DOPRAVNÝ ÚRAD

Kybernetická bezpečnosť Dopravného úradu

Filetype icon Filetype icon

Info plagát:

Filetype iconKybernetická bezpečnosť Dopravného úradu – info plagát

Prijímateľ:

Dopravný úrad

Sídlo: 

Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v prostredí Dopravného úradu, a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z. o ITVS a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) v oblasti governance kybernetickej bezpečnosti. DÚ chce zaviesť procesy governance kybernetickej bezpečnosti a realizovať analýzu rizík pomocou finančných prostriedkov z dopytovej výzvy „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Po implementácii projektu bude proces už zavedený a vykonávaný predovšetkým manažérom kybernetickej bezpečnosti. Hlavným výsledkom realizácie projektu bude zavedenie procesov governance IT bezpečnosti a riadenia rizík DÚ. Vedľajším produktom je samozrejme aj inventarizácia aktív, ich klasifikácia a kategorizácia IS a sietí, vykonaná analýza rizík, námety na bezpečnostné opatrenia a lepšie spĺňanie súladu s požiadavkami zákonov č. 69/2018 Z.z. a č. 95/2019 Z.z.

Nenávratný finančný príspevok NFP:

70 373,60 EUR

Informácie o projekte:

Bližšie informácie o projekte sa dozviete na: https://www.itms2014.sk/projekt?id=7fe81014-56e6-4dfb-b597-389f919f173b

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na opii.gov.sk.

Detailné informácie o projekte umiestnené na METAIS: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/7fc9cea3-4f76-4db8-9f4d-3781be2a808a/cimaster?tab=summarizingCart

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia