DOPRAVNÝ ÚRAD

Rozhodnutia výkonného riaditeľa EASA

V zmysle článku 18 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES v platnom znení je EASA oprávnená vydávať certifikačné špecifikácie a prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu, ako aj akýkoľvek poradenský materiál na uplatňovanie tohto nariadenia a jeho vykonávacích predpisov.

Dostupné znenia rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA v anglickom jazyku nájdete na tejto stránke.

Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorom sú uverejňované oznámenia o vydaní rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA, ktorými EASA vydáva prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC) a poradenský materiál (GM)nájdete  na tejto stránke.

Zoznam Rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA, ktorými EASA vydáva prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC) a poradenský materiál (GM) k 18.07.2015 nájdete Filetype icontu

Filetype iconZoznam na tomto odkaze

Rozhodnutia výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva viažuce sa k činnosti SAFA

Číslo rozhodnutia výkonného riaditeľa EASA a dátum vydania rozhodnutiaÚčinnosť rozhodnutiaVestník MDVRR SR
Rozhodnutie č. 2008/001/S výkonného riaditeľa EASAz 29. septembra 2008o poradenskom materiáli k odbornej spôsobilosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie na odbavovacej ploche (SAFA Inspectors)29. septembra 2008č. 6/2013 zo 6. septembra 2013
Rozhodnutie č. 2009/001/S výkonného riaditeľa EASA z 22. júla 2009 o poradenskom materiáli k vykonávaniu inšpekcií na odbavovacej ploche (SAFA Ramp Inspection)22. júla 2009č. 6/2013 zo 6. septembra 2013
Rozhodnutie č. 2012/001/S výkonného riaditeľa EASA z 27. júla 2012 o poradenskom materiáli k vykonávaniu inšpekcií na odbavovacej ploche (SAFA Ramp Inspection)27. júla 2012č. 6/2013 zo 6. septembra 2013
[1] S účinnosťou od 1. júla 2014 rozhodnutie č. 2014/014/R z 24. apríla 2014 ruší rozhodnutie č. 2012/016/R a všetky jeho ďalšie zmeny.
[2] S účinnosťou od 28. októbra 2014 rozhodnutie č. 2014/025/R z 28. júla 2014 ruší rozhodnutie č. 2014/014/R z 24. apríla 2014.
[3] S účinnosťou od 1. júla 2014 rozhodnutie č. 2014/017/R z 24. apríla 2014 ruší rozhodnutie č. 2012/017/R a všetky jeho ďalšie zmeny.
[4] S účinnosťou od 1. júla 2014 rozhodnutie č. 2014/015/R z 24. apríla 2014 ruší rozhodnutie č. 2012/018/R a všetky jeho ďalšie zmeny.
[5] S účinnosťou od 1. júla 2014 rozhodnutie č. 2014/016/R z 24. apríla 2014 ruší rozhodnutie č. 2013/021/R.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia