DOPRAVNÝ ÚRAD

Vyhlásenie o prístupnosti

Dopravný úrad má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade s Vyhláškou 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, v súlade so zákonom č.  95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorým bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo NSAT.SK.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad webového sídla:
  1. s Vyhláškou 78/2020 Z. z.
   • Nie je uvedenie dátumu vytvorenia webovej stránky a dátumu jej poslednej aktualizácie na webovej
    stránke [§15 bod (1) písmeno k)]
   • Nie vždy je bližšia špecifikácia cieľa odkazu prostredníctvom informatívneho titulku odkazu [§16 písmeno e)]
  2. so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
   • Pre každý netextový obsah sa neposkytujú vždy textové alternatívy [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],
   • Vytvára sa obsah, ktorý nie je možné prezentovať rôznymi spôsobmi bez straty informácií alebo štruktúry [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy a 1.3.2 Zmysluplné poradie],
   • Uľahčenie používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania popredia od pozadia [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb a 1.4.3 Kontrast (minimálny)],
   • Text nie je možné zväčšiť bez použitia asistenčných technológií až do 200% bez straty funkčnosti [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu],
   • Vizuálne znázornenie, na sprostredkovanie informácií je v niektorých prípadoch namiesto textu vo forme obrázkov [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov],
   • Prezentovaný obsah  nie je možný bez straty informácií alebo funkcionality a bez nutnosti posúvania obsahu v dvoch rozmeroch [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu],
   • Vizuálne zobrazenie nasledujúcich prvkov nemá k susednej(-ým) farbe(-ám) kontrastný pomer najmenej 3:1  [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov],
   • Pri zmene obsahu implementovanom pomocou značkovacích jazykov môže dôjsť k strate funkčnosti [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu],
   • Nastavenie a následne odsunutie kurzora alebo zameranie pomocou klávesnice spúšťa zobrazenie ďalšieho obsahu, ktorý sa následne skryje [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom],
   • Nie všetky informácie, ktoré sa automaticky aktualizujú je možné pozastaviť, zastaviť resp. skryť [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie],
   • Používateľ nemá k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov],
   • Webové stránky obsahujú názvy, ktoré neúplne popisujú ich tému alebo účel [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov],
   • Každého odkaz nie je odvoditeľný zo samotného textu odkazu [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)],
   • Nadpisy a menovky nie vždy popisujú tému alebo účel a môžu byť len všeobecného charakteru [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky],
   • Používateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice neponúka režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie],
   • Používateľom sa neuľahčuje ovládanie funkcií okrem klávesnice aj inými spôsobmi [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa],
   • Jazyk každej pasáže alebo frázy v obsahu nie je možné odvodiť z kódu [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí],
   • Pri zadávaní vstupných informácií sa automaticky nekontrolujú chybné položky a neponúkajú sa vhodné varianty  [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb a 3.3.3 Návrh na opravu chyby],
   • Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa: 1.12.2018.

Vyhlásenie bolo vypracované metódou samohodnotenia.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované dňa: 10.07.2020.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

Kontaktné informácie sú dostupné cez všeobecnú emailovú adresu Dopravného úradu nsat@nsat.sk alebo podľa odborného zamerania môžete kontaktovať konkrétnu divíziu prípadne ústredie na uvedených e-mailových adresách.

Ústredie: nsat@nsat.sk

Divízia dráh a dopravy na dráhach: drahy@nsat.sk

Divízia civilného letectva: letectvo@nsat.sk

Divízia vnútrozemskej plavby: plavba@nsat.sk

V prípade, ak žiadateľ zašle požiadavku o informáciu o webovom sídle e-mailom, bude odpoveď spracovaná a následne zaslaná na jeho konkrétnu emailovú adresu.

 

Vynucovacie konanie

V prípade, ak Vám nebude na vyššie uvedených kontaktných adresách poskytnutá uspokojivá odpoveď na podnety alebo žiadosti zaslané v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora môžete podať sťažnosť v súlade s usmernením, ktoré je uvedené na webovom sídle – podávanie sťažností.

 

Dátum spustenia webového sídla

1.1.2014

 

Dátum poslednej zásadnej revízie obsahu

23.6.2014

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia