DOPRAVNÝ ÚRAD

Právomoci a kompetencie

Dopravný úrad  vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o dopravnom úrade ako aj  ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov platných pre odvetvia dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby, najmä

 • zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona NR SR č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
 • zákona NR SR č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Detailnejšie sú kompetencie jednotlivých divízií Dopravného úradu uvedené na nasledovných stránkach:

Divízia dráh a dopravy na dráhach
Divízia civilného letectva
Divízia vnútrozemskej plavby

Na konania podľa osobitných predpisov sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak  tieto osobitné predpisy neustanovujú inak (pozri § 111 zákona o dráhach, § 44 zákona o doprave na dráhach, § 55 zákona o civilnom letectve, § 41 zákona o vnútrozemskej plavbe).

V rámci konaní, na ktoré sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, postupuje Dopravný úrad podľa Postupu Dopravného úradu č. 28/2014 – Postup na vymedzené konania Dopravného úradu, na ktoré sa nevzťahuje zákon o správnom konaní, alebo podľa postupov Dopravného úradu určených pre konkrétne konania. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, rozhodne Dopravný úrad bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný predpis alebo osobitný postup Dopravného úradu neustanovuje inak, je Dopravný úrad povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak Dopravný úrad nemôže rozhodnúť do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Proti rozhodnutiu Dopravného úradu vydanému v správnom konaní alebo v konaní, pri ktorom sa postupuje podľa Postupu Dopravného úradu č. 28/2014,  možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie. Rozklad sa podáva Dopravnému úradu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný predpis.  V prípade ostatných konaní Dopravný úrad zverejní možnosť a spôsob podania opravných prostriedkov.

Rozhodnutia Dopravného úradu sú po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. Podľa príslušných ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická osoba alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach alebo právom chránených záujmoch ukrátená rozhodnutím, opatrením, nečinnosťou alebo iným zásahom (postupom) Dopravného úradu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia, opatrenia, postupu alebo iného zásahu.

Správne súdy rozhodujú v konaniach o:

 1. správnych žalobách voči Dopravnému úradu,
 2. správnych žalobách vo veciach správneho trestania zo strany Dopravného úradu,
 3. žalobách proti nečinnosti Dopravné úradu,
 4. žalobách proti inému zásahu Dopravného úradu,
 5. návrhoch v iných veciach.

Správne súdy nepreskúmavajú

 1. právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená,
 2. správne akty orgánov verejnej správy, ktoré nemajú povahu rozhodnutia o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby, najmä rozhodnutia a opatrenia organizačnej povahy a rozhodnutia a opatrenia upravujúce vnútorné pomery orgánu, ktorý ich vydal, ak tento zákon neustanovuje inak,
 3. všeobecne záväzné právne predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak,
 4. súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, v ktorých je daná právomoc súdu v civilnom procese,
 5. rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy predbežnej, procesnej alebo poriadkovej povahy, ak nemohli mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania,
 6. rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ktorých vydanie závisí výlučne od posúdenia zdravotného stavu osôb alebo technického stavu vecí, ak neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania, zamestnania, podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnosti; to neplatí na rozhodnutia a opatrenia v sociálnych veciach,
 7. rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy o nepriznaní alebo odňatí odbornej spôsobilosti fyzickej osobe a právnickej osobe, ak neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania alebo zamestnania,
 8. rozhodnutia, opatrenia, rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny, personálne rozkazy a disciplinárne rozkazy orgánov verejnej správy, ktorých preskúmanie vylučuje osobitný predpis.

Náležitosti konkrétneho podania (žaloby) a lehotu na jej podanie stanovuje zákon.

Voči právoplatným rozhodnutiam Dopravného úradu vydaným v správnom konaní pripúšťa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ako mimoriadny opravný prostriedok obnovu konania (viď § 62 a nasl. správneho poriadku) a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (viď § 65 a nasl. správneho poriadku). Návrh na obnovu konania sa podáva na Dopravnom úrade v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote môže správny orgán obnovu konania nariadiť. Po uplynutí uvedenej lehoty možno podať návrh na obnovu konania alebo obnovu konania nariadiť len vtedy, ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom. Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva na Dopravnom úrade; Dopravný úrad nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí troch rokov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.

Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu Dopravného úradu vydanému v správnom konaní možno urobiť v súlade s § 19 správneho poriadku. Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu Dopravného úradu vydanému mimo správneho konania možno urobiť analogicky ako je uvedené v § 19 správneho poriadku. Kontaktné údaje nájdete na stránke úradných hodín podateľne.

Spätná väzba

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia