DOPRAVNÝ ÚRAD

Plavebná bezpečnosť, vodné cesty a prístavy

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku  Suma poplatku
Položka 93 b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vedúceho plavby na plavebnej komore 165,50 EUR
Položka 93 d) Vykonanie opravnej skúšky podľa:
1.písmena b) 82,50 EUR
Položka 93 e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen b) až c) 9,50 EUR
Položka 93 f) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e) 9,50 EUR
Položka 93 g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej posádky 33,00 EUR
Položka 93 k) Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka 165,50 EUR
Položka 93 l) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka 16,50 EUR
Položka 93 m) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena l) 9,50 EUR
Položka 93 n) Vydanie potvrdenia zdravotnej spôsobilosti 5,00 EUR
Položka 93 o) Vydanie potvrdenia o znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj 10,00 EUR
Položka 95 j) Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu
1.vodcu malého plavidla kategórie A 80,00 EUR
1.vodcu malého plavidla kategórie B 80,00 EUR
1.vodcu malého plavidla kategórie C 80,00 EUR
1.vodcu malého plavidla kategórie D 80,00 EUR
Položka 95 k) Podanie žiadosti o vykonanie zmien učebných osnov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla 40,00 EUR
Položka 95 l) Podanie žiadosti o vykonanie zmien školiteľov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla 40,00 EUR
Položka 95 f) Vydanie súhlasu na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby 116,00 EUR
Položka 95 w) Vydanie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ceste 66,00 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa položky 93 e) sú oslobodení príslušníci Hasičského a záchranného zboru na služobné účely a plavební inšpektori.

Poznámka
Poplatky podľa položky 93 a 95 sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia