DOPRAVNÝ ÚRAD

Základné informácie

Dopravný úrad bol zriadený zákonom NR SR č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dopravnom úrade) s účinnosťou od 1. januára 2014 ako orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby. Dopravný úrad je právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy.

Dopravný úrad

 1. vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o dopravnom úrade,
 2. spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti najmä s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s orgánmi Európskej únie, Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO), Európskou konferenciou civilného letectva (ECAC), Európskou železničnou agentúrou (EUAR), Skupinou nezávislých regulačných orgánov EÚ (IRG – Rail), Európskou sieťou železničných regulačných orgánov (ENRRB), AQUAPOLOM, Dunajskou komisiou a Komisiou hraničných vôd (KHV),
 3. vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov platných pre odvetvia dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby, najmä
  • zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákona NR SR č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
  • zákona NR SR č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákona NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dopravný úrad je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pre zabezpečenie výkonu dozoru a dohľadu nad poskytovaním leteckých navigačných služieb a výkonu činností pre Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva používa Dopravný úrad aj mimorozpočtové prostriedky.

Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať Dopravný úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti.

Spätná väzba 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia