DOPRAVNÝ ÚRAD

Nájomné zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv  k 05.01.2017:

Špecifikácia prenajímanej nehnuteľnosti Nájomca Celková prenajatá plocha Číslo nájomnej zmluvy Dátum platnosti zmluvy Cena za prenájom
(€/m2/rok)
Nebytové priestory o výmere 2 m2 na prízemí v budove č. III Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, súp. č. 2010, situovanej na parc. č. 16099/266, zapísanej na LV č. 4311, v k.ú. Trnávka, obec BA – m. č. Ružinov a nebytové priestory o výmere 1 m2 na prízemí v budove č. II Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, súp. č. 4350, situovanej na pozemku parc. č. 16099/134, zapísanej na LV č. 2047, v k.ú. Trnávka, obec – BA, m. č. Ružinov  

ORIENT COFFEE EXPRESS,
s.r.o. Mlynarovičova 4
Bratislava
851 03

IČO: 44 167 261

 

 

 3,0 m2 Nájomná zmluva č. 01539/2015/OLP-015 v znení Dodatku č. 01539/2015/OLP-017 k nájomnej zmluve
č. 01539/2015/OLP-015
 01.10.2015/30.03.2016  126,- €

(+ alikvotná časť prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním prenajímaných plôch, súhrnne za celkovú prenajatú plochu 485,76 €/rok)

Pozemky vo vlastníctve štátu, prenajaté v súvislosti s prípravou realizácie stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, zapísané na LV č. 4422, číslo parcely 15390/102, diel č. 47, LV č. 4422, číslo parcely 15390/102, diel č. 52, LV č. 4423, číslo 15390/202, diel č. 53, k objektu č. 107-00 (Miestna obslužná komunikácia pre objekt ŽSR Panónia)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

IČO: 35 919 001

54,4286 m2 Nájomná zmluva č. 17739/2015/OLP-011 23.12.2015 7,479 €
Kancelárske priestory, nachádzajúce sa na prvom poschodí administratívnej budovy v správe Dopravného úradu, Divízie vnútrozemskej plavby, Prístavná 10 (bez súp. č.), 821 09 Bratislava 2, v katastrálnom území Nivy, zapísanej na liste vlastníctva č. 4047 na parcele č.9200 – o výmere 556 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, a to konkrétne: kanceláriu č. 212, o výmere 10,28 m2 Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10, 821 09 BratislavaIČO: 36 856 541            10,28 m2 NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 09730/2016/OLP-001 03.08.2016 101,00 €(+ alikvotná časť prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním kancelárie č. 212 215,23 €/rok)(+ alikvotná časť prevádzkových nákladov spojených s užívaním spoločných komunikačných a sociálnych priestorov 127,72 €/rok)
Kancelárske priestory, nachádzajúce sa na prízemí administratívnej budovy v správe Dopravného úradu, Ostrov sv. Alžbety súp. č. 3098, 945 01 Komárno, v katastrálnom území Komárno, zapísanej na liste vlastníctva č. 11370 na parcele č.2980 – o výmere 154 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, a to konkrétne: kanceláriu č. 7, o výmere 5,70 m2 Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
IČO: 36 856 541
5,70 m2 NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 09731/2016/001
03.08.2016 15,00 €(+ alikvotná časť prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním kancelárie č. 7
117,68 €/rok)(+ alikvotná časť prevádzkových nákladov spojených s užívaním spoločných komunikačných a sociálnych priestorov 57,60 €/rok)

Osoby zodpovedné za ohlasovanie zmien za zverejňovateľa informácie:

Meno tel. číslo e-mail
JUDr. Ing. Jana Bajužiková 02/48 777 503 jana.bajuzikova@nsat.sk
Mgr. Lukáš Hrbatý 02/48 777 505 lukas.hrbaty@nsat.sk
Mgr. Anna Beluská 02/48 777 511 anna.beluska@nsat.sk
JUDr. Kristína Burianová 02/48 777 505 kristina.burianova@nsat.sk

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia