DOPRAVNÝ ÚRAD

Rozhodnutia výkonného riaditeľa EASA

V zmysle článku čl. 76 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91.

Dostupné znenia rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA v anglickom jazyku nájdete na stránke http://easa.europa.eu/document-library/official-publication.

Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorom sú uverejňované oznámenia o vydaní rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA, ktorými EASA vydáva prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC) a poradenský materiál (GM) nájdete na stránke https://www.mindop.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia