevádzke UTZ

Filetype iconIS národný register železničných vozidiel

Filetype iconIS overovania splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností vrátane vystavenia dokladu – Oprávnenia – priamy výkon – lanové dráhy

Filetype iconIS posudzovanie nových služieb osobnej železničnej dopravy

Filetype iconIS preverenia splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností a vystavenia dokladu o odbornej spôsobilosti – Oprávnenia

Filetype iconIS rozhodnutí o poverení poverených právnických osôb

Filetype iconIS udelenie, zmena, pozastavenie a odňatie licencie na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach a železničnej dráhy

Filetype iconIS úradných skúšok určených technických zariadení lanových dráh

Filetype iconIS vydávania dokladu o odbornej spôsobilosti

Filetype iconIS vydávania dokladu o odbornej spôsobilosti – BP RID, elektroprojektant

Filetype iconIS vydávania bezpečnostných povolení a bezpečnostných osvedčení

Filetype iconIS vydávanie povolení a licencií pre lanové dráhy

Filetype iconIS vydávanie povolení a licencií pre špeciálne dráhy

Filetype iconIS vydávanie, zmena a zrušenie povolení na prevádzkovanie železničnej dráhy

Filetype iconIS výkon štátneho odborného dozoru na dráhach a v doprave na dráhach

Filetype iconIS preukazy na vedenie hnacieho železničného vozidla

Filetype iconIS preukazy rušňovodičov

Filetype iconIS uznávanie skúšajúcich rušňovodičov

Filetype iconIS preukazy na vedenia hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy

Filetype iconIS preukazy na riadenie chodu lanovej dráhy

Divízia civilného letectva

Filetype iconIS vnútroštátna databáza ohlasovaných udalostí a systém ECCAIRS

Filetype iconIS kamerový systém – priestory verejnosti neprístupné – DCL

Filetype iconIS letecké dni, letecké súťaže a iné verejné letecké podujatia

Filetype iconIS evidencia iných správnych deliktov

Filetype iconIS strata spôsobilosti

Filetype iconIS SAFA databáza

Filetype iconIS záznamy o inšpekcií na odbavovacej ploche

Filetype iconIS osvedčovanie poverených leteckých lekárov a poverených zdravotníckych zariadení

Filetype iconIS evidencia leteckého personálu, overovanie odbornej spôsobilosti a vydanie preukazu spôsobilosti a príslušných kvalifikácií

Filetype iconIS poverené organizácie – evidencia leteckého personálu

Filetype iconIS ŠOD – záznamy z auditov a kontrol

Filetype iconIS overovanie teoretických znalostí leteckého personálu

Filetype iconIS uznávanie preukazov spôsobilosti leteckého personálu

Filetype iconIS výcvikové organizácie pre pilotov, výcvikové zariadenie na simuláciu letu, organizácia oprávnená pre overovanie jazykovej spôsobilosti

Filetype iconIS zdravotné záznamy leteckého personálu

Filetype iconIS audit, kontrola, inšpekcia ŠOD

Filetype iconIS povolenia na vykonávanie leteckých prác lietadlami spôsobilými lietať bez pilota

Filetype iconIS povolenia na vykonávanie leteckých prác

Filetype iconIS povolenia letov zahraničných prevádzkovateľov lietadiel

Filetype iconIS prevádzka lietadiel zapísaných v registri lietadiel SR mimo územia, ktorá presahuje 21 dní

Filetype iconIS schvaľovanie letového examinátora

Filetype iconIS vydávanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa

Filetype iconIS zoznam osobitných povolení NCC, NCO

Filetype iconIS zoznam osobitných povolení pre prevádzku SPO

Filetype iconIS záznamy audit, kontrola, inšpekcia – ŠOD – vývoj, výroba, údržba, skúšanie lietadiel

Filetype iconIS evidencia osôb poverených na overovanie spôsobilosti výrobkov leteckej techniky

Filetype iconIS evidencia UAV

Filetype iconIS register lietadiel

Filetype iconIS podklady pre leteckú informačnú službu

Filetype iconIS rozhodnutia – vydávanie povolení, osvedčení, schválenie LPP

Filetype iconIS vyjadrenia, stanoviská

Filetype iconIS vykonávanie štátneho odborného dozoru, kontroly, miestneho zisťovania

Filetype iconIS ochranné pásma – stavby mimo ochranných pásiem

Filetype iconIS ochranné pásma

Filetype iconIS štátny stavebný dohľad

Filetype iconIS oznámenie k ohláseniu

Filetype iconIS rozhodnutia ŠSÚ ex offo

Filetype iconIS rozhodnutia ŠSÚ na návrh

Filetype iconIS Nariadenie (EÚ) 2015/340

Filetype iconIS dokumentácia poskytovateľov LNS

Filetype iconIS frekvencie

Filetype iconIS balóny

Filetype iconIS ohňostroje

Filetype iconIS auditné záznamy

Filetype iconIS posudzovanie spoľahlivosti osôb

Filetype iconIS vydávanie osvedčení o certifikácii osôb plniacich úlohy uvedené v bodoch 11.2.3.1 až 11.2.3.3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998

Filetype iconIS vydávanie potvrdenia o schválení osôb plniacich úlohy uvedené v bodoch 11.2.3.4 a 11.2.3.5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998

Filetype iconIS schvaľovanie programov bezpečnostnej ochrany a ich zmien

Filetype iconIS schvaľovanie subjektov – oprávnený zástupca, známy odosielateľ a oprávnený dodávateľ

Filetype iconIS uplatňovanie výnimky a osobitných postupov podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 a vykonávacieho rozhodnutia Komisie C(2015) 8005

Filetype iconIS vydanie, predĺženie a zmena schválenia subjektu poskytujúceho služby podľa ustanovenia 6.3.1.1. písm. c) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998

Filetype iconIS výkon štátneho odborného dozoru

Filetype iconIS evidencia vydaných IDC letísk zamestnancom DCL a ústredia

Filetype iconIS akceptácia za inštruktora DG

Divízia vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS  agenda výkonu štátneho odborného dozoru divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS kvalifikačných kurzov divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS schvaľovanie technickej a typovej dokumentácie malých plavidiel

Filetype iconIS skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS vyšetrovanie plavebných nehôd divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS agenda a evidencia požičovní plavidiel

Filetype iconIS agenda a evidencia vydávania lodných listín a dokladov divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS evidencia osobitných povolení na prevádzku plavidla divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS evidencia osvedčení o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy ktorou je Slovenská republika viazaná (ADN)

Filetype iconIS evidencia zápisníc z overenia technickej a prevádzkovej spôsobilosti plavidla alebo kópií vydaných lodných osvedčení spolu so záznamami o zrušených a vymenených lodných osvedčeniach

Filetype iconIS register malých plavidiel divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS register veľkých plavidiel divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS agenda a evidencia o povoľovaní státia plávajúcich zariadení

Filetype iconIS preukazovanie zdravotnej spôsobilosti členov posádky plavidla divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS riečne informačné služby

Filetype iconIS skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS skúšobné komisie pre štátne skúšky člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS vydávanie potvrdení znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj, preukazov radarového navigátora a vedúceho plavby na plavebných komorách SR

Filetype iconIS evidencia o potvrdení plavebnej praxe divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS evidencia osvedčení bezpečnostného poradcu

Filetype iconIS evidencia osvedčení o osobitných znalostiach

Filetype iconIS evidencia poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu

Filetype iconIS evidencia preukazov odborných spôsobilostí členov lodných posádok a vodcov malých plavidiel divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS evidencia služobných lodníckych knižiek divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS skúšobné komisie zriadené podľa § 5a ods.(8) a § 5b ods.(4) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Filetype iconIS súhlasy divízie vnútrozemskej plavby

Filetype iconIS evidencia zoznamov členov lodných posádok evidovaných na kapitanátoch podľa § 5 ods.(6) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Filetype iconIS kamerový systém – priestory verejnosti neprístupné – DVP

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia