DOPRAVNÝ ÚRAD

Bezpečnosť

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
6  písm. a)Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka4,50 eura
6  písm. b)Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka16,50 eura
6  písm. d)Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch33 eur
75  písm. a)Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráhach6,50 eura
75  písm. b)Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla3 eurá
75  písm. c)Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik99,50 eura
75  písm. d)Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry200 eur
75  písm. e)Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia  podľa písmena c), alebo bezpečnostného povolenia podľa písmena d)15 eur
75  písm. f)Vydanie preukazu rušňovodiča30 eur
75  písm. g)Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena f)15 eur
75  písm. i)Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g)7 eur
89  písm. a) bod 2Vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy, lanovej dráhy500 eur
89  písm. b) bod 2Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na špeciálnej dráhe, lanovej dráhe300 eur
89  písm. d)Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe66 eur
89  písm. e)Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie6,50 eura
89  písm. f)Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa33 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia