DOPRAVNÝ ÚRAD

Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky pre oblasť civilného letectva

Poradové číslo Právne predpisy
 1. Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 274/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o licenciách tuzemských leteckých dopravcov a o povoleniach zahraničných leteckých dopravcov
 3. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 654/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška poistného krytia zodpovednosti v civilnom letectve
 4. Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 21/2010 Z. z. o vydaní výnosu z 13. januára 2010 č. 3223/2010/SCLVD/z.1056-M o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva
 5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel v znení nariadenia vlády č. 376/2007 Z. z.
 6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 641/2005 Z. z. o prístupe na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel
 7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 661/2005 Z. z. o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve
 8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády č. 530/2008 Z. z.
 9. Zákon č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
 10. Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
11. Zákon č. 213/2019 o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12. Nariadenie Vlády SR č. 253/2020 zo 16. septembra 2020, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia