DOPRAVNÝ ÚRAD

Výroba a údržba

Odbor výroby a údržby

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
91a
a) a)  Vydanie povolenia na projektovanie, výrobu, opravy a údržbu leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia podľa osobitného predpisu 25ab) pre
1. spoločnosť do 10 zamestnancov 500 eur
2.  spoločnosť od 11 do 50 zamestnancov 1 000 eur
3.  spoločnosť od 51 do 100 zamestnancov 2 000 eur
4.  spoločnosť nad 100 zamestnancov 4 000 eur
b) b)  Schválenie ďalšieho miesta údržby schválenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na údržbu v zahraničí 900 eur
c) c)  Uznanie spôsobilosti skúšobne a skúšobného zariadenia leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia 500 eur
d) d)   Schválenie zmluvy na údržbu lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky medzi leteckým prevádzkovateľom a údržbovou organizáciou 60 eur
e) e)  Vydanie povolenia na riadenie zachovania letovej  spôsobilosti lietadla 2 000 eur
f) f)  Vydanie povolenia na overovanie letovej spôsobilosti lietadla  (vydanie odporúčacej  správy a vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti)
 1. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg  (vrátane) 200 eur
2. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 2 750 kg 1 000 eur
g) g)  Zmena, predĺženie alebo rozšírenie povolenia alebo schválenia 25% príslušnej sadzby podľa písmen a)  až f)
h) h) Osvedčovanie technickej spôsobilosti typu pohonnej jednotky, vrátane typového osvedčenia pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg  (vrátane) 1 000 eur
i) i) Osvedčovanie modifikácie alebo zmeny pohonnej jednotky vrátane vydania dodatku k typovému osvedčeniu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg  (vrátane) 800 eur
j) j)  Uznanie platného dokladu o typovej spôsobilosti pohonnej  jednotky vydaného leteckým úradom cudzieho štátu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) 500 eur
k) k)  Osvedčovanie technickej spôsobilosti vrátane vydania typového osvedčenia pre
1. pevné drevené alebo kompozitové vrtule 600 eur
2. pevné kovové vrtule 900 eur
3. prestaviteľné vrtule 1 500 eur
4. staviteľné vrtule 2 500 eur
5. zmena, doplnenie alebo predĺženie osvedčenia 25% príslušnej sadzby
l) l)  Výstroj lietadla
1. schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve pre súčasti výstroja lietadla 60 eur
2. schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve na základe dokladu o spôsobilosti vydaného iným leteckým úradom 60 eur
m) m)  Vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia určeného na výcvik leteckého personálu v civilnom letectve 660 eur
1. zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti súhlasu 25% príslušnej sadzby podľa písmena m)
Položka 91b
c) c)  Vydanie typového certifikátu pre lietadlo 3 500 eur
1. schválenie modifikácie alebo dodatku k typovému osvedčeniu lietadla 25% príslušnej sadzby
d) d)  Uznanie osvedčenia o typovej spôsobilosti vydaného príslušnými orgánmi cudzieho štátu
1. balóny, vzducholode 60 eur
2. vetrone 100 eur
3. motorizované klzáky a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg  (vrátane) 160 eur
e) e)  Osvedčovanie letovej  spôsobilosti jednotlivo amatérsky stavaného lietadla 25ad) 2 000 eur
h) h)  Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti 20 eur
i) i)  Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený,  stratený,  odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 35 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia