DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia vnútrozemskej plavby

plavebná bezpečnosť
– odborné vyšetrovanie plavebných nehôd
– ukladanie plavebných opatrení

vodné cesty a prístavy
– povoľovanie státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch
– rozhodovanie o zriadení a zrušení požičovní malých plavidiel
– vydávanie povolení na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách

spôsobilosť plavidiel
– vykonávanie technickej prehliadky plavidiel a overovanie prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ciachovanie plavidiel
– vydávanie lodných osvedčení a ciachových preukazov
– vedenie registra plavidiel

lodné posádky
– vykonávanie skúšok pre získanie odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel
– vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel a služobných lodníckych knižiek

riečne informačné služby
– správa systému riečnych informačných služieb a plnenie funkcie centra riečnych informačných služieb s cieľom zlepšiť bezpečnosť, efektívnosť a environmentálnu priaznivosť vodnej dopravy

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia