DOPRAVNÝ ÚRAD

Ochrana osobných údajov

INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Prevádzkovateľ: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov- nepodnikateľov) v  informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“), ktoré sú uvedené v prílohe (nižšie).

Vo väčšine IS prevádzkovateľ spracúva osobné údaje jednotlivcov na základe:
– platných právnych predpisov  (zákonná požiadavka na poskytovaní osobných údajov dotknutých osôb) a
– medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná.

Avšak prevádzkovateľ má aj IS, v ktorých spracúva osobné údaje jednotlivcov:
– v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah),
– na základe vlastného oprávneného záujmu (napr. prevádzkovanie kamerového systému na ochranu majetku),
– na základe súhlasu.

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonom stanovených povinností prevádzkovateľa, plnenie uzavretých zmlúv (predmetu zmluvy), sledovanie svojho oprávneného záujmu (oprávnený záujem prevádzkovateľa musí prevyšovať záujem dotknutej osoby na ochrane súkromia a jej osobných údajov) a spracúvanie na účel uvedený v súhlase, záleží o aký IS ide.
Avšak vždy prevádzkovateľ dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov:

 • Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 • Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto spôsobom.
 • Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.
 • Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.
 • Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka ak ide o privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8  zákona č. 18/2018 Z. z.)
 • Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/ zničením  osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

Osobné údaje jednotlivcov prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch a registratúrach a podľa platného Registratúrneho poriadku vrátane registratúrneho plánu. Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov sa likvidujú/ vymazávajú po splnení účelu ich spracúvania, a to bez zbytočného odkladu.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu (Mgr. Eva Oravcová), ktorej kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle (ooudu@nsat.sk). V niektorých IS pomáhajú prevádzkovateľovi pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovatelia (napr. v IS zadávanie zákaziek verejného obstarávania). Inak prevádzkovateľ osobné údaje jednotlivcov poskytuje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, kontrolným orgánom) alebo samotným dotknutým osobám (pri realizácii práv dotknutých osôb), vlastným oprávneným osobám (t. j. fyzické osoby, ktoré sú poverené a poučené vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti). Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa uskutočňuje (napr. v IS vnútroštátna databáza ohlasovaných udalostí a systém ECCAIRS).V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

K realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby majú:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  – vydať dotknutej osobe potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  – poskytnúť informácie podľa nariadenia (EU) 2016/679 21 ods. 1 a zákona č. 18/2018 Z.z.,
  – umožniť prístup k osobných údajom – kópie osobných údajov.
 • Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  – na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  – na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  – v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej lehote poskytla správne osobné údaje.
 • Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  – na žiadosť dotknutej osoby zlikvidovať/ vymazať osobné údaje v určitých prípadoch.
 • Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  – na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov (najmä prípady, keď si jednotlivec myslí, že jeho osobné údaje, ktoré o ňom prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné a na čas do zjednania nápravy, využije toto právo, alebo keď si myslí, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebujeme využívať- skončil účel spracúvania, alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku).
 • Právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
  – prehodnotiť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa jednotlivec ocitol a na základe nej tvrdí, že jeho oprávnený záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jeho osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania:
  – Dotknutá osoba má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 2 návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom konania o ochrane osobných údajov je podľa ustanovenia § 99 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov. Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov (preddefinovaný elektronický formulár) je uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk. 

Pozn.: Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Práva dotknutých osôb je možné realizovať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa (Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava), alebo elektronicky emailom na emailovej adrese (ooudu@nsat.sk).

Príloha

Informačné systémy Dopravného úradu

Ústredie

Divízia dráh a dopravy na dráhach

Divízia civilného letectva

Divízia vnútrozemskej plavby

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia