DOPRAVNÝ ÚRAD

Ostatné poplatky

Sadzobník úhrad materiálnych nákladov v správnom konaní, nákladov mimo správneho konania a nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií (pri poskytovaní informácií môže Dopravný úrad odpustiť zaplatenie úhrady, ak celková suma neprevýši 3 eurá):

Položka poplatku Suma poplatku
Jednostranná fotokópia, A4 0,03 €
Obojstranná fotokópia, A4 0,05 €
Jendostranná fotokópia, A3 0,03 €
Obojstranná fotokópia, A3 0,06 €
CD nosič 0,80 €
Obálka –  do vlastných rúk, B6 0,08 €
Obálka – do vlastných rúk,  C5 0,09 €
Obálka – do vlastných rúk,  A4 0,35 €
Poštovné platný cenník – Slovenská pošta, a.s.

Filetype iconSadzobník úhrad materiálnych nákladov v správnom konaní podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v konaniach mimo správneho konania.

Filetype iconSadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Kópie spisov, ktoré sa majú použiť ako autentické dokumenty v inom správnom konaní alebo v súdnom konaní, sa spoplatňujú  podľa zákona o správnych poplatkoch takto:

Číslo správneho poplatku Položka poplatku Suma poplatku
2 a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 1,50 eur
2 c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku /v cudzom jazyku
1,50 eur/3,00 eur

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia