DOPRAVNÝ ÚRAD

Právomoci a kompetencie

Dopravný úrad  vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o dopravnom úrade ako aj  ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov platných pre odvetvia dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby, najmä

- zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona NR SR č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
- zákona NR SR č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Detailnejšie sú kompetencie jednotlivých divízií Dopravného úradu uvedené na nasledovných stránkach: 
Divízia dráh a dopravy na dráhach
Divízia civilného letectva
Divízia vnútrozemskej plavby

Na konania podľa osobitných predpisov sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak  tieto osobitné predpisy neustanovujú inak (pozri § 111 zákona o dráhach, § 44 zákona o doprave na dráhach, § 55 zákona o civilnom letectve, § 41 zákona o vnútrozemskej plavbe).

V rámci konaní, na ktoré sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, postupuje Dopravný úrad podľa Postupu Dopravného úradu č. 28/2014 – Postup na vymedzené konania Dopravného úradu, na ktoré sa nevzťahuje zákon o správnom konaní, alebo podľa postupov Dopravného úradu určených pre konkrétne konania. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, rozhodne Dopravný úrad bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný predpis alebo osobitný postup Dopravného úradu neustanovuje inak, je Dopravný úrad povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak Dopravný úrad nemôže rozhodnúť do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Proti rozhodnutiu Dopravného úradu vydanému v správnom konaní alebo v konaní, pri ktorom sa postupuje podľa Postupu Dopravného úradu č. 28/2014,  možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie. Rozklad sa podáva Dopravnému úradu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný predpis.  V prípade ostatných konaní Dopravný úrad zverejní možnosť a spôsob podania opravných prostriedkov.

Rozhodnutia Dopravného úradu sú po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. Podľa § 247 a násl. ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická osoba alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu.  Predmetom preskúmania môže byť pri splnení uvedených podmienok aj rozhodnutie, proti ktorému zákon nepripúšťa opravný prostriedok, ak sa stalo právoplatným. Konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou. Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu a aký konečný návrh robí. Žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Súdy nepreskúmavajú:
a) rozhodnutia správnych orgánov predbežnej povahy a procesné rozhodnutia týkajúce sa vedenia konania,
b) rozhodnutia, ktorých vydanie závisí výlučne od posúdenia zdravotného stavu osôb alebo technického stavu vecí, ak samy osebe neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania, zamestnania alebo podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnosti,
c) rozhodnutia o nepriznaní alebo odňatí odbornej spôsobilosti právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ak samy osebe neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania alebo zamestnania,
d) rozhodnutia správnych orgánov, ktorých preskúmanie vylučujú osobitné zákony.

Voči právoplatným rozhodnutiam Dopravného úradu vydaným v správnom konaní pripúšťa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ako mimoriadny opravný prostriedok obnovu konania (viď § 62 a nasl. správneho poriadku). Návrh na obnovu konania sa podáva na Dopravnom úrade v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote môže správny orgán obnovu konania nariadiť. Po uplynutí uvedenej lehoty možno podať návrh na obnovu konania alebo obnovu konania nariadiť len vtedy, ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom.

Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu Dopravného úradu vydanému v správnom konaní možno urobiť v súlade s § 19 správneho poriadku. Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu Dopravného úradu vydanému mimo správneho konania možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom alebo  elektronickou poštou. Kontaktné údaje nájdete  tu.

Spätná väzba

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia