DOPRAVNÝ ÚRAD

Vyhlásenie o prístupnosti

Dopravný úrad má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade s výnosom č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov, ktorým bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo NSAT.SK.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade s Výnosom č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Nesúlad webového sídla:

a)     s Výnosom č. 55/2014 Z. z. §15 bod (1) písmeno k),

b)     s Výnosom č. 55/2014 Z. z. Prílohou č.1 bod 7.1

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa: 1.12.2018.

Vyhlásenie bolo vypracované metódou samohodnotenia.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované dňa: 1.12.2018.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

Kontaktné informácie sú dostupné cez všeobecnú emailovú adresu Dopravného úradu nsat@nsat.sk alebo podľa odborného zamerania môžete kontaktovať konkrétnu divíziu prípadne ústredie na uvedených e-mailových adresách.

Ústredie: nsat@nsat.sk

Divízia dráh a dopravy na dráhach: drahy@nsat.sk

Divízia civilného letectva: letectvo@nsat.sk

Divízia vnútrozemskej plavby: plavba@nsat.sk

Ako spätná väzba merania spokojnosti s webovým sídlom slúži anonymný formulár – Dotazník spokojnosti verejnosti umiestnený na webovom sídle Dopravného úradu. odkaz tu

V prípade, ak žiadateľ zašle požiadavku o informáciu o webovom sídle e-mailom, bude odpoveď spracovaná a následne zaslaná na jeho konkrétnu emailovú adresu.

 

Vynucovacie konanie

V prípade, ak Vám nebude na vyššie uvedených kontaktných adresách poskytnutá uspokojivá odpoveď na podnety alebo žiadosti zaslané v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora môžete podať sťažnosť v súlade s usmernením, ktoré je uvedené na webovom sídle – podávanie sťažností. odkaz tu

 

Dátum spustenia webového sídla

1.1.2014

 

Dátum poslednej zásadnej revízie obsahu

23.6.2014

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia