DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia civilného letectva

letectvo@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov)

Pracovná pozícia Meno Kontaktné informácieRiaditeľ Ing. René Molnár
asistentka Soňa Gažiová 02/48 77 75 48
0918 382 016
Odbor leteckých predpisov a odbornej podpory
vedúci
Ing. Andrea Hasičková 02/48 77 75 17
Mgr. Barbara Štefániková 02/48 77 75 22
Oddelenie bezpilotného letectva a UTM
vedúci Mgr. Nofal Kattan 02/48 77 75 64
0940 983 858
Mgr. Martin Rób 02/48 77 75 60
0918 382 035
Mgr. Veronika Križová 02/48 77 75 60
0948 908 831
Ing. Adam Žemba 02/48 77 75 60
Referát bezpečnosti a súladu s predpismi
Ing. Matúš Lenčéš 02/48 77 75 28
Ing. Zuzana Treuerová 02/48 77 75 17
0915 844 364
Sekcia letovej prevádzky
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky Ing. Gabriela Galambošová 02/48 77 75 67
0918 382 004
koordinátorka SAFA Ing. Gabriela Galambošová 02/48 77 75 67
0918 382 004
koordinátor štátneho odborného dozoru Mgr. Dušan Heuer 02/48 77 75 34
0918 343 704
Odbor licencovania leteckého personálu
letecky.personal@nsat.sk
vedúca
osvedčovanie AME, AeMC a LAB
Mgr. Vanda Orfánusová 02/48 77 75 62
0918 382 039
zdravotná spôsobilosť, jazyková spôsobilosť Alexandra Kachmanová 02/48 77 75 15
licencovanie leteckého personálu Ing. Naďa Srbová 02/48 77 75 58
0918 382 022
Mgr. Alica Stanovská 02/48 77 75 58
Mgr. Silvia Seňanová 02/48 77 75 15
Ing. Dávid Šuhajda 02/48 77 75 58
licencovanie leteckého personálu – teoretické skúšky
letectvo.skusky@nsat.sk
Bc. Kristína Kalinová 02/48 77 75 58
Ružena Simanová 02/48 77 75 63
výcvikové organizácie, výcvikové zariadenia na simuláciu letu Ing. Ivan Hrčka 02/48 77 75 28
0918 382 020
Matej Ostrolucký 02/48 77 75 28
0948 908 835
Ing. Dušan Pevný 02/48 77 75 28
zdravotná spôsobilosť MUDr. Otokár Takáč 055/613 07 81
0918 911 108
Odbor prevádzky lietadiel
air.operations@nsat.sk
vedúci Ing. Martin Němeček 02/48 77 75 30
0907 666 793
Ing. Katarína Štefanková 02/48 77 75 26
0918 382 019
Ing. Lucia Šild 02/48 77 75 26
0917 791 267
Ing. Igor Jandura 02/48 77 75 27
0918 382 021
Mgr. Anna Janckulíková 02/48 77 75 27
0948 908 842
Ing. Adam Baranec 02/48 77 75 27
Ing. Anna Mrázová 02/48 77 75 69
0918 382 062
Ing. Peter Trenkner 02/48 77 75 69
Ing. Bohuš Németh 02/48 77 75 69
Ing. Tatiana Jakubcová 02/48 77 75 70
0917 283 888
Ing. Peter Galovič 02/48 77 75 70
Richard Homola 02/48 77 75 70
Martin Vajs 02/48 77 75 70
Referát všeobecného letectva Mgr. Miloš Ťapušík 02/48 77 75 28
0948 908 832
Ing. Milan Čelko 02/48 77 75 28
0948 908 834
Odbor spôsobilosti lietadiel
vedúci Ing. Maroš Jančula 02/48 77 75 31
0918 382 012
lietadla@nsat.sk
airworthiness@nsat.sk
Ing. Peter Monček 02/48 77 75 21
0918 382 031
Ing. Ivan Petrovský 02/48 77 75 21
0917 766 923
Bc. Karol Szpara 02/48 77 75 21
Ing. Juraj Doval 02/48 77 75 32
0908 939 037
maintenance@nsat.sk Ing. Vladimír Flégr 02/48 77 75 36
0918 382 038
Ing. Igor Erdélyi 02/48 77 75 36
0918 382 025
Ing. Mária Mrázová, PhD. 02/48 77 75 36
0918 382 011
Dušan Srnec 02/48 77 75 36
Ing. Marek Krajcer 02/48 77 75 36
production@nsat.sk Ing. Igor Jančovič 02/48 77 75 33
0918 382 013
register lietadiel
register.lietadiel@nsat.sk
Soňa Gažiová 02/48 77 75 48
0918 382 016
Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk
riaditeľ Ing. Roman Kajda 02/48 77 75 52
0948 790 892
asistentka Denisa Šprochová 02/48 77 75 37
0918 382 010
koordinátorka štátneho odborného dozoru JUDr. Mag. Zuzana Plevková 02/48 77 75 74
0918 382 050
Odbor letísk a stavieb
vedúci Ing. Ivana Marková 02/48 77 75 47
0918 382 006
letiska@nsat.sk Ing. Marta Himpánová 02/48 77 75 12
0918 382 015
Ing. Dominika Vitkovičová 02/48 77 75 12
0918 382 047
Ing. Ľuboš Obal 02/48 77 75 12
Ing. Irena Majtánová 0917 861 785
 ochranne.pasma@nsat.sk Ing. Igor Kintly 02/48 77 75 12
Ing. Katarína Kaya 02/48 77 75 12
Ing. Martina Kužmová 02/48 77 75 41
0918 382 014
Bc. Bronislava Kovácsová 02/48 77 75 41
Mgr. Lucia Baršovská 02/48 77 75 41
Ing. Marek Ižarik 02/48 77 75 41
0918 382 045
Ing. Tomáš Haňo 02/48 77 75 41
Ing. Miloš Hupka 02/48 77 75 81
0918 382 041
Mgr. Michal Kožuch, PhD. 02/48 77 75 81
Ing. Jana Lopušanová
Špeciálny stavebný úrad
stavby@nsat.sk
Ing. Michaela Valaštínová 02/48 77 75 51
0918 382 043
Odbor leteckých navigačných služieb 
navigacia@nsat.sk
vedúci Ing. Ivan Hasiček 0918 382 055
Ing. Vojtech Šproch 02/48 77 75 73
0918 382 054
Ing. Ján Sokol 02/48 77 75 73
0907 856 928
Ing. Peter  Verčimák 02/48 77 75 73
Ing. Richard Galbička 02/48 77 75 73
0918 382 048
Ing. Ľubomír Chvála 02/48 77 75 46
0948 908 837
Ing. Ľubomír Sobolič 02/48 77 75 46
0918 382 392
Ing. Jozef Tóth 02/48 77 75 40
0918 382 053
Ing. Milan Úrek 02/48 77 75 40
Odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva
obocl@nsat.sk
vedúca Mgr. Miriam Kancková 02/48 77 75 56
0911 326 906
Ing. Janka Rajnohová 02/48 77 75 56
0918 382 044
Ing. Lenka Raček Nižnanská 02/48 77 75 39
0918 382 028
Mgr. Zuzana Kubíková 02/48 77 75 39
0907 777 586
Ing. Lukáš Ligárt 02/48 77 75 66
0940 946 611
Ing. Marianna Lásková 02/48 77 75 66
0918 382 057
Ing. Karol Lysina 0940 982 832
oddelenie previerok osôb
vedúca Mgr. Marta Chachaľáková 02/48 77 75 57
0918 382 026
Lucia Frajtová 02/48 77 75 57
0918 382 026
Bc. Erika Kulčárová 02/48 77 75 57
0918 382 026

Spätná väzba od návštevníkov

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia