DOPRAVNÝ ÚRAD

Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky pre oblasť dráh a dopravy na dráhach

 

 1. Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 4.

Zákon č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti a.s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z.v znení neskorších predpisov

 5.

Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 v znení neskorších predpisov

 6.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

 7.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhe v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií Slovenskej republiky, v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2012 Z.z. a  v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 81/2014

8.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 502/2013 Z.z.

 9.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 o dopravnom poriadku dráh v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 12/2012 Z.z.

 10.

Výnos č. 1/2010 Z.z. o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácií cestovného v železničnej doprave (Oznámenie 344/2010 Z.z.) v znení výnosu č. 4/2010 (Oznámenie č. 473/2010)

 11.

Výnos č. 3/2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre (Oznámenie č. 462/2010 Z.z.) v znení výnosu 7/2012 (Oznámenie č. 156/2012 Z.z.)

 12.

Výnos č. 5/2010 o regulácií cestovného v železničnej doprave (Oznámenie č. 484/2010 Z.z.) v znení výnosu č. 6/2011 Z.z. (Oznámenie č. 323/2011 Z.z.)

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia