DOPRAVNÝ ÚRAD

Technický dozor

Číslo položky správneho poplatkuPoložka poplatku Suma poplatku
Položka 94 a)Vydanie lodného osvedčenia a vykonanie prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla:
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu33,00 EUR
1.2. s vlastným strojným pohonom69,50 EUR
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu66,00 EUR
2.2. s vlastným strojným pohonom116,00 EUR
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami
3.1. bez vlastného strojného pohonu250,00 EUR
3.2. s vlastným strojným pohonom500,00 EUR
Položka 94 b)Podanie žiadosti o predĺženie platnosti lodného osvedčenia a vykonanie zmien v lodnom osvedčení alebo žiadosti o vydanie jeho duplikátu
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu16,50 EUR
1.2. s vlastným strojným pohonom43,00 EUR
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu33,00 EUR
2.2. s vlastným strojným pohonom66,00 EUR
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami
3.1. bez vlastného strojného pohonu165,00 EUR
3.2. s vlastným strojným pohonom330,00 EUR
Položka 94 c)Vykonanie technickej prehliadky
1. malého plavidla s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu6,50 EUR
1.2. s vlastným strojným pohonom9,50 EUR
2. malého plavidla s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu33,00 EUR
2.2. s vlastným strojným pohonom49,50 EUR
Položka 94 d)Vydanie doplnkového lodného osvedčenia65,00 EUR
Položka 94 e)Vydanie dočasného lodného osvedčenia65,00 EUR
Položka 94 f)Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla49,50 EUR
Položka 94 g)Vydanie duplikátu doplnkového lodného osvedčenia33,00 EUR
Položka 94 h)Predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu33,00 EUR
Položka 94 i)Vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku plavidla alebo duplikátu osobitného povolenia na prevádzku plavidla25,00 EUR
Položka 94 j)Vydanie osobitného povolenia na prepravu plavidla49,50 EUR
Položka 94 k)Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich a nákladov165,50 EUR
2. neurčené na prepravu cestujúcich a nákladov99,50 EUR
Položka 94 l)Podanie žiadosti o predĺženie platnosti ciachového preukazu a vykonanie zmien v ciachovom preukaze alebo žiadosti o vydanie jeho duplikátu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich a nákladov56,00 EUR
2. neurčené na prepravu cestujúcich a nákladov33,00 EUR
Položka 94 m)Zápis do Registra plavidiel Slovenskej republiky
1.malých plavidiel16,50 EUR
2.plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami33,00 EUR
Položka 94 n)Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky16,50 EUR
Položka 94 o)Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky6,50 EUR
Položka 94 p)Podanie žiadosti o zápis zmeny údajov do registra plavidiel33,00 EUR
Položka 95 a)Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácií alebo vydanie jeho duplikátu
1. s dĺžkou menšou ako 20 m33,00 EUR
2. s dĺžkou väčšou ako 20 m66,00 EUR
Položka 95 b)Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla, ktoré podlieha registrácií a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácií a vydanie súhlasu na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu tohto plavidla165,00 EUR
Položka 95 c)Schválenie typovej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácií a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácií a vydanie typového osvedčenia takéhoto plavidla99,50 EUR
Položka 95 d)Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácií a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácií podľa schválenej typovej dokumentácie16,50 EUR
Položka 95 g)Vydanie duplikátu typového osvedčenia malého plavidla, ktoré podlieha registrácií a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácií50,00 EUR
Položka 95 t)Vydanie osvedčenia o schválení plavidla alebo dočasného osvedčenia o schválení plavidla65,00 EUR
Položka 95 u)Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení plavidla alebo vydanie jeho duplikátu33,00 EUR
Položka 95 v)Vydanie schvaľovacieho osvedčenia33,00 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa položky 94 o) je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.

Poznámky
1. Za  vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa položky 94 b) a za vykonanie zmien v ciachovacom preukaze podľa položky 94 l) z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.
2. Poplatky podľa položky 94 a 95 sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia