DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia vnútrozemskej plavby

plavba@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov)

Pracovná pozícia Meno Kontaktné informácieRiaditeľka Ing. Alena Molnárová Baracková
asistentka Zuzana Lieskovská 02/48 77 76 00
referát správneho konania JUDr. Dušan Kacko 02/48 77 76 02
0908 784 206
Oddelenie riečnych informačných služieb
poverený vykonávaním funkcie vedúceho Ing. Štefan Chalupka 02/48 77 76 18
0917 562 085
Odbor plavebnej bezpečnosti, vodných ciest a prístavov
vedúci Ing. Jaroslav Šimoník 02/48 77 76 20
0917 562 066
lodné posádky Mgr. Elvíra Fabianová 02/48 77 76 19
Ing. Veronika Šindlerová 02/48 77 76 19
Bc. Michal Litva 02/48 77 76 16
Mgr. Dana Markuseková 02/48 77 76 36
Odbor technického dozoru
vedúci Ing. Roman Klementis 02/48 77 76 05
0948 908 844
 
 
 
 


Mgr. Peter Bartoš 02/48 77 76 28
0948 892 778
Jana Demeová 02/48 77 76 28
0917 969 094
Viliam Chovanec, LL.M. 02/48 77 76 10
0948 908 846
Mgr. Martin Zatlakovič, PhD. 02/48 77 76 10
Odbor štátneho odborného dozoru Bratislava Prístavná 10
821 09 Bratislava
poverený vykonávaním funkcie vedúceho Ing. Stanislav Kanka 02/48 77 76 38
0948 908 847
rozhodovanie o povolení státia plávajúcich zariadení Ing. Daniela Pavlíková 02/48 77 76 21
0948 892 766
odborná spôsobilosť vodcov malých plavidiel Mgr. Marek Klučár 02/48 77 76 35
0917 562 074
oddelenie plavebnej bezpečnosti
vedúci Mgr. Roman Markusek 02/48 77 76 40
0917 762 489
PhDr. Mgr. Marián Nagy 02/48 77 76 41
0948 908 843
Mgr. Ján Bician 02/48 77 76 41
0917 562 076
Bc. Simon Vitáloš 02/48 77 76 41
Mgr. Katarína Hodálová 02/48 77 76 33
kapitanát kapitanat@nsat.sk 02/48 77 76 26
0917 562 069
ŠOD Gabčíkovo Gábor Paksi 031/553 03 20
0948 892 817
Odbor štátneho odborného dozoru Komárno Ostrov Sv. Alžbety 3098
945 01 Komárno
vedúci Bc. Július  Hrala 035/692 18 50
0917 221 563
technický dozor Ing. Ján Szabó 035/692 18 52
0905 062 543
Kristián Gubán 035/692 18 52
odborná spôsobilosť vodcov malých plavidiel Mgr. Viktória Molcsánová 035/692 18 56
0917 160 158
rozhodovanie o povolení státia plávajúcich zariadení Ing. Henrieta Badalová 035/692 18 55
0905 062 544
oddelenie plavebnej bezpečnosti
vedúci Ing. Branislav Adamik 035/692 18 51
0917 562 078
Karol Ballay 035/692 18 54
0917 989 761
Karol Jakubík 035/692 18 57
0948 892 776
Norbert Semeník 0917 780 510
Adrián Drozd 0917 562 065
kapitanát kapitanatkn@nsat.sk 035/692 18 53
0917 562 079
ŠOD Štúrovo Mgr. Erika Poláková 036/635 03 08
0917 562 068
Odbor štátneho odborného dozoru Žilina Horný val 65/28
010 01 Žilina
vedúci Ing. Stanislav Hanzel 041/701 05 62
0917 878 004
technický dozor Ing. Stanislav Gaňa 041/701 05 61
0948 163 378
plavebná bezpečnosť, vodné cesty, odborná spôsobilosť Ing. Martina Kyselová, PhD. 041/701 05 63
0948 892 767
Ing. Peter Piala, PhD. 041/701 05 64
Ing. Katarína Káčerová 041/701 05 63
Odbor štátneho odborného dozoru Košice Slnečná 24
040 01 Košice
vedúci Ing. Dušan Knap, ml. 055/720 48 73
0917 562 071
JUDr. Soňa Niedelská 055/720 48 71
0918 382 036
odborná spôsobilosť  Ing. Lýdia Béreš 055/720 48 72
0948 892 769
Ing. Adrián Olexa 055/720 48 70
0948 786 519

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia