DOPRAVNÝ ÚRAD

ŠOD Žilina

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatkuSuma poplatku
Položka 93 c)Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla33,00 EUR
Položka 93 d)Vykonanie opravnej skúšky podľa:
2.písmena c)16,50 EUR
Položka 93 e)Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen b) až c)9,50 EUR
Položka 93 f)Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e)9,50 EUR
Položka 94 a)Vydanie lodného osvedčenia a vykonanie prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla:
1.pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1.bez vlastného strojného pohonu33,00 EUR
1.2.s vlastným strojným pohonom69,50 EUR
2.pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7m
2.1.bez vlastného strojného pohonu66,00 EUR
2.2.s vlastným strojným pohonom116,00 EUR
Položka 94 b)Podanie žiadosti o predĺženie platnosti lodného osvedčenia a vykonanie zmien v lodnom osvedčení alebo žiadosti o  vydanie jeho duplikátu
1.pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1.bez vlastného strojného pohonu16,50 EUR
1.2.s vlastným strojným pohonom43,00 EUR
2.pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7m
2.1.bez vlastného strojného pohonu33,00 EUR
2.2.s vlastným strojným pohonom66,00 EUR
Položka 94 c)Vykonanie technickej prehliadky
1.malého plavidla s dĺžkou do 7 m
1.1.bez vlastného strojného pohonu6,50 EUR
1.2.s vlastným strojným pohonom9,50 EUR
2.malého plavidla s dĺžkou väčšou ako 7m
2.1.bez vlastného strojného pohonu33,00 EUR
2.2.s vlastným strojným pohonom49,50 EUR
Položka 94 m)Zápis do registra plavidiel Slovenskej republiky
1.malých plavidiel16,50 EUR
Položka 94 o)Výmaz plavidiel z registra plavidiel Slovenskej republiky6,50 EUR
Položka 94 p)Podanie žiadosti o zápis zmeny údajov do registra plavidiel33,00 EUR
Položka 95 a)Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácií alebo vydanie jeho duplikátu
1.s dĺžkou rovnakou alebo menšou ako 20 m33,00 EUR
2.s dĺžkou väčšou ako 20 m66,00 EUR
Položka 95 e)Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel
1.plavidlá s vlastným strojovým pohonom132,50 EUR
1.plavidlá bez vlastného strojového pohonu33,00 EUR
Položka 95 h)Vydanie povolenia na usporiadanie verejného podujatia, za každý úkon20,00 EUR

Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa položky 93 c) a e) sú oslobodení príslušníci Hasičského a záchranného zboru na služobné účely a plavební inšpektori.
2. Od poplatku podľa položky 94 o) je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.

Poznámka:
1. Za  vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa položky 94 b) z dôvodov nezavinených ich držiteľom sa správny orgán poplatok nevyberá.
2. Poplatky podľa položky 93, 94 a 95 sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia