DOPRAVNÝ ÚRAD

  Ochrana osobných údajov

  V Bratislave, dňa 25.05.2018                                                                                                                                                      Číslo: 12711/2018/P-1

   

  Informácie, ktoré Dopravný úrad sprístupňuje
  podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   

  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE DOPRAVNÉHO ÚRADU

  Prevádzkovateľ: Dopravný úrad 
  Poštová adresa:Letisko M.R.Štefánika,
  823 05 Bratislava
  IČO:42355826

   

  Poskytovanie informácií pre média:
  email: nsat@nsat.sk

  Kontakty: Telefónny zoznam Dopravného úradu

  PRACOVISKÁ DOPRAVNÉHO ÚRADU

  Divízia dráh a dopravy na dráhach

  Poštová adresa:Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
  Pobočky:Prístavná 10, 821 09 Bratislava
  Štefániková ul. č. 60, 041 50 Košice
  Horný Val 65/28, 010 01 Žilina

  Divízia civilného letectva

  Poštová adresa:Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava

  Divízia vnútrozemskej plavby

  Poštová adresa:Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
  Pobočky:Prístavná 10, 821 09 Bratislava
  Ostrov sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno
  Horný Val 65/28, 010 01 Žilina
  Slnečná 24, 040 01 Košice

   

  STRÁNKOVÉ HODINY

  Podateľňa: Stránkové hodiny podateľne

  Pokladňa: Stránkové hodiny pokladne

  Organizačné útvary: Stránkové hodiny organizačných útvarov

   

  KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY

  Meno a priezvisko: Ing. Dušan Knap
  Telefónne číslo: 02/48 777 502
  E-mail : ooudu@nsat.sk

   

  INFORMÁCIE O ÚČELOCH SPRACÚVANIA,

  NA KTORÉ SÚ OSOBNÉ ÚDAJE URČENÉ

   

  Dopravný úrad spracúva osobné údaje na účel plnenia úloh a výkonu pôsobnosti Dopravného úradu podľa zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a súvisiacich príslušných právne záväzných aktov Európskej únie a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

   

  KONTAKTNÉ ÚDAJE ÚRADU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

   Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Adresa:Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
  IČO: 36064220
  Podateľňa:pondelok – štvrtok:   8:00 – 15:00
  piatok:                         8:00 – 14:00
  Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:Utorok:  8:00 do 12:00
  +421/2/3231 3220
  Hovorca:mobil: 0910 985 794
  e-mail:hovorca@pdp.gov.sk
  Fax:+421 2 32313234
  Email:statny.dozor@pdp.gov.sk
  Sekretariát úradu+421 2 323 132 14
  Predsedníčka úraduSoňa Pӧtheová
  Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
  Podpredsedníčka úraduAnna Vitteková
  Kancelária úraduJana Haraszti – riaditeľka
  Odbor kontroly spracúvania osobných údajovTatiana Valentová – vrchná inšpektorka
  Odbor správnych konaní a osobitných registráciíJuraj Mičura – riaditeľ

  Pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov: info@pdp.gov.sk*

  webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

  * Na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov využite on-line formulár.

  Nová emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad na ochranu osobných
  údajov Slovenskej republiky poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov; je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: e-mail: ochrana@pdp.gov.sk

  INFORMÁCIA O PRÁVE PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA PODĽA § 100 ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

  Dotknutá osoba má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Účelom konania o ochrane osobných údajov je podľa ustanovenia § 99 ods. 1 zákona
  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov.

  Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov je uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  INFORMÁCIA O PRÁVE DOTKNUTEJ OSOBY ŽIADAŤ O PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM, KTORÉ SA JEJ TÝKAJÚ, ICH OPRAVU, VYMAZANIE ALEBO OBMEDZENIE ICH SPRACÚVANIA

  Dotknutá osoba má právo žiadať od Dopravného úradu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú podľa § 61 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Dotknutá osoba má právo žiadať od Dopravného úradu opravu, vymazania alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú podľa § 62 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Na žiadosť dotknutej osoby je podľa § 60 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravný úrad povinný poskytnúť v osobitných prípadoch dotknutej osobe informácie o právnom základe spracúvania osobných údajov, o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, o kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj v tretej krajine a medzinárodnej organizácii a o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné údaje získali bez vedomia dotknutej osoby.

   

   

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

  Dodávateľ portálového riešenia