DOPRAVNÝ ÚRAD

Špeciálny stavebný úrad

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a)  na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu50 eur
2. na stavbu bytového domu200 eur
b)  na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
25 eur
 1. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
50 eur
c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
35 eur
 1. bytových domov
100 eur
d)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
30 eur
 1. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
30 eur
 1. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
30 eur
 1. na spevnené plochy a parkoviská
30 eur
 1. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady
30 eur
e)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
50 eur
 1. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
50 eur
 1. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
50 eur
 1. na spevnené plochy a parkoviská
50 eur
 1. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady
50 eur
f)  na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)20 eur
g)  na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane800 eur
nad 10 000 000 eur1 000 eur
h)  na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby50 eur
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m260 eur
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150 eur
Položka poplatkuSuma poplatku

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok (písm. a/ a b/).
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka poplatkuSuma poplatku
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu100 eur
2. fyzickú osobu30 eur
b) Žiadosť o zmenu doby trvania
   1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m260 eur
  2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2150 eur
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu50 eur
2. fyzickú osobu20 eur
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m230 eur
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu30 eur
2. fyzickú osobu10 eur
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete,  jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia80 eur
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby10 eur
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe30 eur
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby10 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 

Položka poplatkuSuma poplatku
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavbytrojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60
Položka poplatkuSuma poplatku
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 6030 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu50 eur
fyzickú osobu20 eur
3. terénnych úprav pre
právnickú osobu100 eur
fyzickú osobu20 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti                                                                                       DÚ nevykonáva
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia                                                                    DÚnevykonáva

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka poplatkuSuma poplatku
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom35 eur
2. bytový dom120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m225 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m250 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu25 eur
2. bytových domov50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť20 eur
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť30 eur
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane530 eur
nad 10 000 000 eur660 eur
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m250 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písmená a/ a b/).
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 stavebného zákona.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia