DOPRAVNÝ ÚRAD

Protikorupčná politika

Protikorupčná politika Dopravného úradu

Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 585/2018 zo dňa 12. decembra 2018 schválila Filetype iconProtikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. Vychádzajúc z tohto dokumentu prijal Dopravný úrad svoj Filetype iconPROTIKORUPČNÝ-PROGRAM.pdf

Adresáti

 • Orgán štátnej správy v oblasti civilného letectva, vnútrozemskej plavby a dráh a dopravy na dráhach, ktorým je Dopravný úrad a jeho zamestnanci.
 • Fyzické a právnické osoby, voči ktorým plní Dopravný úrad v súlade so zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svoje úlohy, ktoré majú byť prevenciou korupčného správania sa z druhej strany (verejná kontrola Dopravného úradu), ale aj za seba (aby sa samotní žiadatelia nepokúšali o korupciu).

Účel

 • Trvalo zabezpečovať protikorupčné správanie orgánu štátnej správy a jeho zamestnancov na jednej strane a fyzických a právnických osôb, voči ktorým plní Dopravný úrad v súlade so zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svoje úlohy, na strane druhej.
 • Eliminovať potenciálny priestor pre vznik korupcie.
 • Zvýšiť (merateľný) účinok protikorupčných opatrení.

Protikorupčná prevencia zahŕňa

 • zisťovanie a odstraňovanie príčin korupcie, príležitostí a podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie;
 • zmenšovanie a odstraňovanie korupčných rizík;
 • zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie;
 • odrádzanie osôb od páchania trestných činov korupcie formou poukázania na dôsledky v prípade jej zistenia, vrátane vyvodenia subjektívnej zodpovednosti pri zistení a preukázaní korupčného správania;
 • posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia.

Zásady protikorupčnej politiky

 • Absolútne zakazujeme korupciu, resp. korupčné správanie sa v akejkoľvek forme pre všetkých zamestnancov Dopravného úradu.
 • Ako zamestnanci Dopravného úradu sme veštci povinní dodržiavať nasledovné zásady:
  • Nebudeme dávať, ani prijímať úplatky ani žiadne neoprávnené výhody, či už priamo alebo nepriamo, to jest prostredníctvom tretích strán;
  • Nebudeme dávať ani prijímať úplatky za vybavenie záležitostí v súvislosti s agendou Dopravného úradu;
  • Nebudeme v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi dávať ani prijímať žiadne dary alebo iné požitky, ktoré by mohli nečestne ovplyvniť akýkoľvek z rozhodovacích procesov úradu, alebo oslabiť nezávislosť či úsudok v rozhodovaní vo veci;
  • Budeme sa vyhýbať a náležite riešiť situácie, v ktorých by naše vlastné záujmy mohli prísť do konfliktu s našimi úlohami, záväzkami alebo povinnosťami;
  • Budeme riešiť situáciu v prípade zistenia korupčného správania alebo podozrenia na takéto správanie v súlade so zákonom, s určenou osobou zamestnávateľa a s príslušnými orgánmi.
 • Uvedomujeme si, že ľudský faktor zohráva najvýznamnejšiu rolu pri prípadnom korupčnom správaní, preto zavádzame a podporujeme také procesné opatrenia, ktoré v maximálnej možnej miere bránia vzniku korupcie;
 • Zaväzujeme sa akýkoľvek prejav korupcie účinne preverovať, nahlasovať a riešiť v súlade so zákonom.

Priority protikorupčnej politiky

 • Prísne a logické uplatňovanie zákona č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  • princíp zákonnosti
  • princíp nestrannosti
  • princíp profesionality
  • princíp rovnakého zaobchádzania a správania sa k stránkam
  • zákaz diskriminácie
 • Protikorupčné programy.
 • Majetkové priznania a pravidlá poskytovania darov.
 • Pravidlá na odstránenie konfliktov záujmov.
 • Systém riadenia korupčných rizík.
 • Identifikácia a eliminácia korupčných schém.
 • Etický kódex a kódex správania.
 • Účinné oznamovanie podozrení z korupcie.
 • Monitorovanie efektívnosti a účinnosti protikorupčnej prevencie.
 • Kritériá a postupy vo verejnom obstarávaní.
 • Transparentnosť a objektívnosť rozhodovania.

Kontrolné mechanizmy a indikátory

 • Dopravný úrad každoročne posudzuje a vyhodnocuje protikorupčnú úroveň úradu, prijíma opatrenia.
 • Protikorupčná politika je záväzná pre všetkých zamestnancov. Všetci zamestnanci Dopravného úradu sú povinní túto politiku presadzovať a uplatňovať v praxi.

Schválil:
Ing. Ján Breja, Predseda Dopravného úradu, v.r.

V Bratislave, dňa 19.08.2019.


NAHLÁSENIE PROTIKORUPČNEJ ČINNOSTI

Podozrenie, že bol spáchaný trestný čin prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie alebo trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon)  neváhajte oznámiť na:

 • v listinnej podobe  tzn. cez podateľňu osobne alebo poštou na adresu: Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava v obálke označenej ako: PROTIKORUPČNÁ ČINNOSŤ – NEOTVÁRAŤ
 • v elektronickej podobe emailom na adresu protikorupcii@nsat.sk alebo do elektronickej schránky Dopravného úradu, ktorú má úrad zriadenú na ústrednom portáli verejnej správy (E0005954132)

Dopravný úrad sa bude zaoberať len podnetmi, ktoré je možné hodnoverne prešetriť – to znamená, že budú obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov. Zaznamenané nebudú oznámenia/podozrenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie sa (napr. udania, nahlasovanie nečinnosti úradov a orgánov verejnej správy a pod.).  Podozrenia je možné podať aj anonymne. Ak však chcete byť o výsledku prešetrenia informovaní, je potrebné uviesť kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia