DOPRAVNÝ ÚRAD

Divízia civilného letectva

letectvo@nsat.sk

meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov)

Tam, kde sa uvádza, odporúčame používať všeobecnú e-mailovú adresu uvedenú pri názve organizačného útvaru.

riaditeľ Ing. Martin Němeček
asistentka Bc. Michaela Hrdličková 02/48 777 548
Referát bezpečnosti a súladu s predpismi Ing. Daniel Böhm 02/48 777 528
ECCAIRS  Ing. Igor Vahančík
Sekcia letovej prevádzky
riaditeľ (asistentka) 02/48 777 548
koordinátorka SAFA Ing. Gabriela Galambošová 02/48 777 567
koordinátor ŠOD Mgr. Dušan Heuer 02/48 777 567
referát štandardizácie a leteckých predpisov Ing. Zuzana Treuerová 02/ 48 777 517
Ing. Slávka Vojtechová
Odbor licencovania leteckého personálu
letecky.personal@nsat.sk
vedúca Mgr. Vanda Orfánusová 02/48 777 562
referát  licencovania leteckého personálu Mgr. Martin Marianič
Ing. Marián Žec
Ing. Naďa Srbová (rod. Dúhová)
Mgr. Alica Stanovská
02/48 777 558
licencovanie technického personálu  a výcvikových zariadení Ing. Ľubomír Háberl
Ing. Jana Kadlečíková
02/48 777 563
referát výcvik. zariadení leteckého personálu Ing. Ivan Hrčka 02/48 777 528
register leteckého personálu Ing. Janka Janove
Ružena Simanová
02/48 777 515
Odbor prevádzky lietadiel
air.operations@nsat.sk
vedúci Ing. Igor Jandura 02/43 42 45 08
referát obchodnej leteckej prevádzky Peter Štefanko
Ing. Josef Valíček
02/48 777 526
Ing. Tatiana Jakubcová
Ing. Lucia Bohunická
02/48 777 522
Ing. Peter Dobrota
Ing. Katarína Štefanková
02/ 48 777 569
referát prevádzky všeobecného letectva Ing. Ján Šabľa
Ing. Ladislav Levčík
02/48 777 527
Ing. Marián Kumorovitz
Ing. Milan Jakubec
02/48 777 570
Odbor letovej spôsobilosti
lietadla@nsat.sk
airworthiness@nsat.sk
vedúci Ing. Ľuboš Januška 02/48 777 521
Ing. Juraj Doval 02/48 777 530
Ing. Ľubomír Kvak 02/48 777 532
referát registra lietadiel
register.lietadiel@nsat.sk
Soňa Gažiová 02/48 777 514
Odbor výroby a údržby
maintenance@nsat.sk
production@nsat.sk
vedúci Ing. Vladimír Flégr 02/48 777 536
oblasť údržby 02/48 777 536
oblasť výroby 02/48 777 534
Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk
riaditeľ Ing. Jozef Tóth 02/48 777 560
asistentka Denisa Šprochová 02/48 777 537
koordinátorka štátneho odborného dozoru JUDr. Mag. Zuzana Plevková 02/48 777 574
referát štandardizácie a leteckých predpisov Ing. Stanislav Vančo 02/48 777 517
Odbor letísk a stavieb
vedúci Ing. Matěj Mareth 02/48 777 512
referát letísk
letiska@nsat.sk
Mgr. Kristína Ludvigová 02/48 777 512
Ing. Ivo Hrušovský
Ing. Irena Mauerová
02/48 777 547
referát ochranných pásiem
ochranne.pasma@nsat.sk
Ing. Jana Lopušanová 02/48 777 541
Ing. Marek Ižarik 02/48 777 512
Ing. Katarína Tomanová
Ing. Katarína Koutná
Bc. Bronislava Kovácsová
02/48 777 541
Ing. Anna Mrázová
Ing. Miloš Hupka
02/48 777 581
špeciálny stavebný úrad
stavby@nsat.sk
Ing. Michaela Valaštínová 02/48 777 551
Odbor leteckých navigačných služieb
navigacia@nsat.sk
vedúci Ing. Ivan Hasiček 02/48 777 543
Ing. Ján Sokol
Ing. Vojtech Šproch
Ing. Richard Galbička
Ing. Martina Chibeľová
02/48 777 573
Ing. Ľubomír Sobolič
Ing. Miron Mišanič
02/48 777 546
Odbor letovej kalibrácie
vedúci Ing. Jozef Česnek 02/48 777 539
Ing. Jaroslav Šulc 02/48 777 540
Ing. Vladimír Mikulík 02/48 777 544
Odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva
vedúci Ing. Karol Lysina 02/48 777 555
Jarmila Kuťková 02/48 777 557
Mgr. Miriam Kancková
JUDr. Peter Švrček
02/48 777 556
Ing. Ján Žarnovičan
JUDr. Zuzana Molnárová
02/48 777 566

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Sitemap | RSS W3C Validation

Portal solution by