DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia civilného letectva

letová prevádzka a letová spôsobilosť
– zabezpečenie efektívnej kontroly prevádzkovateľov a výrobcov lietadiel, údržby lietadiel a výcviku leteckého personálu
– overovanie letovej spôsobilosti lietadiel
– vydávanie súhlasu na prevádzku lietadiel
– vedenie registra lietadiel
– SAFA (Safey Assessment of Foreign Aircraft) – bezpečnostné posúdenie zahraničných lietadiel
– povoľovanie usporiadania verejných leteckých podujatí

licencovanie
– členov leteckého personálu
– členov technického personálu
– riadiacich letovej prevádzky
– výcvikových zariadení
– vedenie registra členov leteckého personálu

navigačné služby
– dohľad nad bezpečnosťou komunikačných, navigačných a sledovacích systémov, systémom riadenia toku letovej prevádzky a manažmentu vzdušného priestoru pre všeobecnú letovú prevádzku
– regulácia bezpečnosti a štátny odborný dozor nad poskytovateľmi leteckých navigačných služieb

letiská a stavby
– určovanie podmienok na prevádzku letísk
– posudzovanie prevádzkovej spôsobilosti letísk a ich prevádzkovateľov
– vyhlasovanie a rušenie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení

bezpečnostná ochrana civilného letectva
– posudzovanie bezpečnostných programov na ochranu civilného letectva
– hodnotenie plnenia požiadaviek bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na letiskách
– posudzovanie spoľahlivosti personálu bezpečnostnej ochrany a posádok lietadiel

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia