DOPRAVNÝ ÚRAD

Protikorupčná politika

Protikorupčná politika Dopravného úradu

Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 585/2018 zo dňa 12. decembra 2018 schválila Filetype iconProtikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. Vychádzajúc z tohto dokumentu prijal Dopravný úrad svoju protikorupčnú politiku.

Adresáti

–  Orgán štátnej správy v oblasti civilného letectva, vnútrozemskej plavby a dráh a dopravy na dráhach, ktorým je Dopravný úrad a jeho zamestnanci.

–  Fyzické a právnické osoby, voči ktorým plní Dopravný úrad v súlade so zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svoje úlohy, ktoré majú byť prevenciou korupčného správania sa z druhej strany (verejná kontrola Dopravného úradu), ale aj za seba (aby sa samotní žiadatelia nepokúšali o korupciu).

Účel

–  Trvalo zabezpečovať protikorupčné správanie orgánu štátnej správy a jeho zamestnancov na jednej strane a fyzických a právnických osôb, voči ktorým plní Dopravný úrad v súlade so zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svoje úlohy, na strane druhej.

–  Eliminovať potenciálny priestor pre vznik korupcie.
–  Zvýšiť (merateľný) účinok protikorupčných opatrení.

Protikorupčná prevencia zahŕňa

–  zisťovanie a odstraňovanie príčin korupcie, príležitostí a podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie;
–  zmenšovanie a odstraňovanie korupčných rizík;
–  zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie;
– odrádzanie osôb od páchania trestných činov korupcie formou poukázania na dôsledky v prípade jej zistenia, vrátane vyvodenia subjektívnej zodpovednosti pri zistení a preukázaní korupčného správania;
–  posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia.

Zásady protikorupčnej politiky

–  Absolútne zakazujeme korupciu, resp. korupčné správanie sa v akejkoľvek forme pre všetkých zamestnancov Dopravného úradu.
–  Ako zamestnanci Dopravného úradu sme veštci povinní dodržiavať nasledovné zásady:
*  Nebudeme dávať, ani prijímať úplatky ani žiadne neoprávnené výhody, či už priamo alebo nepriamo, to jest prostredníctvom tretích strán;
* Nebudeme dávať ani prijímať úplatky za vybavenie záležitostí v súvislosti s agendou Dopravného úradu;
* Nebudeme v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi dávať ani prijímať žiadne dary alebo iné požitky, ktoré by mohli nečestne ovplyvniť akýkoľvek z rozhodovacích procesov úradu, alebo oslabiť nezávislosť či úsudok v rozhodovaní vo veci;
* Budeme sa vyhýbať a náležite riešiť situácie, v ktorých by naše vlastné záujmy mohli prísť do konfliktu s našimi úlohami, záväzkami alebo povinnosťami;
* Budeme riešiť situáciu v prípade zistenia korupčného správania alebo podozrenia na takéto správanie v súlade so zákonom, s určenou osobou zamestnávateľa a s príslušnými orgánmi.
- Uvedomujeme si, že ľudský faktor zohráva najvýznamnejšiu rolu pri prípadnom korupčnom správaní, preto zavádzame a podporujeme také procesné opatrenia, ktoré v maximálnej možnej miere bránia vzniku korupcie;
- Zaväzujeme sa akýkoľvek prejav korupcie účinne preverovať, nahlasovať a riešiť v súlade so zákonom.

Priority protikorupčnej politiky

–  Prísne a logické uplatňovanie zákona č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
*   princíp zákonnosti
*   princíp nestrannosti
*   princíp profesionality
*   princíp rovnakého zaobchádzania a správania sa k stránkam
*   zákaz diskriminácie
–  Protikorupčné programy.
–  Majetkové priznania a pravidlá poskytovania darov.
–  Pravidlá na odstránenie konfliktov záujmov.
–  Systém riadenia korupčných rizík.
–  Identifikácia a eliminácia korupčných schém.
–  Etický kódex a kódex správania.
–  Účinné oznamovanie podozrení z korupcie.
–  Monitorovanie efektívnosti a účinnosti protikorupčnej prevencie.
–  Kritériá a postupy vo verejnom obstarávaní.
–  Transparentnosť a objektívnosť rozhodovania.

Kontrolné mechanizmy a indikátory

–Dopravný úrad každoročne posudzuje a vyhodnocuje protikorupčnú úroveň úradu, prijíma opatrenia.
–Protikorupčná politika je záväzná pre všetkých zamestnancov. Všetci zamestnanci Dopravného úradu sú povinní túto politiku presadzovať a uplatňovať v praxi.

Schválil:
Ing. Ján Breja, Predseda Dopravného úradu, v.r.

V Bratislave, dňa 19.08.2019.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia