DOPRAVNÝ ÚRAD

4. železničný balíček

Čo je 4. železničný balíček?

4. železničný balíček je súbor právnych textov navrhnutých za účelom dokončiť jednotný trh pre železničné služby (Jednotný európsky železničný priestor). Jeho zastrešujúcim cieľom je revitalizovať železničný sektor a spraviť ho efektívnejším, a teda konkurencieschopným voči iným módom dopravy. Obsahuje technický pilier a trhový pilier, ktoré boli prejednávané z veľkej časti paralelne. Slovenská republika začne uplatňovať princípy technického piliera 4. železničného balíčka od 16. júna 2020.

Bližšie informácie nájdete tu:

Filetype icon4. železničný balíček – základné informácie

Filetype iconTermíny transpozície

Termíny transpozície sú vyznačené nasledujúcimi farbami:
zelená – 16. jún 2019,
modrá – 16. jún 2020,
žltá – transpozícia rozdelená do dvoch krokov:
1) 16. jún 2019 – povoľovanie vozidiel,
2) 16. jún 2020 – bezpečnostné osvedčenia,
fialová – transpozícia nebude aplikovaná.

Prehľad platného právneho rámca:
Filetype iconOverview of applicable legal framework_SK

Prezentácia zo spoločného stretnutia dopravcov (november 2019, Praha):

Filetype iconTechnický pilier 4. železničného balíčka – vydávanie jednotných bezpečnostných osvedčení (v českom jazyku)

Filetype iconStretnutie dopravcov – Praha (bezpečnostné osvedčenia)

Filetype iconSchvaľovanie vozidiel v rámci 4. železničného balíčka (v českom jazyku)

Filetype iconStretnutie dopravcov – Praha (železničné vozidlá)

Hodinová sadzba na spracovanie vnútroštátnej časti žiadostí:

Filetype iconHodinová sadzba


PREHĽAD UZATVORENÝCH DOHÔD S INÝMI VNÚTROŠTÁTNYMI BEZPEČNOSTNÝMI ORGÁNMI

Filetype iconDohoda o spolupráci – Drážní úřad

Filetype iconDodatok č. 1 k dohode o spolupráci – Drážní úřad

Podmienky použitia železničných vozidiel v súlade s uzatvorenými dohodami:

Železničné vozidlo pred jeho použitím v prevádzke podlieha kontrole, ktorú vykonáva železničný podnik. Predmetom kontroly je najmä kompatibilita železničného vozidla so železničnou traťou na základe údajov v registri infraštruktúry, príslušných technických špecifikácií interoperability. Ak register infraštruktúry tieto údaje neobsahuje, na základe informácií od manažéra infraštruktúry, ktoré poskytne bezplatne a v primeranej lehote.

Zmluvné strany uznávajú preskúmanie kompatibility so železničnou infraštruktúrou príslušným manažérom infraštruktúry, na základe ktorého bude takémuto železničnému vozidlu umožnený pohyb vo vymedzených úsekoch tratí bez ďalšieho administratívneho zaťaženia v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) 2018/545.

 


JEDNOTNÉ MIESTO KONTAKTU – ONE STOP SHOP (OSS)

Prístup k testovacej verzii systému OSS nájdete tu: Filetype iconhttps://oss-uat.test-era.europa.eu/logon.html

Ide o testovacie prostredie s prístupom vo funkcii ŽIADATEĽ.

Po úspešnom prihlásení sa, si môžete zmeniť jazyk rozhrania na slovenský jednoduchým kliknutím v pravom hornom rohu na ikonku „panáčika“ a zvolením si možnosti „Language settings“.

Prosíme Vás, aby ste za žiadnych okolností NEMENILI prístupové heslo.

V testovacom prostredí môžete vykonávať všetky požadované úkony so systémom OSS bez obmedzenia.

Prihlasovací e-mail: oss.test.sk@gmail.com

Heslo: Slovakia2023

Návod na prácu so systémom Jednotného miesta kontaktu nájdete (v českom jazyku): Filetype iconOSS_Příručka_pro_žadatele

Prístup k produkčnej verzii systému OSS nájdete tu: https://oss.era.europa.eu/

 


Oblasť interoperability železníc

Cieľom je prispieť k dobudovaniu jednotného európskeho železničného priestoru, znížiť náklady na postupy vydávania povolení a skrátiť ich trvanie a zvýšiť bezpečnosť železníc. Z daného dôvodu je potrebné zjednodušiť postupy vydávania povolení a harmonizovať ich na úrovni Európskej únie.

Dostupná legislatíva v danej oblasti:

Filetype iconSmernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 o interoperabilite Železničného systému v Európskej únii

Filetype iconVykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/545, ktorým sa stanovujú praktické dojednania týkajúce sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá a povolení pre typ železničných vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797

Filetype iconOdporúčanie Komisie 2018/719 o usmernení pre harmonizované vykonávanie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy v Únii

Vysvetlenie k povoľovaciemu procesu nákladných vozňov voľného obehu v zhode s ustanovením 7.1.2 technickej špecifikácie interoperability pre nákladné vozne (TSI WAG 321/2013) medzi 16. júnom 2019 a 16. júnom 2020:

Filetype iconPovoľovanie nákladných vozňov od júna 2019

Príručky k téme povoľovania vozidiel:

a) pokyny 

Filetype iconUsmernenia o praktických dojednaniach týkajúcich sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá – príručka

b) vývojové diagramy priebehu povoľovacieho procesu (v anglickom jazyku)

Filetype iconUsmernenia o praktických dojednaniach týkajúcich sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá – vývojové diagramy

c) príklady povoľovacích procesov (v anglickom jazyku)

Filetype iconUsmernenia o praktických dojednaniach týkajúcich sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá – príklady 

Odporúčané postupy pre oblasť interoperability:

Filetype iconAktualizácia ERATV v prípade zmien majúcich vplyv na osvedčenia o typovej skúške alebo o preskúmaní návrhu

Filetype iconObjasnenie zodpovedností za napĺňanie databázy ERADIS pred vydaním povolenia pre vozidlá zo strany povoľujúceho subjektu v rámci článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/545

Filetype iconObjasnenie schvaľovacieho prípadu, ktorý sa má použiť pri zmene oblasti použitia už povoleného vozidla a/alebo typu vozidla

Filetype iconObjasnenie prechodných opatrení na vkladanie osvedčení ES, žiadostí o čiastkovom overovaní a vyhlásení do ERADIS

Filetype iconObjasnenie uplatniteľnosti koncepcie fázy A vymedzenej v TSI Železničné koľajové vozidlá v prípade rozšírenia oblasti použitia

Filetype iconOblasť použitia RIV/RIC vozidiel po ich zmene, ktorá si vyžaduje ich nové povolenie

Filetype iconDokumenty, ktoré sa majú uviesť v sprievodnej dokumentácii k žiadosti o povolenie podľa bodu 18.4 (vyhlásenie o zhode s typom a súvisiaca dokumentácia) a 18.5 (sprievodná dokumentácia k vyhláseniu ES o overení) prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/545

Filetype iconRozšírenie oblasti použitia v prípade, že identické vozidlá sú už v prevádzke v rozšírenej oblasti použitia

Filetype iconUplatniteľnosť ustanovenia 7.1.4 LOC&PAS TSI týkajúceho sa špeciálnych vozidiel, ako sú traťové stroje

Filetype iconZostavovanie verzií pri povoľovaní typov vozidiel

Filetype iconZrušenie časového obmedzenia a/alebo podmienok používania vozidla a iných obmedzení vo vydanom povolení

Filetype iconZachytávanie požiadaviek

Filetype iconVZOR – Správa o nezávislom posúdení procesu zachytávania požiadaviek

Filetype iconVZOR – Vyhlásenie žiadateľa na proces zachytávania požiadaviek

Filetype iconKompatibilita systému ETCS a kompatibilita rádiového systému

Filetype iconObsah ES vyhlásení

ERTMS – Európsky systém pre riadenie vlakov:

Filetype iconUžívateľská príručka k povoľovaniu (v anglickom jazyku)

Filetype iconVysvetlenie postupu pri žiadosti o obnovu alebo modernizáciu existujúcich subsystémov traťové riadenie-zabezpečenie a návestenie

 


Oblasť bezpečnosti železníc

V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc sa zavádzajú ustanovenia, ktorých cieľom je zabezpečiť rozvoj a zvýšenie bezpečnosti železničného systému Európskej únie a zlepšiť prístup na trh so službami železničnej dopravy.

Dostupná legislatíva v danej oblasti:

Filetype iconSmernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 o bezpečnosti železníc

Filetype iconVykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/763, ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007

Filetype iconDelegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/762, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 1158/2010 a (EÚ) č. 1169/2010

Filetype iconDelegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/761, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy dohľadu vnútroštátnych bezpečnostných orgánov po vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1077/2012

Príručky k téme jednotných bezpečnostných osvedčení:

a) pre žiadateľov

Filetype iconVydávanie jednotných bezpečnostných osvedčení

Filetype iconRýchly návod ako podať žiadosť o jednotné bezpečnostné osvedčenie cez jednotné miesto kontaktu

Filetype iconRýchly návod ako pracovať s denníkom problémov cez jednotné miesto kontaktu

Filetype iconModel riadenia presadzovania

Filetype iconModel zrelosti procesov riadenia

Filetype iconPožiadavky na systém riadenia bezpečnosti na bezpečnostnú certifikáciu alebo udeľovanie bezpečnostných povolení

b) pre bezpečnostný orgán

Filetype iconVydávanie jednotných bezpečnostných osvedčení

Filetype iconRýchly návod ako pracovať s problémami počas posudzovania žiadosti

Filetype iconRiadenie kompetencií

Filetype iconKoordinácia medzi vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi

Filetype iconPríručka o dohľade

Odporúčané postupy pre oblasť bezpečnosti železníc:

Filetype iconPohraničné stanice v jednotných bezpečnostných osvedčeniach vydávaných Agentúrou

Filetype iconPoužitie vnútroštátnych predpisov v prípade, ak je agentúra bezpečnostným certifikačným orgánom

Filetype iconTyp žiadosti jednotného bezpečnostného osvedčenia (SSC), ktorú si vyberú držitelia časti A/časti B bezpečnostného osvedčenia

Filetype iconUplatňovanie vnútroštátnych pravidiel správneho konania v procese bezpečnostnej certifikácie, keď je agentúra bezpečnostným certifikačným orgánom

Filetype iconVýmena informácií z výkonu dohľadu na účely posúdenia žiadosti

Filetype iconVymedzenie oblasti činnosti v žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie

Filetype iconVyužívanie jednotného kontaktného miesta v súvislosti s riadením vzniknutých problémov

 


Oblasť spolupráce so Železničnou agentúrou Európskej únie

Hlavné zmeny, ktoré nastali pri spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie (u nás až od 16. júna 2020):

  1. Železničná agentúra Európskej únie zastáva rolu pri vydávaní bezpečnostných osvedčení a povolení vozidiel a v tomto ohľade môže vyberať poplatky a úhrady súvisiace so spracovaním žiadostí,
  2. všetky žiadosti o bezpečnostné osvedčenia, povolenia vozidiel a schválenia traťových zariadení ERTMS sa musia predložiť cez informačný a komunikačný systém spravovaný Železničnou agentúrou Európskej únie (“One-stop shop”),
  3. žiadatelia o bezpečnostné osvedčenie, povolenie vozidla a schválenie traťového zariadenia ERTMS môžu žiadať o opätovnú kontrolu rozhodnutia prijatého Železničnou agentúrou Európskej únie a v prípade potreby, podať odvolanie u Odvolacej rady Železničnej agentúry Európskej únie,
  4. Železničná agentúra Európskej únie, ktorá už teraz zastáva rolu systémového orgánu podporujúceho harmonizované zavedenie ERTMS v Európskej únii, má rolu pri schvaľovaní riešení týkajúcich sa traťového zariadenia ERTMS,
  5. predefinovala sa rola železničných podnikov a manažérov infraštruktúry pri procesoch technickej kompatibility trasy cez Register infraštruktúry (“RINF”),
  6. potreba spolupráce medzi rozličnými aktérmi železničného systému sa stáva veľmi významnou vďaka veľkému množstvu rozhraní, ktoré sa musia riešiť za účelom zaistenia bezpečnosti železníc.

Dostupná legislatíva v danej oblasti:

Filetype iconNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/ 2004

Filetype iconVykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018-764 z 2. mája 2018 o poplatkoch a platbách splatných Železničnej agentúre Európskej únie a ich platobných podmienkach – konsolidované znenie

Filetype iconVykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/867, ktorým sa stanovuje rokovací poriadok Odvolacej rady Železničnej agentúry Európskej únie

 

Aktualizované k 01/2024

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia