DOPRAVNÝ ÚRAD

Rozhodnutia výkonného riaditeľa EASA

V zmysle článku 18 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES v platnom znení je EASA oprávnená vydávať certifikačné špecifikácie a prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu, ako aj akýkoľvek poradenský materiál na uplatňovanie tohto nariadenia a jeho vykonávacích predpisov.

Dostupné znenia rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA v anglickom jazyku nájdete na tejto stránke.

Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorom sú uverejňované oznámenia o vydaní rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA, ktorými EASA vydáva prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC) a poradenský materiál (GM)nájdete  na tejto stránke.

Zoznam Rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA, ktorými EASA vydáva prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC) a poradenský materiál (GM) k 18.07.2015 nájdete Filetype icontu

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia