DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia civilného letectva

letová prevádzka a letová spôsobilosť

 • zabezpečenie efektívnej kontroly prevádzkovateľov a výrobcov lietadiel, údržby lietadiel a výcviku leteckého personálu
 • overovanie letovej spôsobilosti lietadiel
 • vydávanie súhlasu na prevádzku lietadiel
 • vedenie registra lietadiel
 • SAFA (Safey Assessment of Foreign Aircraft) – bezpečnostné posúdenie zahraničných lietadiel
 • povoľovanie usporiadania verejných leteckých podujatí

licencovanie

 • členov leteckého personálu
 • členov technického personálu
 • riadiacich letovej prevádzky
 • výcvikových zariadení
 • vedenie registra členov leteckého personálu

navigačné služby

 • dohľad nad bezpečnosťou komunikačných, navigačných a sledovacích systémov, systémom riadenia toku letovej prevádzky a manažmentu vzdušného priestoru pre všeobecnú letovú prevádzku
 • regulácia bezpečnosti a štátny odborný dozor nad poskytovateľmi leteckých navigačných služieb

letiská a stavby

 • určovanie podmienok na prevádzku letísk
 • posudzovanie prevádzkovej spôsobilosti letísk a ich prevádzkovateľov
 • vyhlasovanie a rušenie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení

bezpečnostná ochrana civilného letectva

 • posudzovanie bezpečnostných programov na ochranu civilného letectva
 • hodnotenie plnenia požiadaviek bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na letiskách
 • posudzovanie spoľahlivosti personálu bezpečnostnej ochrany a posádok lietadiel

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia