DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia vnútrozemskej plavby

plavebná bezpečnosť

 • odborné vyšetrovanie plavebných nehôd
 • ukladanie plavebných opatrení

vodné cesty a prístavy

 • povoľovanie státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch
 • rozhodovanie o zriadení a zrušení požičovní malých plavidiel
 • vydávanie povolení na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách

spôsobilosť plavidiel

 • vykonávanie technickej prehliadky plavidiel a overovanie prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ciachovanie plavidiel
 • vydávanie lodných osvedčení a ciachových preukazov
 • vedenie registra plavidiel

lodné posádky

 • vykonávanie skúšok pre získanie odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel
 • vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel a služobných lodníckych knižiek

riečne informačné služby

 • správa systému riečnych informačných služieb a plnenie funkcie centra riečnych informačných služieb s cieľom zlepšiť bezpečnosť, efektívnosť a environmentálnu priaznivosť vodnej dopravy

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia