DOPRAVNÝ ÚRAD

Bezpečnosť

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
6  písm. a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 4,50 eura
6  písm. b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 16,50 eura
6  písm. d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 eur
75  písm. a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráhach 6,50 eura
75  písm. b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla 3 eurá
75  písm. c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik 99,50 eura
75  písm. d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry 200 eur
75  písm. e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia  podľa písmena c), alebo bezpečnostného povolenia podľa písmena d) 15 eur
75  písm. f) Vydanie preukazu rušňovodiča 30 eur
75  písm. g) Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena f) 15 eur
75  písm. i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g) 7 eur
89  písm. a) bod 2 Vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy, lanovej dráhy 500 eur
89  písm. b) bod 2 Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na špeciálnej dráhe, lanovej dráhe 300 eur
89  písm. d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe 66 eur
89  písm. e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie 6,50 eura
89  písm. f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa 33 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia