DOPRAVNÝ ÚRAD

LEGISLATÍVA SR a EÚ

Dopravný úrad sa pri vykonávaní svojich činností riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, priamo vykonateľnými právne  záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Z dôvodu častej novelizácie právnych aktov uvádzame len ich zoznam, zväčša nie ich konkrétne znenie.

Jednotlivé právne normy môžete nájsť napríklad na  nasledovných webových stránkach:

www.justice.gov.sk

www.zbierka.sk

Filetype iconwww.jaspi.justice.gov.sk

Filetype iconwww.eur-lex.europa.eu

Zoznam právnych aktov Európskej únie – vyhľadávanie právnych aktov podľa kapitol (kapitola 07 Dopravná politika)

www.ais.lps.sk  – na tejto stránke môžete po bezplatnej registrácii získať publikácie Leteckej informačnej služby (letecké predpisy L, AIP, letecké obežníky AIC).

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia