DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia vnútrozemskej plavby

plavebná bezpečnosť
- odborné vyšetrovanie plavebných nehôd
- ukladanie plavebných opatrení

vodné cesty a prístavy
- povoľovanie státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch
- rozhodovanie o zriadení a zrušení požičovní malých plavidiel
- vydávanie povolení na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách

spôsobilosť plavidiel
- vykonávanie technickej prehliadky plavidiel a overovanie prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ciachovanie plavidiel
- vydávanie lodných osvedčení a ciachových preukazov
- vedenie registra plavidiel

lodné posádky
- vykonávanie skúšok pre získanie odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel
- vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel a služobných lodníckych knižiek

riečne informačné služby
- správa systému riečnych informačných služieb a plnenie funkcie centra riečnych informačných služieb s cieľom zlepšiť bezpečnosť, efektívnosť a environmentálnu priaznivosť vodnej dopravy

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia