DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia civilného letectva

letová prevádzka a letová spôsobilosť
- zabezpečenie efektívnej kontroly prevádzkovateľov a výrobcov lietadiel, údržby lietadiel a výcviku leteckého personálu
- overovanie letovej spôsobilosti lietadiel
- vydávanie súhlasu na prevádzku lietadiel
- vedenie registra lietadiel
- SAFA (Safey Assessment of Foreign Aircraft) – bezpečnostné posúdenie zahraničných lietadiel
- povoľovanie usporiadania verejných leteckých podujatí

licencovanie
- členov leteckého personálu
- členov technického personálu
- riadiacich letovej prevádzky
- výcvikových zariadení
- vedenie registra členov leteckého personálu

navigačné služby
- dohľad nad bezpečnosťou komunikačných, navigačných a sledovacích systémov, systémom riadenia toku letovej prevádzky a manažmentu vzdušného priestoru pre všeobecnú letovú prevádzku
- regulácia bezpečnosti a štátny odborný dozor nad poskytovateľmi leteckých navigačných služieb

letiská a stavby
- určovanie podmienok na prevádzku letísk
- posudzovanie prevádzkovej spôsobilosti letísk a ich prevádzkovateľov
- vyhlasovanie a rušenie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení

bezpečnostná ochrana civilného letectva
- posudzovanie bezpečnostných programov na ochranu civilného letectva
- hodnotenie plnenia požiadaviek bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na letiskách
- posudzovanie spoľahlivosti personálu bezpečnostnej ochrany a posádok lietadiel

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia