DOPRAVNÝ ÚRAD

Technický dozor

Číslo položky správneho poplatku Položka poplatku  Suma poplatku
Položka 94 a) Vykonanie technickej prehliadky malého plavidla:
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu 8,00 EUR
1.2. s vlastným strojným pohonom 10,00 EUR
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu 34,00 EUR
2.2. s vlastným strojným pohonom 50,00 EUR
Položka 94 b) Vydanie lodného osvedčenia malého plavidla
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu 34,00 EUR
1.2. s vlastným strojným pohonom 70,00 EUR
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu 66,00 EUR
2.2. s vlastným strojným pohonom 116,00 EUR
Položka 94 c) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia malého plavidla alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení malého plavidla alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia malého plavidla
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu 16,00 EUR
1.2. s vlastným strojným pohonom 44,00 EUR
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu 34,00 EUR
2.2. s vlastným strojným pohonom 66,00 EUR
Položka 94 d) Vydanie lodného osvedčenia Európskej únie (ďalej len „lodné osvedčenie“) pre plavidlá
1. bez vlastného strojného pohonu 250,00 EUR
2. s vlastným strojným pohonom 500,00 EUR
Položka 94 e) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia pre plavidlá
1. bez vlastného strojného pohonu 166,00 EUR
2. s vlastným strojným pohonom 330,00 EUR
Položka 94 f) Vydanie dočasného lodného osvedčenia 66,00 EUR
Položka 94 g) Predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu 34,00 EUR
Položka 94 h) Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla 50,00 EUR
Položka 94 i) Vydanie osobitného povolenia na prepravu plavidla 50,00 EUR
Položka 94 j) Vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku plavidla alebo duplikátu osobitného povolenia na prepravu plavidla 20,00 EUR
Položka 94 k) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich a nákladov 166,00 EUR
2. neurčené na prepravu cestujúcich a nákladov 100,00 EUR
Položka 94 l) Konanie o predĺžení platnosti ciachového preukazu alebo o vykonaní zmien v ciachovom preukaze alebo o vydaní jeho duplikátu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich a nákladov 56,00 EUR
2. neurčené na prepravu cestujúcich a nákladov 34,00 EUR
Položka 94 m) Zápis do Registra plavidiel Slovenskej republiky
1.malých plavidiel 20,00 EUR
2.plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami 40,00 EUR
Položka 94 n) Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky 10,00 EUR
Položka 94 o) Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky 10,00EUR
Položka 94 p) Konanie o zápise zmeny údajov do registra plavidiel 30,00 EUR
Položka 94 q) Konanie o pridelení jedinečného kódu výrobcu 20,00 EUR
Položka 95 a) Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácií alebo vydanie jeho duplikátu
1. s dĺžkou menšou ako 20 m 33,00 EUR
2. s dĺžkou väčšou ako 20 m 66,00 EUR
Položka 95 b) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla, ktoré podlieha registrácií a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácií a vydanie súhlasu na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu tohto plavidla 165,00 EUR
Položka 95 c) Schválenie typovej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácií a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácií a vydanie typového osvedčenia takéhoto plavidla 99,50 EUR
Položka 95 d) Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácií a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácií podľa schválenej typovej dokumentácie 16,50 EUR
Položka 95 g) Vydanie duplikátu typového osvedčenia malého plavidla, ktoré podlieha registrácií a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácií 50,00 EUR
Položka 95 t) Vydanie osvedčenia o schválení plavidla alebo dočasného osvedčenia o schválení plavidla 65,00 EUR
Položka 95 u) Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení plavidla alebo vydanie jeho duplikátu 33,00 EUR
Položka 95 v) Vydanie schvaľovacieho osvedčenia 33,00 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa položky 94 o) je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.

Poznámky
1. Za  vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa položky 94 b) a za vykonanie zmien v ciachovacom preukaze podľa položky 94 l) z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.
2. Poplatky podľa položky 94 a 95 sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia