DOPRAVNÝ ÚRAD

Vyhlásenie o prístupnosti

Dopravný úrad má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade s výnosom č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov, ktorým bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo NSAT.SK.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade s Výnosom č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Nesúlad webového sídla:

1)     s Výnosom č. 55/2014 Z. z. §15 bod (1) písmeno k)

2)     s Výnosom č. 55/2014 Z. z. Prílohou č.1 bod 7.1

3)     so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Pre každý netextový obsah sa neposkytujú vždy textové alternatívy [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],
 • Vytvára sa obsah, ktorý nie je možné prezentovať rôznymi spôsobmi bez straty informácií alebo štruktúry [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy a 1.3.2 Zmysluplné poradie],
 • Uľahčenie používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania popredia od pozadia [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb a 1.4.3 Kontrast (minimálny)],
 • Text nie je možné zväčšiť bez použitia asistenčných technológií až do 200% bez straty funkčnosti [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu],
 • Vizuálne znázornenie, na sprostredkovanie informácií je v niektorých prípadoch namiesto textu vo forme obrázkov [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov],
 • Prezentovaný obsah  nie je možný bez straty informácií alebo funkcionality a bez nutnosti posúvania obsahu v dvoch rozmeroch [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu],
 • Vizuálne zobrazenie nasledujúcich prvkov nemá k susednej(-ým) farbe(-ám) kontrastný pomer najmenej 3:1  [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov],
 • Pri zmene obsahu implementovanom pomocou značkovacích jazykov môže dôjsť k strate funkčnosti [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu],
 • Nastavenie a následne odsunutie kurzora alebo zameranie pomocou klávesnice spúšťa zobrazenie ďalšieho obsahu, ktorý sa následne skryje [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom],
 • Nie všetky informácie, ktoré sa automaticky aktualizujú je možné pozastaviť, zastaviť resp. skryť [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie],
 • Používateľ nemá k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov],
 • Webové stránky obsahujú názvy, ktoré neúplne popisujú ich tému alebo účel [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov],
 • Každého odkaz nie je odvoditeľný zo samotného textu odkazu [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)],
 • Nadpisy a menovky nie vždy popisujú tému alebo účel a môžu byť len všeobecného charakteru [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky],
 • Používateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice neponúka režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie],
 • Používateľom sa neuľahčuje ovládanie funkcií okrem klávesnice aj inými spôsobmi [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa],
 • Jazyk každej pasáže alebo frázy v obsahu nie je možné odvodiť z kódu [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí],
 • Pri zadávaní vstupných informácií sa automaticky nekontrolujú chybné položky a neponúkajú sa vhodné varianty  [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb a 3.3.3 Návrh na opravu chyby],
 • Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa: 1.12.2018.

Vyhlásenie bolo vypracované metódou samohodnotenia.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované dňa: 10.07.2020.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

Kontaktné informácie sú dostupné cez všeobecnú emailovú adresu Dopravného úradu nsat@nsat.sk alebo podľa odborného zamerania môžete kontaktovať konkrétnu divíziu prípadne ústredie na uvedených e-mailových adresách.

Ústredie: nsat@nsat.sk

Divízia dráh a dopravy na dráhach: drahy@nsat.sk

Divízia civilného letectva: letectvo@nsat.sk

Divízia vnútrozemskej plavby: plavba@nsat.sk

Ako spätná väzba merania spokojnosti s webovým sídlom slúži anonymný formulár – Dotazník spokojnosti verejnosti umiestnený na webovom sídle Dopravného úradu. odkaz tu

V prípade, ak žiadateľ zašle požiadavku o informáciu o webovom sídle e-mailom, bude odpoveď spracovaná a následne zaslaná na jeho konkrétnu emailovú adresu.

 

Vynucovacie konanie

V prípade, ak Vám nebude na vyššie uvedených kontaktných adresách poskytnutá uspokojivá odpoveď na podnety alebo žiadosti zaslané v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora môžete podať sťažnosť v súlade s usmernením, ktoré je uvedené na webovom sídle – podávanie sťažností. odkaz tu

 

Dátum spustenia webového sídla

1.1.2014

 

Dátum poslednej zásadnej revízie obsahu

23.6.2014

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia