DOPRAVNÝ ÚRAD

Plavebná bezpečnosť, vodné cesty a prístavy

 

 

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku  Suma poplatku
Odborná spôsobilosť členov posádok plavidiel
Položka 93 e) Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka     166,00 €
Položka 93 h) Vykonanie teoretickej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti     166,00 €
Položka 93 i) Vykonanie teoretickej skúšky na získanie osobitného povolenia
na plavbu pomocou radaru alebo na získanie osobitného povolenia na vodných cestách námorného charakteru
       60,00 €
Položka 93 j) 1. Vykonanie praktickej skúšky alebo opravnej praktickej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti lodný kapitán EÚ alebo odborník na skvapalnený zemný plyn     500,00 €
Položka 93 j) 2. Vykonanie praktickej skúšky alebo opravnej praktickej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti odborník na prepravu cestujúcich     500,00 €
Položka 93 j) 3. Vykonanie praktickej skúšky alebo opravnej praktickej skúšky na získanie osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru     500,00 €
Položka 93 k) 1. Vykonanie opravnej teoretickej skúšky podľa písmena h)        83,00 €
Položka 93 k) 2. Vykonanie opravnej teoretickej skúšky podľa písmena i)        30,00 €
 Preukazy a doklady odbornej spôsobilosti
Položka 93 f) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka        16,00 €
Položka 93 g) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena f) ADN        10,00 €
Položka 93 n) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla        10,00 €
Položka 93 o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich, preukazu odbornej spôsobilosti – lodný strojník, preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán, preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodník, preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny pomocný lodník, preukazu vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky, preukazu odbornej spôsobilosti – vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu alebo preukazu odbornej spôsobilosti – vodca plávajúceho stroja        10,00 €
Položka 93 p) Vydanie služobnej lodníckej knižky Európskej únie alebo služobnej lodníckej knižky ako jediného dokladu        30,00 €
Položka 93 q) Vydanie vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky        30,00 €
Povolenia, súhlasy
Položka 95 f) Vydanie súhlasu na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby     116,00 €
Položka 95 w) Vydanie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ceste        66,00 €
Poverenia
Položka 95 j) 1. Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla kategórie A        80,00 €
Položka 95 j) 2. Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla kategórie B        80,00 €
Položka 95 j) 3. Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla kategórie C        80,00 €
Položka 95 j) 4. Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla kategórie D        80,00 €
Položka 95 k) Podanie žiadosti o vykonanie zmien učebných osnov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla        40,00 €
Položka 95 l) Podanie žiadosti o vykonanie zmien školiteľov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla        40,00 €
Položka 93 r) Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti        10,00 €
Položka 93 t) Schválenie simulátora     100,00 €
Položka 93 u) Vydanie poverenia na vykonávanie výcvikového kurzu alebo vydanie poverenia na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku     150,00 €

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodení plavební inšpektori. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodené vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich v elektronickej podobe.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia