DOPRAVNÝ ÚRAD

Lampióny šťastia

Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ani iný všeobecne záväzný právny predpis neupravuje činnosti súvisiace s vypúšťaním „lampiónov šťastia/lietajúcich lampiónov alebo neobsadených voľných ľahkých balónikov“, Dopravný úrad preto nemá zákonom stanovenú právomoc rozhodovať v danej veci.

Vypúšťanie „lampiónov šťastia/lietajúcich lampiónov alebo neobsadených voľných ľahkých balónikov“ v blízkosti riadených letísk by však  mohlo vážne ohroziť bezpečnosť leteckej dopravy, preto Dopravný úrad dôrazne neodporúča vypúšťanie „lampiónov šťastia/lietajúcich lampiónov alebo neobsadených voľných ľahkých balónikov“ v blízkosti riadených letísk, t.j. v priestore s polomerom 20 km od vzťažného bodu každého riadeného letiska vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky (Letisko M. R. Štefánika Bratislava, Letisko Piešťany, Letisko Žilina, Letisko Sliač, Letisko Poprad-Tatry, Letisko Košice).

Zároveň si týmto dovoľujeme upriamiť pozornosť aj na tú skutočnosť, že ak niekto vypustí „lampióny šťastia/lietajúce lampióny alebo neobsadené voľné ľahké balóniky“ vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, mohol by sa za určitých okolností dopustiť trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a nasl. zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov alebo trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 a nasl. citovaného zákona, prípadne aj ďalších deliktov.

Filetype iconStanovisko DÚ k vypúšťaniu lampiónov šťastia

Informácie o ohňostrojoch.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia