DOPRAVNÝ ÚRAD

Manažment údajov Dopravného úradu

Filetype icon Filetype icon

Info plagát:

Filetype iconManažment údajov Dopravného úradu – info plagát

Prijímateľ:

Dopravný úrad

Sídlo: 

Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zavedenie komplexného manažmentu údajov v prostredí Dopravného úradu, zabezpečenie kvality a udržateľnosti
IT služieb vrátane vytvorenia registrov Dopravného úradu a monitoringu nad dátami, zabezpečenie udržateľnej a kvalitnej výmeny údajov
a integrácie s tretími stranami. Systém bude podporovať naplnenie princípu 1 × a dosť, poskytovať údaje občanovi a podnikateľovi
prostredníctvom Moje data, umožňovať sprístupnenie dát verejnosti (Open Data), zdieľať referenčné údaje a maximalizovať využitie dát ich
analýzou, spracovaním a včasnou výmenou. Kľúčové výkonnostné indikátory sú zamerané na zvýšenie kvality a efektívnosti poskytovaných
služieb prostredníctvom skrátenia doby trvania spracovania žiadosti, zjednodušenia povinností poverených/osvedčených subjektov,
zlepšenia informovanosti vo vnútri organizácie ako aj na strane žiadateľa Dopravného úradu.

Nenávratný finančný príspevok NFP:

4 995 494,08 EUR

Informácie o projekte:

Bližšie informácie o projekte sa dozviete na: https://www.itms2014.sk/projekt?id=f6910203-11f4-4fcb-be74-2b91bba09938

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na opii.gov.sk.

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia