DOPRAVNÝ ÚRAD

  Ochrana osobných údajov

  INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB

  Prevádzkovateľ: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov- nepodnikateľov) v  informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“), ktoré sú uvedené v prílohe:

  Vo väčšine IS prevádzkovateľ spracúva osobné údaje jednotlivcov na základe:
  - platných právnych predpisov  (zákonná požiadavka na poskytovaní osobných údajov dotknutých osôb) a
  - medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná.

  Avšak prevádzkovateľ má aj IS, v ktorých spracúva osobné údaje jednotlivcov:
  - v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov – nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah),
  - na základe vlastného oprávneného záujmu (napr. prevádzkovanie kamerového systému na ochranu majetku) a
  - na základe súhlasu (napr. fotky na preukazy ŠOD).

  Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonom stanovených povinností prevádzkovateľa, plnenie uzavretých zmlúv (predmetu zmluvy), sledovanie svojho oprávneného záujmu (oprávnený záujem prevádzkovateľa musí prevyšovať záujem dotknutej osoby na ochrane súkromia a jej osobných údajov) a spracúvanie na účel uvedený v súhlase, záleží o aký IS ide. Avšak vždy prevádzkovateľ dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov:

  • Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
  • Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto spôsobom.
  • Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.
  • Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.
  • Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka ak ide o privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8  zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/ zničením  osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
  • Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

  Osobné údaje jednotlivcov prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch a registratúrach a podľa platného Registratúrneho poriadku vrátane registratúrneho plánu. Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov sa likvidujú/ vymazávajú po splnení účelu ich spracúvania, a to bez zbytočného odkladu.

  Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu (Ing. Dušan Knap), ktorej kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle (ooudu@nsat.sk). V niektorých IS pomáhajú prevádzkovateľovi pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovatelia (napr. v IS zadávanie zákaziek verejného obstarávania). Inak prevádzkovateľ osobné údaje jednotlivcov poskytuje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, kontrolným orgánom) alebo samotným dotknutým osobám (pri realizácii práv dotknutých osôb), vlastným oprávneným osobám (t. j. fyzické osoby, ktoré sú poverené a poučené vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti). Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňuje, v podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

  K realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby majú:

  • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
   - vydať dotknutej osobe potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
   - poskytnúť informácie podľa nariadenia (EU) 2016/679 21 ods. 1 a zákona č. 18/2018 Z.z.,
   - umožniť prístup k osobných údajom – kópie osobných údajov.
  • Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
   - na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
   - na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
   - v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej lehote poskytla správne osobné údaje.
  • Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
   - na žiadosť dotknutej osoby zlikvidovať/ vymazať osobné údaje v určitých prípadoch
  • Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
   - na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov (najmä prípady, keď si jednotlivec myslí, že jeho osobné údaje, ktoré o ňom prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné a na čas do zjednania nápravy, využije toto právo, alebo keď si myslí, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebujeme využívať- skončil účel spracúvania, alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku)
  • Právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
   - prehodnotiť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa jednotlivec ocitol a na základe nej tvrdí, že jeho oprávnený záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jeho osobné údaje ďalej spracúvať.
  • Právo podať návrh na začatie konania
   - Dotknutá osoba má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 2 návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom konania o ochrane osobných údajov je podľa ustanovenia § 99 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov. Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov (preddefinovaný elektronický formulár) je uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

  Pozn.: Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

  Práva dotknutých osôb je možné realizovať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa (Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava), alebo elektronicky emailom na emailovej adrese (ooudu@nsat.sk).

  Príloha

  Informačné systémy Dopravného úradu

  Ústredie

  Divízia dráh a dopravy na dráhach

  Divízia civilného letectva

  • IS vnútroštátna databáza ohlasovaných udalostí a systém ECCAIRS
  • IS kamerový systém – priestory verejnosti neprístupné – DCL
  • IS letecké dni, letecké súťaže a iné verejné letecké podujatia
  • IS evidencia iných správnych deliktov
  • IS strata spôsobilosti
  • IS SAFA databáza
  • IS záznamy o inšpekcií na odbavovacej ploche
  • IS osvedčovanie poverených leteckých lekárov a poverených zdravotníckych zariadení
  • IS evidencia leteckého personálu, overovanie odbornej spôsobilosti a vydanie preukazu spôsobilosti a príslušných kvalifikácií
  • IS poverené organizácie – evidencia leteckého personálu
  • IS ŠOD – záznamy z auditov a kontrol
  • IS overovanie teoretických znalostí leteckého personálu
  • IS uznávanie preukazov spôsobilosti leteckého personálu
  • IS výcvikové organizácie pre pilotov, výcvikové zariadenie na simuláciu letu, organizácia oprávnená pre overovanie jazykovej spôsobilosti
  • IS zdravotné záznamy leteckého personálu
  • IS audit, kontrola, inšpekcia/ŠOD
  • IS povolenia na vykonávanie leteckých prác lietadlami spôsobilými lietať bez pilota
  • IS povolenia na vykonávanie leteckých prác
  • IS povolenie letov zahraničných prevádzkovateľov lietadiel
  • IS prevádzka lietadiel zapísaných v registri lietadiel SR mimo územia, ktorá presahuje 21 dní
  • IS schvaľovanie letového examinátora
  • IS vydávanie Osvedčenia leteckého prevádzkovateľa
  • IS zoznam osobitných povolení NCC, NCO
  • IS zoznam osobitných povolení pre prevádzku SPO
  • IS záznamy: audit, kontrola, inšpekcia/ŠOD – vývoj, výroba, údržba, skúšanie lietadiel
  • IS evidencia osôb poverených na overovanie spôsobilosti výrobkov leteckej techniky
  • IS evidencia UAV
  • IS register lietadiel
  • IS podklady pre leteckú informačnú službu
  • IS rozhodnutia – vydávanie povolení, osvedčení, schválenie LPP
  • IS vyjadrenia, stanoviská
  • IS vykonávanie štátneho odborného dozoru, kontroly, miestneho zisťovania
  • IS ochranne pásma – stavby mimo ochranných pásiem
  • IS ochranne pásma
  • IS štátny stavebný dohľad
  • IS oznámenie k ohláseniu
  • IS rozhodnutia ŠSÚ ex offo
  • IS rozhodnutia ŠSÚ na návrh
  • IS nariadenie (EÚ) 2015/340
  • IS dokumentácia poskytovateľov LNS
  • IS frekvencie
  • IS balóny
  • IS ohňostroje
  • IS auditné záznamy
  • IS posudzovanie spoľahlivosti osôb
  • IS vydávanie osvedčení o certifikácii osôb plniacich úlohy uvedené v bodoch 11.2.3.1 až 11.2.3.3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998
  • IS vydávanie potvrdenia o schválení osôb plniacich úlohy uvedené v bodoch 11.2.3.4 a 11.2.3.5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998
  • IS schvaľovanie programov bezpečnostnej ochrany a ich zmien
  • IS schvaľovanie subjektov – oprávnený zástupca, známy odosielateľ a oprávnený dodávateľ
  • IS uplatňovanie výnimky a osobitných postupov podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 a vykonávacieho rozhodnutia Komisie C(2015) 8005
  • IS vydanie, predĺženie a zmena schválenia subjektu poskytujúceho služby podľa ustanovenia 6.3.1.1. písm. c) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998
  • IS výkon štátneho odborného dozoru
  • IS evidencia vydaných IDC letísk zamestnancom DCL a ústredia
  • IS akceptácia za inštruktora DG

  Divízia vnútrozemskej plavby

   

   

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

  Dodávateľ portálového riešenia