Dopravný úrad

Dopravný úrad bol zriadený zákonom NR SR č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dopravnom úrade) s účinnosťou od 1. januára 2014 ako orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby. Dopravný úrad je právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy.

Civilné letectvo

Divízia civilného letectva Dopravného úradu zabezpečuje výkon štátnej správy a štátneho odborného dozoru v oblasti civilného letectva v súlade so zákonom NR SR č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

viac...

Doprava na dráhach

Divízia dráh a dopravy na dráhach Dopravného úradu zabezpečuje výkon štátnej správy a štátneho odborného dozoru v oblasti dráh a dopravy na dráhach v súlade so zákonom č. 513/2009 Z.z. o dráhach a zákonom č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach.

viac...

Vnútrozemská plavba

Divízia vnútrozemskej plavby Dopravného úradu zabezpečuje výkon štátnej správy a štátneho odborného dozoru v oblasti vnútrozemskej plavby v súlade so zákonom NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

viac...

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia