DOPRAVNÝ ÚRAD

Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky na úseku vnútrozemskej plavby

Poradové číslo Právne predpisy
 1. Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 4. Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č.   180/2013 Z.z.
 5. Nariadenie vlády č. 417/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely v znení Nariadenia vlády č. 86/2006 Z.z.
 6. Nariadenie vlády č. 193/2009 Z.z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení neskorších predpisov
 7. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 51/1981 Zb. o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe
 8. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
 9. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 123/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o forme osvedčovania o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave
 10. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č.124/2001 Z.z., ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave na vnútrozemských vodných cestách
 11. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 59/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla
 12. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest
 13. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami  tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
 14. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 80/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu a odborníka na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách a o činnosti skúšobných komisií
 15. Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 4052/2010/SCLVD/ z.08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla  v znení Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č. 19029/2010/SCLVD/z.50646-M
 16. Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 1547/M-2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Dopravného úradu
 17. Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 4052/2010/SCLVD/z. 04853-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii
 18 Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách schválené Rezolúciou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 24/1985 (ECE/TRANS/SC.3/115)
19. 13/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
20. 14/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov
21. 16/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z.
22. Nariadenie Vlády SR č. 253/2020 zo 16. septembra 2020, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia